İnternet üzerinden 2. el araç satışının vergi ve sosyal güvenlik boyutu

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ahmet Metin AYSOY / SGK eski Başmüfettişi

Günümüzde sanal alış veriş büyük boyutlara ulaştı. Özellikle kullanılmış otomobilini satmak isteyenler için, internet en kolay yol. Ancak, yılda birkaç defa bu yola başvuranların, bilmeleri gereken önemli bir husus var. Sanal alemde yapılan bu tür işlemlerin, vergi ve sosyal güvenlik açısından doğuracağı sonuçlar vardır. Yılda birkaç defa internet üzerinden, ikinci el araç satımı halinde, bu faaliyetin, arızi değil devamlı nitelik taşıdığı ve ticari amaçla yapıldığı, kabul edilmektedir.
 Bu durumda, yılda birkaç defa internet üzerinden ikinci el araç satan bir şahsın, bu satıştan elde ettiği kazanç, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'inci maddesi uyarınca, ticari kazanç olarak tanımlanacak ve bu ticari kazançla ilgili vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekecektir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince sigortalı sayılacaktır.
Bu itibarla, senede birkaç defa internet üzerinden ikinci el araç satan şahıs, elde ettiği ticari kazançtan ötürü, gelir vergisi mükellefi olması dolayısıyla, 5510 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca sigortalı kabul edilecektir.
Bunlardan, 1/10/2008 tarihinden sonra vergi mükellefiyetleri başlatılan sigortalıların bildirimleri, vergi dairelerince mükellefiyet işleminin tesis tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacaktır. Vergi mükellefiyeti işlemlerinin iki aydan önce tekemmül ettirilmesi halinde mükellefiyetin tesis tarihinden (vergi mükellef bilgilerinin vergi dairesince sisteme giriş tarihi) itibaren iki ayı geçmemek üzere tekemmül tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi zorunludur. (5510 sayılı Kanun, madde 8)
İnternet üzerinden araç satışı dolayısıyla, gelir vergisi mükellefi olup, 4/1-b kapsamında sigortalı kabul edilen şahıs;
- Yaşlılık aylığı alıyorsa, aylığından %15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmek suretiyle, yaşlılık aylığı ödenecektir.(5510 sayılı Kanun madde 30, geçici madde 14)
- 4/1-c veya 4/1-a sigortalısı ise, bu sigortalılıkları esas alınacaktır.
- 4/1-c veya 4/1-a sigortalısı değilse, 4/1-b sigortalılık kapsamında prim ödeyecektir.(5510 sayılı Kanun, madde 53)