Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi yönetmeliği değişti

Teşvikten yararlanacak yatırımcılar, Hazine Müsteşarlığınca verilmiş yatırım teşvik belgesine sahip bulunacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 

ANKARA - Maliye Bakanlığı, kamu taşınmazlarının Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar gereğince gruplandırılan illerde ve teşvik edilen sektörlerde yatırım yapacak teşvik belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilere kullandırılmasıyla ilgili esasları belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğine göre, Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler bu kapsamda değerlendirilecek.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ait işlemler Maliye Bakanlığınca, özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelere ait taşınmazlarla ilgili işlemler ise taşınmazın maliki olan idarelerce yürütülecek.

Teşvikten yararlanacak yatırımcılar, Hazine Müsteşarlığınca verilmiş yatırım teşvik belgesine sahip bulunacak. İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırımın tutarı, taşınmaz maliki idarelerce takdir edilecek rayiç değerin tarım ve hayvancılık yatırımları için 1, turizm yatırımları için 2, diğer yatırımlar için 3 katından az olmayacak. Ancak toplam sabit yatırım tutarı 1 ve 2. bölgelerde 1 milyon lira, 3 ve 4. bölgelerde ise 500 bin liranın altında kalmayacak.

Yatırımcı taahhüt edilen yatırımın en az yüzde 20'sini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip bulunacak. 10 milyon lirayı aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosu verilecek.

49 yıllığına tahsis

Teşvikten yararlanacak gerçek veya tüzel kişiler lehine, taşınmaz üzerinde ilk yıl için emlak vergi değerinin yüzde 3'ü oranında takdir edilecek bedel karşılığında 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilebilecek.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması ve tapuya tescil edilememesi nedeniyle irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde ise ilk yıl için taşınmazın emlak vergisi değerinin yüzde 3'ü oranında takdir edilecek bedel karşılığında 49 yıl süreli kullanma izni verilebilecek.

İrtifak veya kullanım izni verilen taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesislerin işletilmesinden elde edilen hasılattan, bunların 3. kişilere kiralanması dahil pay alınmayacak. Üzerinde kamuya ait ve ihtiyaç dışı bina ve müştemilat ile henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan taşınmazlar da, emlak vergi değerinin yüzde 3'ü oranında belirlenecek bedel üzerinden değerlendirilecek.

Yönetmelik uyarınca tapu kütüklerinde haciz, ipotek, tapu tahsis belgesi, vakıf ve benzeri kısıtlayıcı şerh ve kayıt bulunan, paylı mülkiyete konu olan, kamu hizmetlerine tahsisi bulunan, il kara yolları ağında kalması nedeniyle Karayollarınca temlik olunacak olan, Orman Kanunu kapsamında kalan, askeri yasak bölgeler ve güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında Genelkurmay Başkanlığınca izin verilmeyen, İskan Kanununca Bayındırlık Bakanlığına verilmesi gereken taşınmazlar uygulama dışında kalacak.

İdareler belirleyecek

Taşınmaz maliki idareler, öncelikle yatırımın türüne göre Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesi İdaresinden ya da diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan hangi tür yatırımlar için nerelerde, asgari ne kadar büyüklükte taşınmaz tahsisi yapılabileceği konusunda  görüş soracak ve bu şekilde yatırıma elverişli taşınmazları tespit edecek.

Yatırıma konu taşınmazların rayiç bedeli ile ilk yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedelleri, taşınmaz maliki idarelerin taşınmazlarını satmaya yetkili komisyonlarınca tespit edilebilecek veya tespit ettirilecek.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin rayiç bedelleri ile ilk yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedellerinin belirlenmesi işlemi, Maliye Bakanlığı merkezi denetim elemanları ile Sermaye Piyasası Kanuna tabi ekspertiz şirketlerine yaptırılabilecek.

Belirlenen taşınmazlar, bulunulan yerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarına bildirilecek. İdarelerce ilana çıkılması uygun görülen taşınmazlar en az 2 aylık başvuru süresi verilerek dönemler halinde ilan edilecek.

Tahsis edilecek taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi ya da kullanma izni verilmesiyle ilgili olarak vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında ilgili kuruluş temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulacak. Başvuruların değerlendirilmesini de bu komisyon yapacak.

Tahsisli arazilerde, yatırım teşvik belgesinde belirtilen istihdam sayısına 5 yıl süreyle uyulması zorunlu olacak.

Yönetmeliğe göre, yatırımcı tarafından, mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın en az yüzde 50'sinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın tamamlanmaması veya öngörülen istihdam sayısına yüzde 10'u aşan oranda uyulmaması halinde yapılan indirimler iptal edilecek.