18 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29117

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6741    Elazığ İli, Palu İlçesinde Tesis Edilecek Beyhan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6742    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2014/6745    Boş Bulunan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliğine Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Dr. Ergin ERGÜL’ün Seçilmesi Hakkında Karar
 
ATAMA KARARLARI

—  Adalet, Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kalkınma, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER

—  Grev Gözcülerinin Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—  Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/6)
—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/8/2014 Tarihli ve 2014/95 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/30, K: 2014/13 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/128, K: 2014/66 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2013/137, K: 2014/94 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2014/3, K: 2014/95 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2014/17, K: 2014/97 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2014/75, K: 2014/102 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2014/85, K: 2014/103 Sayılı Kararı
 
DÜZELTME   Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ile İlgili