Resmi Gazete'de bugün (11 Haziran 2020)

11 Haziran 2020 tarihli ve 31152 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesi ikinci kez ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanıyla, Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ihalesi ikinci kez ertelendi. Yeni ilana göre, ihale 3 Temmuz 2020 saat 10.30’da yapılacak.

İhale, 19 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre 12 Mayıs 2020 saat 10.30’da yapılacaktı. 9 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla ihale tarihi 12 Mayıs 2020 saat 10.30’dan 11 Haziran 2020 saat 10.30’a alınmıştı.

Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek projenin geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale, tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak.

Meşrubat, yiyecek, içecek kabı gibi bazı PET plastiklerin ithalatına korunma önlemi soruşturması açıldı

Ticaret Bakanlığı, 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan 78 ml/g’den daha az viskozitesi olan polietilen tereftalat (PET) eşyanın ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.

Bakanlığın, Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğine göre, başvuruya istinaden yapılan ön incelemede, ithalatın son dönemde artış gösterdiği ve yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine alınan soruşturma kararı, İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülerek 9 ay içinde tamamlanacak. Gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek.

Ticaret Bakanlığı, aynı kapsamda olan 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olan ürünlere ek mali yükümlük getirmişti. Bu ürünlere halen gümrük kıymetinin yüzde 6’sı oranında ek mali yükümlülük uygulanıyor.

PET, meşrubat, yiyecek, içecek kabı olarak ambalaj sektöründe yaygın olarak kullanılıyor. Sentetik fiber gibi kullanım alanları da var.

Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Yönetmelik, Ulaştırma ve Haberleşme Şûrasının oluşumu, işleyişi ve görevlileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, şûra, ulaştırma ve haberleşme projelerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamayı, dünyadaki gelişmeler ışığında, sektörün gelişimine katkıda bulunmayı, sektörde karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri getirmeyi amaçlıyor. Amaçlar içinde yurt içinde ve yurt dışında oluşan sektörel bilgi birikiminin paylaşılmasına zemin hazırlamak, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile yurt içindeki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek de bulunuyor.

Şûra, bir önceki Şûra organizasyonundan en erken 7 yıl sonra Bakanın uygun gördüğü tarihler arasında ulusal veya uluslararası katılımlı yapılacak.

Yönetmelikle şûra organları, görevlileri ve çalışma usul ve esasları düzenleniyor.

Yönetmelikle 4 Haziran 2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şûrası Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Doğadan izinsiz akrep yakalayana 73 bin 747 lira ceza verilecek

Doğadan izinsiz akrep yakalayanlara 73 bin 747 lira idari para cezası uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının Akrep Türlerinin Doğadan Yakalanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Akrep türlerinin yaşama ortamlarının korunması ve doğadan yakalanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, doğadan bilimsel amaçlı akrep türlerinin yakalanması hariç olmak üzere, gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen doğadan akrep türlerinin yakalanmaları, akrep türlerinin doğal ortamda varlıklarını sürdürebilmeleri, korunmaları ve yaşam alanları ile ilgili hükümleri kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, doğadan akrep türlerinin yakalanması yasak olacak. Ancak; insan veya hayvan sağlığı için akrep zehrinden elde edilen ürünlerin üretilmesi maksadıyla izin ve onay süreci tamamlanmış üretim tesislerine damızlık sağlanması için akrep türlerinin doğadan yakalanmasına, mevcut akrep türlerinin doğal yayılış alanı içindeki popülasyon devamlılığına olumsuz bir etkisinin olmaması durumunda, izin verilebilecek. Üreme dönemleri içinde doğadan akrep türleri yakalanamayacak.

Doğadan yakalanan veya tesiste üretilen akreplerin ve yumurtalarının yurt dışına gönderilmesi veya satılması yasak olacak.

Akreplerin doğadan izinsiz yakalandığının tespit edilmesi halinde, yakalayan şahıslara 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği 73 bin 747 lira idari para cezası verilecek.

Akreplerin üretim tesislerinden çıkacak şekilde kaçmaları ve insanlara, hayvanlara ve çevreye zarar vermeleri ile ilgili engelleyici tedbirleri almadıkları tespit edilen üretim tesisi sahiplerine, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği hayvan başına 181 lira idarî para cezası uygulanacak.

Tapu ve Kadastro’dan modernizasyon projesi için ihale daveti

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansman (TKMP-EF) kapsamında yapılacak kadastro haritalarının sayısallaştırılması işi için ihale davetinde bulundu.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete’de yayımlanan ihale daveti ilanına göre, Türkiye, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (Dünya Bankası), projenin finansmanı için aldığı kredinin bir bölümü kadastro haritalarının sayısallaştırılması işi sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları sayısallaştırma çalışma alanlarında kadastro haritalarının sayısallaştırılması işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, ulusal rekabetçi ihale (NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet etti. Bahsi geçen işler 35 ihale paketi olarak yapılacak.

İstanbul, Balıkesir, Konya, Diyarbakır, Giresun, Kayseri, Niğde, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Sivas ve Çorum’un bazı ilçelerinde teklifler, teklif açılış tarihi olan 13 Temmuz 2020’den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek, teklif bedelinin en az yüzde 2 oranındaki bir geçici teminatla birlikte 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü, saat 10:00’a kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne teslim edilecek ve aynı gün saat: 10.30’da teklif sahiplerinin huzurunda açılacak.

Tekliflerin geçerliliği, geçici teminat, teslimi ve açılması işi Ankara, Kocaeli, Aydın, Ağrı, Trabzon, Rize, Amasya, Kayseri, Nevşehir, Hatay, Osmaniye, Kilis, Van, Elazığ, Muğla, Kastamonu, Tokat, Sivas ve Şanlıurfa’nın bazı ilçelerinde ise 16 Temmuz 2020’de saat 10.00’da yapılacak.

Özel Eğitim kurumlarına olağanüstü hal düzenlemesi yapıldı

Özel eğitim kurumlarının olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verme, sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi konusu yeniden düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen maddeye göre, ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince özel eğitim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilebilecek. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilecek. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmayacak.

Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde hafta sonları da dâhil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça planlanıp yürütülecek.

Bu kapsamda yapılan telafi eğitimleri puanla değerlendirilmeyecek. Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenecek ve sınıf tekrarı yaptırılacaklar dışındaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Ancak özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilere velilerin yazılı talepleri doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

TİGEM, lastik satın alacak…

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmelerinin ihtiyacı için muhtelif ebatlarda 1617 adet dış lastik ve 849 adet iç lastik satın alacak.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, ihale kapalı zarf usulüyle yapılacak teklif tutarının en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat verilecek.

Teklif mektupları kapalı zarf içinde en geç 29 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar TİGEM’e verilmesi veya bu tarihte ele geçecek şekilde gönderilmesi gerekiyor.