Resmi Gazete'de bugün (13 Haziran 2020)

13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Merkez Bankası, reeskont ve avans faizlerini 3,75 puan düşürdü

Banka, reeskont faiz oranını yüzde 12,75'ten yüzde 9'a, avans faiz oranını ise yüzde 13,75'ten yüzde 10'a indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 12,75’den yüzde 9’a, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 13,75’den yüzde 10’a indirdi.

Bankanın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2016 tarihinde reeskontta yüzde 8,75’e, avansta yüzde 9,75’e kadar inen yıllık faiz oranı daha sonra yükselmiş, 29 Haziran 2018’de reeskontta yüzde 18,50’ye, avansta yüzde 19,50’ye çıkmıştı. Banka, 11 Ekim 2019’da yıllık faiz oranını reeskontta yüzde 17,25’e, avansta yüzde 18,25’e, 21 Aralık 2019’da ise 4,50 puanlık indirimle reeskontta yüzde 12,75’e, avansta yüzde 13,75 çekmişti. Buna göre, Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını 3,75 puan düşürdü.

Banka, bu işlemlerle ilgili sayfasında reeskont ve avans işlemlerinin tanımını ve uygulamayı açıklıyor.

Reeskont ve avans işlemleri

Buna göre, reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade ediyor.

Reeskont ve avans işlemleri, Merkez Bankası Kanunu’nun 45. maddesine göre düzenleniyor.

Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebiliyor. Türkiye’de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar, Merkez Bankası tarafından belirleniyor. Bunun yanında, reeskont kredilerinin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri doğrultusunda yine Banka tarafından konuluyor.

Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize "reeskont faiz oranı" adı veriliyor.

Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebiliyor. Avans için teminat olarak bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahviller alınıyor. Ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak belirlenen reeskont faiz oranı, mevcut durumda uygulanan para politikası kapsamında bir para politikası aracı olarak önemini kaybetmiş durumda.

İpotek finansmanı kuruluşlarının ihraçlarına ihraç limiti uygulanmayacak

Bu kuruluşlar, yapacakları ihraçlarda, 2021 yılı sonuna kadar kurul ücreti alınmayacak, 2022 yılbaşından itibaren ise kurul ücretinin yüzde 50’si alınacak.

Konut finansmanı kuruluşlarına likidite sağlayan ipotek finansmanı kuruluşlarınca (İFK) ihraç edilecek borçlanma araçları ve Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet (VİDMK) ihraçlarında ihraç limiti uygulanmayacak.

Bu kuruluşlar, yapacakları ihraçlarda, 2021 yılı sonuna kadar kurul ücreti alınmayacak, 2022 yılbaşından itibaren ise kurul ücretinin yüzde 50’s alınacak. Sermaye Piyasası Kurulunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Borçlanma Araçları Tebliğinde (VII-128.8.a) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre, tebliğin 9’ncu maddesine , “İpotek finansmanı kuruluşlarınca ihraç edilecek borçlanma araçları için ihraç limiti uygulanmaz” ibaresi eklendi.

Aynı tebliğin 12’nci maddesine eklenen hükmüne göre, ipotek finansmanı kuruluşlarınca yapılacak ihraçlarda birinci fıkrada yer alan oranlar 2021 yılı sonuna kadar 0 (sıfır) olarak, 2022 yılbaşından itibaren ise birinci fıkrada yer alan oranların yüzde 50’si olarak esas alınacak.

Tebliğin satışı yapılacak borçlanma araçlarının varsa nominal değerinden aşağı olmamak üzere, ihraç değeri üzerinden Kurul ücretinin hesaplanmasındaki oranları belirleyen birinci fıkrasında vadesi 179 güne kadar olanlar için on binde beş, vadesi 180 gün ile 364 gün arasında olanlar için on binde yedi, vadesi 365 gün ile 730 gün arasında olanlar için binde bir, vadesi 730 günden daha uzun olanlar için on binde on beş kurul ücreti bulunuyor.

Varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraçları…

Sermaye Piyasası Kurulunun, Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliğinde (III-58.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğin fon kuruluş ve Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet (VİDMK) ihraç başvurularını düzenleyen 7’nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklikle, İFK veya İFK’nın kurucusu olduğu fonlar tarafından ihraç edilecek VİDMK için aktif toplamının iki katını aşamayacağına ilişkin ihraç tavanı limiti uygulanmayacak.

Aynı tebliğin 29’ncu maddesine, İFK’lar veya İFK’ların kurucusu olduğu fonlar tarafından yapılacak ihraçlarda kurul ücretinin yüzde 50’sinin esas alınacağı hükmü eklendi.

Tebliğin geçici 1’nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkrasındaki 31 Aralık 2019 tarihi 31 Aralık 2021 olarak değiştirildi. Buna göre, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılan ihraçlarda kurul ücreti alınmayacak.

Kurucu veya kaynak kuruluş tarafından, satışı yapılacak VİDMK’nın varsa nominal değerinden aşağı olmamak üzere, ihraç değeri üzerinden Kurul ücreti, vadesi 179 güne kadar olanlar için on binde beş, vadesi 180 gün ile 364 gün arasında olanlar için on binde yedi, vadesi 365 gün ile 730 gün arasında olanlar için binde bir, vadesi 730 günden daha uzun olanlar için binde iki oranında alınıyor. Ücretlerin hesaplanmasında bir yıl 365 gün olarak uygulanıyor.

VİDMK ihraçlarına ilişkin olarak alınacak Kurul ücretleri hakkında II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliğinin 12’nci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri kıyasen uygulanacak. Bu hükümler, yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ücret, izahname veya ihraç belgesinin ihraççıya teslim edilmesinden sonra, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinin belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurul bütçesine gelir kaydedilmek üzere yatırılıyor.

Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçları için ise ücret, ihraç belgesinin ihraççıya teslim edilmesinden sonra, ancak her tertibin satışından önce Kurul bütçesine gelir kaydedilmek üzere yatırılıyor. İhracın döviz cinsinden gerçekleştirilecek olması durumunda, Kurul ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden tutar Kurula yapılacak başvuru tarihinden bir önceki iş gününde geçerli olan ilgili TCMB döviz satış kuru veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen döviz kurları esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden belirleniyor.

Yurt dışında gerçekleştirilecek ihracın, ihraç tavanının belirlendiği döviz cinsinden farklı bir döviz üzerinden yapılacak olması durumunda ilgili ihraç tutarı öncelikle başvuru tarihinden bir önceki iş gününde geçerli olan TCMB çapraz kuru üzerinden ihraç tavanının belirlendiği döviz kuruna dönüştürülüyor.

İpotek finansmanı kuruluşu nedir?

Sermaye Piyasası Kurulunun internet sayfasında ipotek finansmanı kuruluşu (İFK) ile ilgili şöyle denilmektedir.

“İFK’ların tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iki ana iş kolunda faaliyet göstermesi beklenmektedir.

Bu iş kollarından biri likidite faaliyetidir. Likidite faaliyetinde konut finansmanı kuruluşları, bilançolarında bulunan konut kredilerini İFK’ya teminat olarak göstermekte ve karşılığında İFK’dan kaynak kullanmaktadır. İFK böylece konut finansmanı kuruluşlarına likidite sağlamış olmaktadır. İFK, sağlayacağı kaynak için gerekli olan fonu, başta borçlanma olmak üzere çeşitli sermaye piyasası araçlarının ihracından elde etmektedir. Likidite faaliyetinde, İFK’ya teminat olarak gösterilen konut kredileri, konut finansmanı kuruluşunun bilançosunda kalmaktadır.

Diğer iş kolu ise, menkul kıymetleştirme faaliyetidir. Menkul kıymetleştirme bilanço dışı bir finansman yöntemi olup, bu faaliyette bulunan İFK’lar, devraldıkları konut kredilerine dayalı olarak, konut finansmanı fonu kurmak suretiyle veya kurmaksızın ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraç etmektedir.”

İpoteğe dayalı menkul kıymetler; konut finansmanı fonunun veya ipotek finansmanı kuruluşunun devralacağı varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler.

Varlığa dayalı menkul kıymetler; varlık finansmanı fonunun veya ipotek finansmanı kuruluşunun devralacağı varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen menkul kıymetler.

Nisan’da 11,1 milyar lira sabit yatırım, 16 bin 586 istihdam öngörülen 542 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2020 yılı Nisan ayında 542 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, 542 yatırım teşvik belgesi düzenlenmesiyle ilgili Nisan 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Belge düzenlenen projelerle toplam 11 milyar 81 milyon 974 bin 977 liralık sabit yatırım öngörülüyor. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 16 bin 586 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Bu yatırımlar için 803 milyon 11 bin 887 dolarlık makine ve teçhizat ithal edilecek.

Belge verilen yatırımlar içinde Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Şnin Hatay’da 1 milyar 545 milyon liralık, Erguvan Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin Yalova’daki 795 milyon 619 bin 584 liralık komple yeni yatırımları bulunuyor.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan 62 firmanın sabit yatırım tutarı 1 milyar 948 milyon 726 bin 387 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 1 bin 561 oldu. Bu yatırımlar için ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 584 milyon 60 bin 328 doları buluyor. Tamamlama vizesi alan yatırımlar içinde Eren Enerji Elektrik A.Ş’nin Zonguldak’taki 1 milyar 600 milyon liralık tevsi yatırımı yer alıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 1 milyar 779 milyon 119 bin 757 lira olan ve 1226 kişinin istihdam sağlanacağı hesaplanan 31 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi. İptal edilen yatırım teşvik belgeleri içinde Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Malatya’daki 1 milyar 549 milyon liralık, 500 kişi istihdam edecek demir cevheri madenciliğiyle ilgili komple yeni yatırımı da bulunuyor.

Yeminli mali müşavirlik, serbest muhasebeci, mali müşavirlik sınavları…

2020 yılı ikinci dönem yeminli mali müşavirlik sınavı 19-28 Eylül, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB), Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 2020 yılı ikinci dönem yeminli mali müşavirlik sınavı 19-28 Eylül 2020 tarihlerinde Ankara’da, serbest muhasebeci, mali müşavirlik sınavı ise 26-27 Eylül 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak.

Yeminli mali müşavirlik sınavına ilk kez katılacaklar için başvuru tarihi 15 Haziran-20 Temmuz 2020, tekrar sınava katılacaklar için 15-31 Ağustos 2020 tarihlerinde, serbest muhasebeci, mali müşavirlik sınavına ilk kez katılacaklar için başvuru tarihi 15 Haziran-20 Temmuz 2020, tekrar katılacaklar için 20 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak.

Sürücü adaylarının sağlık raporları

Dış temsilcilikler tarafından alınacak sürücü belgesi başvuru işlemlerinde, başvuru sahibinin ikamet ettiği ülkeden aldığı sürücü olmasında engel durum bulunmadığına dair sağlık raporu geçerli kabul edilecek.

Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, sürücü adaylarının genel sağlık muayenelerinin pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından yapılıyor. Tabiplerce düzenlenen raporların muayenehane hariç özel hastanelerde başhekimlerce, diğer muayenehane hariç özel sağlık kuruluşlarında sağlık kuruluşunun sorumlu müdürünce onaylanması gerekiyor. Sağlık raporlarının gerçeğe uygun olmamasının tespiti halinde bu tabipler bir daha sürücü adayı sağlık raporu veremiyorlar. Bu husus Emniyet Genel Müdürlüğünün yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerine de bildirilecek.

Yönetmeliğin 4’ncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki sürücü raporu veren tabipteki pratisyen ibaresi kaldırıldı.

Aynı maddenin beşinci fıkrasındaki, rapora itirazla ilgili İl sağlık müdürlüğünün raporun olumsuz olmasına neden olan tanıya göre kişiyi, ilgili branş/branşlarda üçer uzmanın bulunduğu hastaneye sevk etmesi, kurul tarafından düzenlenen raporda belirtilen karara göre işlem yapılması, kişinin bu rapora da itirazının olması durumunda, kişinin Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir kurul tarafından sürücünün veya sürücü adayının muayene ve değerlendirmesinin yapılıp karar verilmesiyle ilgili hükümler kaldırıldı. Maddede kişinin adına düzenlenen rapora itiraz hakkı olduğu Raporlara itiraz usullerinin Sağlık Bakanlığınca belirleneceği hükmü konuldu.

Özel tertibatlı motorlu araç kullanılması gereken durumlarda sağlık raporu

Özel tertibatlı motorlu araç kullanılması gereken durumlarda düzenlenen sağlık raporuna; tanı, sürücü belgesi alabileceği ve özel tertibatlı araç kullanabileceği belirtilerek kod ve sürücü belgesi sınıfı yazılmadan il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyona sevk edilecek. Komisyon valilik tarafından görevlendirilecek il sağlık müdürlüğü görevlisinin başkanlığında kişinin sağlık raporunda belirtilen tanı ile ilgili branş uzmanı/uzmanları, ortopedi ve travmatoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji uzmanları ve valilikçe kamu kurum/kuruluşlarından veya ilgili meslek odalarından görevlendirilecek bir makine mühendisinden oluşacak. İl sağlık müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Komisyona iç hastalıkları, ruh sağlığı hastalıkları, kulak burun boğaz uzman hekimleri ve elektrik mühendisi dâhil edilebilecek. Komisyon valilik tarafından uygun görülen ilçelerde de oluşturulabilecek. Komisyon uygun göreceği özel tertibat kod numaralarını, hangi sınıf sürücü belgesi alınabileceğini veya sürücü olunup olunamayacağını sağlık raporunun ilgili bölümünde belirtecek. Komisyon tarafından, aracın tadil edilmesini müteakip sürücünün aracı kullanıp kullanamadığı kontrol edilebilecek.

Dış temsilcilikler tarafından alınacak sürücü belgesi başvuru işlemlerinde, başvuru sahibinin ikamet ettiği ülkeden aldığı sürücü olmasında engel durum bulunmadığına dair sağlık raporu geçerli kabul edilecek.

Öğrenci konseyleri yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Konsey seçim dönemi Kasım ayında aralık ayına alındı, aday olacak öğrencilere, adaylıklarını dekanlık veya müdürlüğü en az  bir hafta önceden yazılı bildirmeleri zorunluluğu getirildi.

Aday olacaklara, en az ikinci sınıfına kayıtlı olması, uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması, genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması, terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması şartları da aranacak.

Yüksek Kurulu Başkanlığının, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği, Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

Yönetmelik, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yükseköğretim kurumları yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ile bunları ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek için Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları düzenliyor.

Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, aralık ayına kadar rektörlükçe belirlenecek takvime göre ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Bu süre ve program içinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise o birimde temsilci seçilmemiş olacak. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulunun dekanlık/müdürlüğüne adaylıklarını yazılı olarak bildirecekler.

Yürürlükten kaldırılan 20 Eylül 2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde seçimler her yılın kasım ayında gerçekleştiriliyordu. Eski yönetmelikte, aday olacak öğrenciler, adaylıklarını dekanlık ve müdürlüklere yazılı olarak bildirmiyorlardı.

Aday olmak için istenen şartlar…

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması, siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması, uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması, seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması, genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması, terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması şartları aranacak.

Önceki yönetmelikte, ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması, siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması, seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması yeterli bulunuyordu.

Antarktika Çevre Koruma Protokolü Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Antarktika’da Çevre Koruma Protokolünün Uygulanmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Antarktika Andlaşma Bölgesindeki Türkiye Cumhuriyeti faaliyetlerinin, Antarktika Andlaşması Çevre Koruma Protokolünde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor, bilimsel, resmi veya lojistik faaliyetlerde bulunmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Antarktika Andlaşma Bölgesine giriş yapmasına izin verilen faaliyet sahipleri ile bu kişiler tarafından çevrenin korunmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin görev ve sorumlulukları kapsıyor.

Genel ilkelere göre, Antarktika Andlaşma Bölgesinde, bilimsel ve resmi faaliyette bulunmak üzere bölgeye giriş yapmasına izin verilen faaliyet sahipleri, faaliyetlerini, Antarktika çevresi üzerindeki etkilerini en aza indirgeyecek şekilde planlamak ve uygulamak zorundalar.

Antarktika Andlaşma Bölgesinde bulunan tarihi alanlar ve anıtlara zarar vermek, yıkmak ve bu varlıkları tehlikeye atmak, verilen izinler dâhilindeki bilimsel faaliyetler dışında maden aramak, etüt yapmak, maden çıkarmak dâhil maden kaynakları ile ilgili her türlü faaliyeti gerçekleştirmek yasaklanmış.

İzin verilen bilimsel faaliyetler dışında, Antarktika Andlaşma Bölgesinden çıkarılan madenlerin ve paleontolojik buluntuların toplanması ve Antarktika Andlaşma Bölgesi dışına çıkarılması yasak.

Bilimsel faaliyetler için numune toplama amacıyla verilen izinler dışında, yenileme kapasitesi göz önünde bulundurularak yerel flora ve fauna popülasyonuna veya habitata zarar verici müdahalede bulunulamıyor.

Herhangi bir zararlı sıvı maddenin ve diğer kimyasal maddelerin deniz çevresine zarar verecek miktar ve derişimde denize tahliyesi de yasaklanmış.

Antarktika Andlaşma Bölgesinde gerçekleştirilecek olan faaliyete ilişkin İlk Değerlendirme Raporu ve Kapsamlı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu Bakanlık web sayfasından ilan edilen İlk Değerlendirme Raporu Formatı ve Antarktika’da Çevresel Etki Değerlendirmesi Rehberi dikkate alınarak faaliyet sahibince hazırlanacak veya hazırlatılacak. Hazırlanan rapor, Bakanlık tarafından değerlendirilecek.

Yönetmelik, çevresel acil durumlar ve sorumluluk, izinler, çevresel etki değerlendirmesi, Antarktika flora ve faunasının korunması, yerel olmayan türlerin bölgeye götürülmesi, atık ve atıksu yönetimi, atık yönetim planları, Antarktika Andlaşma Bölgesinde deniz kirliliğinin engellenmesi, alan koruma ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar, bilgi paylaşımı, denetim ve idari yaptırımlar gibi konularda ayrıntılı düzenlemeler içeriyor.

Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığının, Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, uluslararası spor müsabakalarında Türkiye’yi temsil eden sporculara millî sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor ve spor federasyonları ve bu federasyonların üyesi olduğu uluslararası federasyonların yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası resmî müsabakalara katılan sporcuları kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, temsil görevi, sporcunun uluslararası müsabakalarda fiilen yarışarak ülkemizi temsil etmesi amacıyla ilgili federasyonun mevzuatında belirtildiği şekilde verilir.

Bu yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 12 Mayıs 2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelikten farklı olarak temsil görevinin yerine getirilmiş olması için sporcunun Bakanlık tarafından belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanan müsabaka türlerine katılarak fiilen yarışmış olması yeterli olacak. Önceki yönetmekte, yarışmanın klasman listesinde yer almasını da şart koşuyordu.

Yönetmelik, temsil görevi verilen sporcuların katıldıkları spor dalında millî sporcu belgesi almaya hak kazanabilmeleri için sportif faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sporcular hariç ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmiş vizeli bir lisansa sahip olmalarını, katıldıkları müsabakanın branş, kategori, sıklet, stil veya sınıflarında yabancı ülke sporcusu veya yabancı ülke takımıyla müsabakada fiilen yarışmış olmalarını yeterli görüyor.

Kendi imkânları ile müsabakalara katılan ve temsil görevi verilen sporculara millî sporcu belgesi düzenlenebilmesi için ise millî sporcu belgesi talep edilen uluslararası müsabakanın yapıldığı yıl veya bir önceki yıl federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan Türkiye şampiyonası veya Türkiye şampiyonası niteliği taşıyan en üst organizasyonda olimpik, paralimpik veya deaflimpik spor dallarında ilk sekiz; olimpik, paralimpik veya deaflimpik olmayan spor dallarında ise ilk dört dereceye girmiş olmayı, bu derecelere girememiş olmakla birlikte belge talebinde bulundukları uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye girmiş olmalarını yeterli buluyor.

Önceki düzenlemede, uluslararası spor müsabakaları tek tek sayılıyor, bu müsabakalarda yer alan sporcuların, katıldıkları yarışma türüne göre (A), (B), veya (C) sınıfı milli sporcu belgesi alma hakkı doğuyordu. Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunları, büyükler kategorisindeki dünya şampiyonaları finalleri, büyükler kategorisindeki Avrupa şampiyonaları finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri (A) sınıfı yarışma olarak kabul ediliyordu.

Milli sporcu belgesinin verilmediği haller

Temsil görevi verilmediği halde kendi imkânları ile uluslararası müsabakalara katılan sporculara millî sporcu belgesi düzenlenmeyecek.

Doping ihlali yaptığı tespit edilen sporcuya doping ihlali yapılan müsabakaya ait millî sporcu belgesi hazırlanmayacak. Doping kontrolü yapılan müsabakalarda sporcuya ait ilk doping numunesinin sonucu belirlenmeden o müsabakaya ait millî sporcu belgesi verilmeyecek.

Yine Türk Ceza Kanununun 53’ncü maddesinde sayılan suçlarda da milli sporcu belgesi düzenlenmiyor.

Sporculara bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları kaydıyla katıldıkları müsabaka türüne göre A, B veya C sınıfı millî sporcu belgesi düzenlenecek.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan işlemler, yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre belge almaya hak kazanan ancak henüz belge almayanların bu hakları korunacak.

Federasyonlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen millî sporcu belgeleri ile bunlara ilişkin her türlü belgeyi bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlık bilişim sistemine kaydederler.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik uyarınca, doping ihlali yapılan müsabaka dışındaki müsabakalara ilişkin millî sporcu belgesi verilmeyen ya da iptal edilen sporculara, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde başvuruları halinde, doping ihlali yaptığı müsabaka dışındaki müsabakalara ilişkin millî sporcu belgesi, müsabaka tarihindeki sınıflandırmaya uygun olarak düzenlenecek. Bu şekilde düzenlenecek millî sporcu belgesi, düzenleme tarihinden itibaren geçerli sayılacak.

Milli Savunma Üniversitesi, sertifika, kurs ve mesleki gelişime yönelik eğitim faaliyetleri de planlayıp uygulayacak

Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri, lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilave olarak ihtiyaç duyulan alanlarda sertifika, kurs ve mesleki gelişime yönelik eğitim faaliyetleri de planlayıp uygulayacak.

Milli Savunma Bakanlığının, Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kayseri Melikgazi’deki nekropol alanı arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi

Kayseri ili Melikgazi ilçesi 1. Eskişehir Mahallesi Paşalı Caddesindeki özel mülkiyete ait 1. Eskişehir Mahallesi Nekropol Alanı, 1. ve 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.