Resmi Gazete'de bugün (15 Aralık 2021)

15 Aralık 2021 tarihli ve 31690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2021 Tarihli ve E: 2018/93, K: 2021/69 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/11/2021 Tarihli ve E: 2021/51, K: 2021/80 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/6/2021 Tarihli ve 2018/13415 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2021 Tarihli ve 2017/23739 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2021 Tarihli ve 2019/38857 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bu konularda ilginizi çekebilir