Resmi Gazete'de bugün (16 Şubat 2021)

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

KDV Uygulama Tebliğinde değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre, kısmi tevkifat uygulanacak belirlenmiş alıcılar içine (KDV mükellefi olsun olmasın) sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri dahil edildi.

Kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen orandaki kısmı, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecek. Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, söz konusu bölümlerde belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacak.

Belirlenmiş alıcılar

Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmayacak.

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş’de işlem gören şirketler, kalkınma ve yatırım ajanslarına karşı ifa edilen yapım işleri, KDV mükelleflerine (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir) ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından uygulanacak tevkifat 3/10’dan 4/10’a çıkarıldı. Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulaması yapılacak.

Yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetleri tevkifata tabi tutulmayacağına ilişkin bölüme, ayrımında sayılanlar arasında yer almaması ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tebliğin ayırımında sayılanlara yapılan yapım işi bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması” ibaresi eklendi.

Tevkifat oranları artırıldı

Tebliğin ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım, fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile aracılık hizmetlerinde alımlarında, alıcılar tarafından oranında KDV tevkifatı oranı 5/10 oranında 7/10 uygulanacak. Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından oranında KDV tevkifatı oranı 7/10 oranından 9/10’a çıkarıldı. Yük taşımacılığı hizmeti alımlarında 2/10, servis taşımacılığı hizmeti alımlarında, baskı ve basım hizmetlerinde ise 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacak.

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulaması yapılacak.

Yüklenici firma tarafından alt yükleniciler aracılığıyla temin edilen ve Sağlık Bakanlığına sunulan hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından Tebliğin kapsamında yapım işlerinde 3/10 olan KDV tevkifatı 4/10’a, yer ve bahçe bakım hizmetleri temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde 7/10 olan KDV tevkifatı 9/10’a çıkarıldı.

Reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacak.

KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulaması yapılacak.

Tebliğ, 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Damızlık manda düvesi yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığının, Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması, manda sayısının artırılması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Tebliğ, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsıyor. Manda sayısında bir değişikliğe gidilmedi.

Damızlık manda düvesi yetiştiriciliğine yönelik yatırımların desteklenmesi Bakanlıkça belirlenecek olan illerde, 2020-2022 yılları için uygulanacak.

Tebliğ kapsamındaki desteklerden damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan; yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar, rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Karar kapsamındaki manda yetiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuran yatırımcılar yararlanacak.

Damızlık manda yetiştiricileri birliklerinin başvurularında birliğe üyelik şartı aranmayacak.

Tebliğ kapsamında kurulacak işletmelere yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına, hibeye esas gerçekleşme tutarının, damızlık dişi manda ve manda boğası alımına, hibeye esas alım tutarının, yem karma ve dağıtma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, hibeye esas alım tutarının yüzde 50’si oranında hibe desteği uygulanacak. Hibe oranlarında bir değişikliğe gidilmedi.

Karar uyarınca yapılacak ödemeler, Bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Ödemeler Banka aracılığıyla yapılacak. Uygulama için Bankaya destekleme tutarının yüzde 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenecek.

Tebliğ hükümleri, bundan önceki tebliğ ile benzer düzenlemeler içeriyor. 15 Nisan 2017 tarihli ve 30039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine  İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/19) yürürlükten kaldırıldı.

EPDK’dan ilçelere doğal gaz ulaştırılması kararının usul ve esasları belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla alınan BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine ilişkin 23 Eylül 2020 tarihli ve 2953 sayılı Cumhurbaşkanı kararının uygulanmasına dair usul ve esasları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Usul ve esaslar, yeterlilik sağlayan ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla yapılacak yatırımlara ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Cumhurbaşkanı kararının yürürlüğe girdiği tarihte merkez nüfusu 20 bin ve üzerinde olan ilçelerin listesi BOTAŞ tarafından 15 gün içinde kurum ve kuruluşlardan talep edilecek. Büyükşehir belediyelerinde mahalleye dönüştürülen köyler dikkate alınmayacak.

Nüfuslar tespit edildikten sonra 15 gün içinde BOTAŞ tarafından EPDK’ya başvurulacak. Şehir besleme hattı yatırım ihtiyacı olduğu değerlendirilen ilçeler EPDK tarafından görüşleriyle birlikte BOTAŞ’a bildirilir. Yatırım yapılacak ilçe listesi EPDK’nın görüş ve değerlendirilmeleri ile birlikte BOTAŞ tarafından bakanlık onayına sunulacak. Her yıl Mart ayı sonuna kadar BOTAŞ sonradan nüfusu 20 bin ve üzerine çıkan illeri tespit edecek.

Şehir besleme hattı yatırımları, imarlı alan sınırlarının iletim hattına mesafesi 5 kilometrenin üzerinde olan ilçelerde BOTAŞ tarafından, 5 kilometre ve altında olan ilçelerde ilgili dağıtım şirketi tarafından yapılacak.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin yıllık aidatları 31 Temmuz’da ödenecek

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğine yıllık aidatların ödenmesiyle ilgili geçici madde eklenmesi konusundaki yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, önceki dönemlere ilişkin aidat borçlarının ödenmesi yükümlülüğü saklı kalmak kaydı ile 2019 ve 2020 yılları içinde odaya kaydını yaptırmış olup üyeliği devam edenlerin 2021 yılına ilişkin yıllık aidatlarını ödemeleri için son tarih, 31 Temmuz 2021 olarak belirlendi.