Resmi Gazete'de bugün (18 Haziran 2020)

18 Haziran 2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı…

Bekçiler, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek, zor ve silah kullanma yetkisine sahip bulunacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerine görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurma, kimlik sorma, zor ve silah kullanma yetkisi veren Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenlendi.

Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçileri, görevli oldukları mülki sınırlar içinde halkın istirahat, sağlık ve selametini sağlayacak.

Bekçiler, yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma muhtaç olanlara yardım edecek, yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

Bir semt, yer, yol veya sokak sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi verecek olan bekçiler, doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli, acele haller sebebiyle yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirecek.

Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerini derhal uyarmakla görevli olan bekçiler, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştıracak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi durumdan haberdar edecek.

Devriye hizmeti yürütecek

Çarşı ve mahalle bekçileri, görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek.

Şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek, kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri alacak.

Uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.

Halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.

Çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları; bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilecek.

Durdurma için makul neden

Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması gerekecek. Süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamayacak.

Çarşı ve mahalle bekçisi, görevini yerine getirirken kendisinin çarşı ve mahalle bekçisi olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirecek, durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilecek, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilecek.

Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan makul süreden fazla olamayacak. Durdurma sebebinin ortadan kalkmasıyla kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilecek.

Çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.

Bekçiler zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak

Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulundukları genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek.

Zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak çarşı ve mahalle bekçileri, kolluk hizmet ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamayacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak. Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilecek. Günlük çalışma saatleri, esas olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenecek.

Bekçiler güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde, belirtilen çalışma süresi ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.

Bekçilerin emeklilik yaş haddi 60 olacak

Çarşı ve mahalle bekçilerinin disiplin, ödüllendirme ve performans değerlendirme işlemlerinde istihdam edildikleri genel kolluk kuvvetine göre emniyet ya da jandarma hizmetleri sınıfı mensuplarına uygulanan hükümler uygulanacak.

Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri, Jandarma Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin emeklilik yaş haddi 60 olacak.

(A.A)

Yurt içi hava yolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında taksit sayısı 12’den 18’e çıkarıldı

Ticaret Bakanlığı, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamaya ilişkin yurt içindeki harcamalarda taksit sayısını 12 aydan 18 aya yükseltti.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine göre, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içindeki harcamalarda taksit sayısı 18 ay olarak uygulanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da söz konusu harcamalarda kredi kartı taksit sınırını 9 Haziran'da 12 aydan 18 aya yükseltmişti.

Karayolu ile hızlı kargo taşımacılığına yeni gümrük müdürlükleri eklendi

Karayolu ile hızlı kargo taşımacılığı yapmaya yetkili gümrük müdürlüklerine, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Yalova Gümrük Müdürlüğü; Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü; Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Trabzon Gümrük Müdürlüğü ve GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Gaziantep Gümrük Müdürlükleri eklendi

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) Seri No: 4’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri No: 8) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, tebliğ kapsamında kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri yapmaya yetkili İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü; Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğüne yeni gümrük müdürlükleri eklendi.

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Yalova Gümrük Müdürlüğü; Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü; Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Trabzon Gümrük Müdürlüğü ve GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Gaziantep Gümrük Müdürlükleri de bu işlemleri gerçekleştirmeye yetkili olacak.

Gümrükte transit rejimine izinli gönderici tanımı eklendi…

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri No: 4’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 9) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tanımlar bölümüne izinli gönderici tanımı eklendi. Buna göre izinli gönderici; 21 Mayıs 2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 76’ncı maddesi uyarınca transit rejimine tabi eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde transit beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan kişi (rejim hak sahibi) olarak tanımlandı.

Tebliğde izinli gönderici yetkisine sahip firmalara kapsamlı teminatta indirim hakkı tanındı.

Buna göre izinli gönderici yetkisine sahip firmalara, teminat gümrük idaresine yapılacak başvuru üzerine ortak koşulların sağlanması durumunda, aynı maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan şartlar aranmaksızın üçüncü düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı tanınacak. Referans tutar ile kapsamlı teminat tutarı arasındaki farkı karşılayacak kadar öz kaynak bulunduğunun gösterilmesi koşulunun ikinci düzey için sağlanması halinde, bu firmalara ikinci düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı sağlanacak.

Bu kapsamda yapılan başvurunun yeni bir teminat, gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu için sistem tarafından verilen teminat referans numarasını (GRN) tanımlanmasını da içermesi durumunda, Yönetmeliğin genel koşulların sağlanması ve belirtilen bilgi ve belgelerin teminat gümrük idaresine sunulması gerekecek.

Yeni GRN numarası ile başvurularda zeyilname istenecek

Başvurunun yeni bir GRN tanımlanmasını da içermesi durumunda, teminat mektubu aslı ve kefil tarafından teminat mektubuna ilişkin olarak düzenlenen zeyilname; başvurunun mevcut GRN’ler için yapılması durumunda ise kefil tarafından düzenlenen zeyilname; banka teyit yazısı ve imza sahiplerine ait imza sirküleri ile birlikte doğrudan kefil tarafından teminat gümrük idaresine sunulacak. Teminat gümrük idaresine sunulan teminat mektubu ve/veya zeyilnamenin usulüne uygun olarak düzenlendiğinin tespit edilmesini ve teminat gümrük idaresince kabul edilmesini müteakip kapsamlı teminat tutarı referans tutarın yüzde 30’una veya yüzde 50’sine eşit olacak şekilde referans tutar artırılacak. Referans tutar, kapsamlı teminat tutarının 3,33 veya 2 katı olacak şekilde sisteme tanımlanacak.

İndirimin tanımlandığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar indirim tanımlanan GRN kapsamında gerçekleştirilen ihracat taşımalarının en az yüzde 20’sinin izinli gönderici yetkisi kapsamında olmaması halinde kapsamlı teminat düzeyi üçüncü fıkra uygulanmadan önceki teminat düzeyine düşürülecek. Bu durumda, izinli gönderici yetkisine sahip firmalar, teminat düzeyinin düşürüldüğü tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe bu madde kapsamında yeniden başvuruda bulunamayacaklar.

İzinli gönderici yetkisinin geri alınması veya iptali durumunda, bu yetkiye istinaden sağlanan her bir GRN için kapsamlı teminat düzeyi üçüncü fıkra uygulanmadan önceki düzeye düşürülecek.

Kapsamlı teminat sertifikalarının süre uzatımı veya değiştirilmesi gerektiği veya referans tutarın arttırılmasına yönelik yeni bir GRN tanımlanması talebinde bulunulduğu durumlarda iznin verilebilmesi için gerekli şartların geçerliliği teminat gümrük idaresince gözden geçirilebilecek.

Çok modlu taşımacılıkta süre sınırı, taşıma modları arasındaki geçiş süreleri de dikkate alınarak, Ek-13'te yer alan tablodaki azami sürelere on beş günü aşmayacak şekilde ilave süre eklenerek belirlenebilecek.

Ortak transit rejimi kapsamındaki parsiyel taşımalarda son yüklemenin yapıldığı yer gümrük idaresince araçta bulunan tüm transit beyanlarına yeni mühür bilgilerinin kaydedilmesinin yanında kaşe de tatbik edilerek imzalanacak.

Transit beyanın sunulmasında süre 20 günden 30 güne çıkarıldı

Transit beyanın sunulmasında, verileri sistem üzerinden gönderilerek yerel referans numarası (LRN) almış transit beyanlarının kabul işlemlerinin yapılması için hareket gümrük idaresine başvurulmaması durumunda sistem tarafından ya da ilgili gümrük idaresince beyanlar reddedilir fıkrasındaki süre 20 günden 30 güne çıkarıldı.

Beyan kontrol işlemlerindeki süre 7 iş gününden 3 iş gününe indirildi

Beyanın kontrol işlemlerindeki yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM) bulunan antrepolarda boşaltma sonuçları uygun olan transit refakat belgeleri (TRB), boşaltmanın yapıldığı antrepodan sorumlu YGM tarafından, aynı gümrük idaresine bağlı birden fazla antrepoya eşya boşaltılması durumunda ise son antrepodan sorumlu YGM tarafından, bordroya kaydedilerek boşaltmayı takip eden en geç 7 iş günü içinde varış gümrük idaresine iletilmesindeki 7 iş günlük süre 3 iş gününe indirildi.

Ek-2 ve Ek-4’teki ulusal transit rejimi bireysel teminat ve ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektuplarındaki 7 gün ibareleri 15 gün şeklinde değiştirildi.

Tebliğin Ek-10 ve Ek-12 eklerinde değişikliğe gidildi.