Resmi Gazete'de bugün (22 Şubat 2021)

22 Şubat 2021 tarihli ve 31402 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğine göre, kuruluş şartlarında kıymetli madenler aracı kurumlarının ödenmiş sermayeleri 500 bin liradan az olamayacağı şartı 8 milyon liraya çıkarıldı. “Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması ve nakit karşılığı çıkarılması” bendindeki “hisse senetlerinin” ibaresi “paylarının” şeklinde değiştirildi.

“Kurucularının” ibaresi yerine “Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler ile şirket genel müdürünün, yönetim kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlilerinin” eklendi.

“Tüzel kişi veya gerçek kişi kuruculardan en az ikisinin en az üç yıl kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda tecrübeye sahip olması ve bu kişilerin toplam hisse oranının en az yüzde elli veya üzerinde olması,” biçimindeki cümle yerine, “Şirketin sermayesinin en az yüzde ellisine sahip kurucu ortakların en az beş yıl kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda tecrübeye sahip olması,” cümlesi konuldu.

Yönetmelikte kıymetli madenler aracı kurumu kurucularının, yöneticilerinin ve iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlilerinin nitelikleri yeniden belirlendi.

Kıymetli madenler aracı kurumu kuruluş izni ile ilgili bilgi ve belgeler saptanırken, borsa üyelik belgesinin verilmesini müteakip 30 gün içinde faaliyete geçiş tarihinin bildirilmesi ve adres ve iletişim bilgilerinin bakanlığa gönderilmesi zorunlu olacak.

Kurucular, kuruluş izni tarihinden itibaren 90 gün içerisinde kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyet izni almak üzere Bakanlığa başvuruda bulunacaklar. Söz konusu süre içinde başvuru yapmayanların kuruluş izni iptal edilmiş sayılacak. Bakanlık zorunlu hallerin tevsiki kaydıyla söz konusu süreyi en fazla 90 güne kadar uzatabilecek.

Faaliyet izninin iptalinde yıllık süre 270 güne indirildi

Faaliyet izninin alınmasını müteakip 60 gün içinde Borsa Üyelik Belgesi alınmak üzere Borsa Başkanlığına müracaat etmeyen veya Borsa Üyelik Belgesi alınmasını müteakip 90 gün içinde, her hal ve şartta faaliyet izni alınmasını müteakip 270 gün içinde Borsa üyelik belgesi alarak faaliyete geçmeyen veya Borsa üyelik başvurusu olumsuz sonuçlanan şirketlerin faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilecek. 270 günlük süre önceden bir yıl idi.

Kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerin Borsa üyesi olarak faaliyet gösterebilmeleri için ödenmiş sermayelerinin en az 500 bin liradan 8 milyon liraya çıkarılırken, kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda faaliyet gösterme süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Kıymetli madenler aracı kuruluşları gerçekleştirecekleri her bir işlenmemiş kıymetli maden ithalat işlemi için fiili ithal tarihinden en az 3 iş günü önce Borsaya ithalatın ödeme şekli ve ithalat amacına ilişkin bildirimde bulunmak zorunda olacaklar.

Bu kuruluşlar tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli maden ithal işlemlerinde Gümrük İdarelerine sunulan gümrük beyannamelerinde aracılık edilen kişilere ilişkin bilgilerin belirtilmesi gerekecek.

Bu kuruluşlar tarafından yapılacak ithalat “Peşin Ödeme” ve “Mal Mukabili” ödeme şekillerine göre veya bu maddede belirtilen esaslar dahilinde “bedelsiz” ödeme şekliyle gerçekleştirilebilecek.

Bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşları, ödenmiş sermayelerinde meydana gelen değişiklikleri, değişikliğe ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı ile değişikliğin tescil edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği veya pay defterinin ilgili sayfalarının noter onaylı örnekleri ile birlikte değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığa ve Borsaya bildirmek zorunda olacaklar. Bu süre daha önce 15 gün idi.

Kıymetli madenler aracı kurumları, yetkili müesseseler ile kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerin, özkaynaklar toplamının, asgari ödenmiş sermaye tutarının 1/3’ünden daha az olduğunun tespit edilmesi halinde kıymetli madenler aracı kuruluşunun faaliyet izni iptal edilecek.

Kuruluşlar 1 Temmuz 2021 tarihine kadar yönetmelik hükümlerine uygun hale getirecek

Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan kıymetli madenler aracı kuruluşları, durumlarını 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirecekler. Sermaye yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kıymetli madenler aracı kuruluşlarına, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilecek. Belirtilen süreler içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşların faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.

Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan ön izin, kuruluş izni ve faaliyet izni başvuruları için bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Bu Yönetmelikte yer alan 2021 yılını kapsayan Tedarik Zinciri Uyum Raporu ve Bağımsız Güvence Raporu için rapor dönemi 1 Temmuz 2021–31 Aralık 2021 olarak kabul edilebilecek.

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Tebliğinde değişiklik yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde borsada kıymetli madenleri işlem görecek Türkiye’de kurulu bir rafinerinin en az ödenmiş sermayesi 10 milyon liradan 35 milyon liraya çıkarıldı.

Aynı şekilde bu rafinerilerin etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulması, Tedarik Zinciri Uyum ve Bağımsız Güvence Raporunun hazırlanması gerekiyor.

Borsa rafineri listesinde yer alan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan rafineriler, durumlarını 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmek zorunda olacaklar. Sermaye yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen rafinerilere, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilecek. Belirtilen süreler içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen rafineriler Rafineri Listesinden çıkarılacak.

2021 yılını kapsayan Tedarik Zinciri Uyum Raporu ve Bağımsız Güvence Raporu için rapor dönemi 1 Temmuz 2021–31 Aralık 2021 olarak kabul edilebilecek.

32 sayılı kararda kıymetli madenler ithalatıyla ilgili değişiklik yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğinde (2008-32/34) değişiklik yapılmasına dair tebliğ (2021-32/60) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde yapılan değişiklikle dahilde işleme rejimi kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilenler dahil olmak üzere ithal edilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiğinin rafinerinin mührünü veya ismini ya da taşırması zorunlu olacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerince standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi mümkün olacak. Bu fıkraya göre önceden “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbesttir” şeklindeydi.

Kıymetli maden ithalatında bedellerin bankalarca mahsubu

Hazine ve Maliye Bakanlığının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğinde (2008-32/48) değişiklik yapılmasına dair tebliğ (2021-32/61) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değşikliğe göre, kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenler ithalinde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

İstanbul Valiliği 6 sözleşme paketi için ihaleye davete çıktı

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, İstanbul sismik riskin azaltılması ve acil durum hazırlık projesi (İSMEP) çerçevesinde yurt ve sosyal hizmet binalarının, eğitim yapılarının yeniden yapım inşaatı sözleşme paketleri için ihaleye davete çıktı.

Koordinasyon Biriminin Resmi Gazete’de yayımlanan davetine göre, ihale, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden Ulusal Rekabetçi ihale yöntemiyle kapalı teklif şeklinde yapılacak.

İstanbul Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ihalesinde, teklifler, 1 milyon 250 bin lira geçici teminat mektubuyla 5 Nisan 2021 saat 14.00’e,

İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Blokları, yurdu, konferans salonu yapım ihalesinde, teklifler, 3 milyon lira geçici teminat mektubuyla 2 Nisan 2021 saat 14.00’e,

İstanbul Adalar Büyükada’daki 125. Yıl Atatürk Ortaokulu, Büyükada Halk Eğitim Merkezi ve Büyükada Anaokulu ihalesinde, teklifler, 800 bin lira geçici teminat mektubuyla 1 Nisan 2021 Saat 14.00’e,

İstanbul Beykoz Hacı Numan Ortaokulu ihalesinde, teklifler, 800 bin lira geçici teminat mektubuyla 31 Mart 2021 Saat 14.00’e,

İstanbul Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi ihalesinde, teklifler, 2 milyon lira geçici teminat mektubuyla 30 Mart 2021 Saat 14.00’e,

İstanbul Beşiktaş Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ile Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi ihalesinde, teklifler, 1 milyon 250 bin lira geçici teminat mektubuyla 29 Mart 2021 Saat 14.00’e kadar,

Üsküdar Kısıklı’daki İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimine teslim edilecek.

İhalede de teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aynı adreste açılacak.

Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden gerçekleştirilen projeler, Türkiye’nin, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankasından (IDB), Alman Kalkınma Bankasından (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve ECO Ticaret ve Kalkınma Bankasından (ECO) İstanbul'daki hastane, okul ve idari binaları içeren kamu binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere aldığı krediden karşılanacak.