Resmi Gazete'de bugün (24 Haziran 2020)

24 Haziran 2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Atama kararları…

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu ile 6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu, Hacettepe, Selçuk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Bingöl ve Doğuş üniversitelerine rektör ataması yapıldı 

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığına spor müşaviri oldu.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Çapak, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan atandı.

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Can Acaroğlu, açık bulunan Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına Ertan Göv, açık bulunan spor müşavirliğine 4 dünya, 9 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp atandı.

Bilecik, Diyarbakır, Kars ve Kilis defterdarları görevden alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığında Bilecik Defterdarı Mustafa Şahin, Diyarbakır Defterdarı Mecit Özdemir, Kars Defterdarlığı Senem Topal, Kilis Defterdarlığı Zekeriya Keleş görevden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine yerine Hazine Kontrolörleri Halil Yanık, Murat Erinç Bayrakçı ve Alper Ergen, açık bulunan Hazine ve Maliye Müfettişliğine yeterlilik sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı Pınar Bilgen atandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ebubekir Gizligider getirildi.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne Murat Baştor atandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünde 1. Bölge Müdürü Murat Baştor, açık bulunan Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Burak Aykan, açık bulunan Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına Mükremin Kara, Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına Esma Dilek, açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne Serdar Yücel atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Oya Ercil görevden alınırken, bu suretle boşalan 1. Hukuk Müşavirine Abdulkadir Sarı getirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü atamaları

Milli Eğitim Bakanlığında Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Cengiz Karakaşoğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yasin Tepe, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Seydi Doğan, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emin Engin, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Gür, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Fatih Vargeloğlu, açık bulunan Aydın Milli Eğitim Müdürlüğüne Seyfullah Okumuş, açık bulunan Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı atandı.

Rekabetin Korunması Kanun değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun, birleşme veya devralmada "hakim durum testi" yerine Avrupa Birliği (AB) hukukunda uygulanan "etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi" uygulamasını getiriyor.

Kanunla, hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi, herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeler veya bir teşebbüs ya da kişinin, diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü, bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere devralması yasaklanıyor.

Davranışsal ve yapısal tedbirler

Rekabet Kurulu, ihbar, şikayet ya da Ticaret Bakanlığının talebi üzerine veya resen, Kanunun "rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar", "hakim durumun kötüye kullanılması", "birleşme veya devralma" maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine rekabetin tesisi için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları ve teşebbüslerin belirli faaliyetlerini, ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal tedbirleri nihai kararında bildirecek.

Davranışsal ve yapısal tedbirler, ihlalle orantılı ve ihlalin etkili biçimde sona erdirilmesi için gerekli olacak. Yapısal tedbirlere ancak daha önce getirilen davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği hallerde başvurulacak. Davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararlarla tespit edilmesi halinde ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine yapısal tedbire uyması için en az 6 ay süre verilecek.

Yerinde incelemelerde; defterler, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü veri ve belgeler incelenebilecek, kopyaları ve fiziki örneklerini alınabilecek.

Rekabet Kurulu, pazar payı ve ciro gibi ölçütleri esas alarak rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması gibi açık, ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerini soruşturma konusu yapmayabilecek.

Kanunla rekabet hukukuna taahhüt ve uzlaşma müesseseleri getirildi

Düzenlemeyle Türk Rekabet Hukuku mevzuatına, AB mevzuatında yer alan taahhüt ve uzlaşma müesseseleri de getirildi.

Yürütülmekte olan bir ön araştırma ya da soruşturma sürecinde ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya da arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhütte bulunulabilecek. Kurul, rekabet sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirirse, verilen taahhütleri bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış soruşturmaya son verilmesine karar verebilecek.

Kurul, verilen kararın ardından "kararın alınmasına temel teşkil eden herhangi bir unsurda esaslı değişiklik olması", "ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları", "kararın taraflarca sunulan eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiye dayanılarak verilmiş olması" halinde tekrar soruşturma açabilecek.

Kurul, hakkında soruşturma başlatılan ve ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden teşebbüs veya teşebbüs birlikleri ile soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşabilecek.

Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde 25'e kadar indirim uygulanabilecek.

Kanun, Rekabet Kurumunun başkan yardımcılarının sayısı ikiden üçe çıkarıyor. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, kanunda, Rekabet Kurumunun personel kadro unvanları, kadro dereceleri ile sayılarına ilişkin temel kurallar açık olarak düzenlendi.

ABD ve Almanya menşeli yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür ithalatında dampinge karşı soruşturma açıldı

ABD ve Almanya menşeli yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür PVC-S (GTP 3904.10.00.00.19) ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğe (2020/11) göre karar, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. başvurusu üzerine alındı.

Bu konuda, 6 Şubat 2003 tarihinde Almanya, Belçika, İtalya, İsrail ve Romanya için 25-45 ABD Doları/Ton arasında firma bazında değişen oranlarda; ABD, Finlandiya, Hollanda, Macaristan ve Yunanistan için 45 ABD Doları/Ton oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştu.

1 Şubat 2008’de, ABD, Almanya, İtalya ve Romanya’ya yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) başlatılmış, diğer ülkelere uygulanan önlemler yürürlükten kaldırılmıştı.

25 Haziran 2009’da ABD, Almanya, İtalya ve Romanya’ya yönelik uygulanan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verilmişti. 10 Temmuz 2015’de, mevcut önlemlerin ABD için CIF bedelin yüzde 18,81’i ve Almanya için CIF bedelin yüzde 16,44’ü olarak değiştirilerek uygulanmasına devam edilmişti.

Meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

Vietnam menşeli paslanmaz çelikten boru, içi boş profiller ithalatında damping soruşturması açıldı

Vietnam menşeli, paslanmaz çelikten boru, içi boş profil, kare veya diktörgen şeklindeki ürünlerin (GTP 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 ile GTP 7306.61.10.00.00) ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğe (2020/13) göre karar, Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin başvurusu üzerine alındı.

Damping soruşturması kapsamındaki ürünler, paslanmaz çelikten kesitli daire şeklinde, soğuk çekilmiş ve soğuk haddelenmiş demir veya çelik ince kalın borular ile iç boş profiller, paslanmaz çelikten soğuk çekilmiş ve soğuk haddelenmiş demir veya çelik kesitli kare veya dikdörtgen şeklindeki ürünleri içeriyor.

Başakşehir Belediyesinden 450 milyon liralık ihale…

İstanbul Başakşehir Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp(İkitelli-2) Mahallesinde 124 bin 617,42 metrekarelik konut, ortaokul, ilkokul, anaokulu, ASM alanını, 450 milyon lira muhammen bedelle taşınmaz arsa satışı karşılığında hasılat paylaşımı yöntemiyle satışa çıkardı.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, arsaların emsal oranı 1-1,5, emsale inşaat alanı 135 bin 125,76 metrekareyi buluyor.

Geçici teminat bedeli 13,5 milyon lira olarak belirlenen ihale, 9 Temmuz 2020 saat 10.30’da Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacak.

Hacettepe Üniversitesi 60 sürekli işçi alacak

Hacettepe Üniversitesi 10’u silahsız güvenlik görevlisi, 13’ü temizlik görevlisi, 37’si hasta ve yaşlı bakım elemanı olmak üzere 60 sürekli işçi alacak.

Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, başvurular, İŞKUR internet sitesine 24-28 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacak. İŞKUR tarafından gönderilen liste üzerinden 8 Temmuz 2020 tarihinde saat 14'te Üniversitenin Kültür Merkezinde noter tarafından kura çekilecek. Kurayla belirlenen adaylar, Üniversitenin Personel Daire Başkanlığında 14 Temmuz 2020’de mülakata alınacaklar.

MAPEG, 7 müfettiş yardımcısı alacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Teftiş Kurulu Başkanlığında bulunan 7 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile personel alınacak.

MAPEG’in Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı, (KPSS) sonucunda P - 48 puan türünden en az 75 puan alanlar, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 140 kişi içinde bulunanlar, 1 Ocak 1985 tarihinden sonra doğanlar, en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar sınava kabul edilecek.

Giriş sınavına katılmak için başvurular 29 Haziran 2020-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında MAPEG Teftiş Kurulu Başkanlığına elden (şahsen) veya posta ile yapılacak.

Yazılı sınav çoktan seçmeli ve test usulüyle 8 Ağustos 2020’de saat 10:00’da Ankara’da yapılacak.