Resmi Gazete'de bugün (24 Temmuz 2020)

24 Temmuz 2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri 30 Ağustos 2020’den geçerli olmak üzere 1 yıl uzatıldı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında 13 general, 4 amiral ve 51 albay 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Yüksek Askeri Şura kararlarıyla, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri 30 Ağustos 2020’den geçerli olmak üzere 1 yıl uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, Orgeneral Musa Avsever'in rütbe bekleme süresi, 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl uzatıldı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde, 13 general, 4 amiral ve 51 albay, 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe, Tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı ise tümgeneralliğe yükseltildi.

Albaylar Subutay Adaş, Ertan İnaltekin, Zafer Uğur, Murat Ataç, Serdar Atasoy, Sebahattin Kalkan, Hüseyin Aziz Çetinkaya, Ahmet Atilla Dündar, Mehmet Ateş, Orhan Akkurt, Rıfat Dönel, Hakan Tutucu, Osman Ziya Elgün, Mustafa Er, Nurettin Hakan Büyükçulha, Mehmet Cihanoğlu, Hasan Paçalı, Ümit Durmaz, Mehmet Doğan, Gürcan Sezengöz, Emin Mehmet Terzioğlu, Kemal Balta, Serdar Gümüşhan, Murat Yalbır, Abdullah Katırcı, Erkan Karan, İsmail Yayan, Mehmet Can Tepedelen, Hasan Basri Erkuzu, İlhan İstanbullu, Abdülkadir Fehmi Bilgin ve Kadir Eğriboyun tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiral, Tümamiral Aydın Şirin koramiral, Tuğamiral Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiral oldu.

Albaylar Ramazan Özoğul, İsmail Güldoğan, Nejat İnanır, Hüseyin Tığlı, Burak Akçay, İbrahim Kurtuluş Sevinç, Murat Fırat, Nilüfen Çotuk ve Mustafa Saygılı tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında Tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneral oldu.

Albaylar Hakan Çanlı, Doğan Eroğlu, Mustafa Tarkan Gümüş, Doğan Mart, Hayrettin Koca, Mete Kuş, Serhat Mehmet Orus, Haldun Taşan, Ercan Erzincan ve İbrahim Galip tuğgeneralliğe yükseltildi.

Burhan Üstün’ün Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan Üstün’ün seçilmesiyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

6216 sayısı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 4. maddesi uyarınca, 23 Temmuz 2020 günü yapılan seçimde, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan Üstün seçilmişti.

Meclis tatilde ve ara vermedeyken de çalışabilecek komisyon sayısı 12’ye çıktı…

TBMM “Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm”, “Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler”, “Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji”, “Anayasa”, “Adalet”, “Çevre”, “Dışişleri”, “İçişleri” komisyonları ile Anayasa ve Adalet komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Meclis tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.

Genel Kurulun 21 ve 22 Temmuz 2020 tarihli birleşimlerinde, 8 komisyonun ve Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonun Meclis’in tatilde ve ara vermede bulunduğu sürelerde de çalışabilmesine ilişkin TBMM kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunun 10 Temmuz 2020 tarihli birleşiminde ise TBMM Plan ve Bütçe, İnsan Hakları İnceleme, Dilekçe ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonları Meclis tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabileceğine ilişkin karar alınmış ve karar 15 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

TBMM’de 18 komisyon bulunuyor.

Kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi

Günübirlik tesisler yapılmak amacıyla yapılacak tahsislerde tahsis üst süresi 10 yıldan 20 yıla çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin tekliflerin değerlendirilmesiyle ilgili 11’inci maddesinde, birden fazla başvuru olması halinde, müzakere öncesi tebliğ edilen usul ve esasların kabul ve taahhüt edildiğine ilişkin noter onaylı taahhütname ile müzakereye katılmak için gerekli teminat girişimci tarafından bakanlığa teslim edilecek.

Mücbir veya kamudan kaynaklanan sebepler dışında, müzakere sonucunda ikinci en yüksek teklifi veren girişimcinin taahhüdünden vazgeçmesi veya süresi içinde ek teminatı getirmemesi halinde, bu girişimci tarafından müzakereye katılmak için verilen teminat hazineye irat kaydedilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazlar üzerinde 49 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikli olmayan ve tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına taşınmaz olarak kaydedilmeyen, sadece taşınmazın tapu kütüğünün irtifak hakları ve gayrimenkul mükellefiyetleri sütununa kaydedilen süreli (normal) irtifak hakkı tesis edilecek.

Kesin tahsiste yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, yatırımcının kesin tahsis talebi geçersiz sayılacak ve ön izin dönemi için alınan teminat Hazineye irat kaydedilecek.

Günübirlik tesislerde tahsis süresi

Günübirlik tesisler yapılmak amacıyla yapılacak tahsislerde tahsis üst süresi 10 yıldan 20 yıla çıkarıldı. Buna göre, günübirlik tesis ve kür merkezi ile kamping ve konaklama amaçlı mesire yeri yapılmak amacıyla yapılacak tahsislerde tahsis süresi 20 yılı geçemeyecek ve bu tahsisler kiralama şeklinde yapılacak.

Kesin tahsis yazısının tebliğinden itibaren yatırımın tamamlanarak turizm işletmesi belgesi alınması için günübirlik tesis ile kamping ve konaklama amaçlı mesire yerlerine 2 yıl süre verilecek.

Tahsis süresinin dondurulduğuna ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yatırımcıdan alınacak kullanım bedelinde toplam yatırım maliyetinin binde 5’i yerine cari yıl birim maliyetleri üzerinden hesaplanacak tutar alınacak.

Tasarruf hakkı kamuya ait olup kamu yararına olmak üzere kamu iştiraki tarafından işletilen günübirlik tesisler için belirlenen esaslar dâhilinde bakanlıkça geçici olarak Turizm İşletmesi Belgesi düzenlenecek ve bu tesisler işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleninceye kadar bu belge ile faaliyet gösterecekler.

6831 sayılı Orman Kanununun 17’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerindeki konaklama amaçlı tesislerin yıkılıp yeniden yapılması halinde bu yapılar için tespit edilecek olan enkaz bedelinin yıkım masrafından artan kısmı bir defaya mahsus olmak üzere tahsis yapılmadan önce yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğünce bildirilen hesaba yatıracak. Bu yapı ve tesislerin tüm yıkım işleri yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek. Yatırımcı tarafından bu işlemler sebebiyle Bakanlıktan herhangi bir hak, bedel ve tazminat talep edilemeyecek.

1 Haziran 2019 tarihi itibarıyla, ihale süreci başlamış ancak henüz sonuçlanmamış olan; Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile konaklama amaçlı mesire yeri kiralaması işlemlerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Sınai mülkiyet uzmanlığı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı giriş sınavına ziraat ve güzel sanatlar fakültelerinin mezunları da başvurabilecek.

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, fen, fen edebiyat, eczacılık fakülteleri veya fakültelerin tasarım bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olma şartı bulunuyordu.

Yönetmelikteki “Enstitüce”, “Enstitü”, “Enstitüye”, “Komisyon” ibareleri, “Kurumca”, “Kurum”, “Kuruma” ve “Kurul” olarak değiştirildi.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin tebliğler…

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 3 tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğlerden ilki olan 2020/15 nolu tebliğ, 2020 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2021 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsıyor.

Buna göre, Çin menşeli destekli halkalı zincirler ve diğerlerinde (kaynaklı halkalı) 10 Mayıs 2015’de Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle getirilen önlemin süresi 10 Mayıs 2020’de doldu.

Dampinge karşı önlemler Mısır menşeli genleşebilenler hariç polistirenlerde 14 Ocak 2021, Çin menşeli yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazlarında (fancoil) 12 Şubat 2021’de, Çin menşeli sodyum formiatlarda 12 Nisan 2021’de, ABD menşeli pamukta (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 17 Nisan 2021’de, Çin, Endonezya, Hong Kong menşeli yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapaklarında 17 Nisan 2021’de, Çin menşeli flanşlar, dirsekler, kavisler ve diğerlerinde 20 Nisan 2021’de, Çin menşeli transmisyon zincirleri, aksamlar ve diğerlerinde 19 Haziran 2021’de, Çin menşeli sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş ve diğerlerinde 24 Haziran 2021’de, Çin menşeli suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürününde ithalatta haksız rekabetin önlenmesinde 24 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.

Çin menşeli plastik tükenmez kalemlere nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Pensan Kalem ve Kağıt Sanayi tarafından gerçekleştirilen Adel Kalemcilik ile Mirado Kalemcilik Büro Malzemeleri tarafından desteklenen başvuru üzerine Çin menşeli 9608.10.10.10.00 GTİP altında kayıtlı plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler ile 9608.50.00.10.00 GTİP altında kayıtlı plastik maddelerden olanlar ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığının 2020/18 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre, bu ürünlere yönelik adet başına 0,66 ABD Doları tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlükte bulunuyor.

Çin menşeli 13 kilogram altındaki kaynak makinalarına nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Magma Mekatronik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret, Demiriz Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret, Can Makine Elektrik ve İnşaat Sanayi. Nuriş Elektrik ve Kaynak Makine Sanayi ve Ticaret şirketleri tarafından desteklenen başvuru üzerine 8515.39 GTİP altında yer alan Diğerleri (Yalnız aksesuarları hariç net 13 kilogram ve altındaki kaynak makinaları tanımlı ürüne yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığının 2020/19 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre, bu ürüne yönelik ithalatta adet başına 29 ABD Doları ile 154 ABD Doları arasında firma bazında değişen tutarlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlükte bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı kimyasal madde ithalatında izne tabi ürünlere yenilerini ekledi

Ticaret Bakanlığı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında ithalatı izne tabi olan eşya listesine yeni kimyasal ürünler ekledi.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğiyle, fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izoprofil grubu ihtiva eden fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen bazı kimyasalları, bazı piperidin türevlerini listeye dahil edildi.

EPDK Tebliği…

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişiler, gerekli bilgi ve belgeleri Kurum tarafından belirlenen elektronik altyapı aracılığı ile sisteme yükleyecek ve elektronik imza ile imzalayarak başvuruyu tamamlayacaklar.

Gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içinde noterden onaylı suretinin başvuruya eklenmesi gerekiyor.

Uygunluk yazısı başvurusunun ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde söz konusu eksikliklerin on iş günü içinde giderilmemesi halinde, başvurunun iade edilecek.

Tebliğ, uygunluk yazısı başvuruları ve başvuruya eklenecek belgeler, uygunluk yazısının değerlendirilmesinde dikkate alınacak maddelerle ilgili içeriyor.

EPDK’dan yeşil tarife uygulaması…

Yeşil tarife ve dağıtım bedelinin kWh fiyatı, alçak gerilim, orta gerilim, tek terimli, çift terimli olmasına, sanayi, ticarethane, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatmada kullanılmasına göre 79,3 ile 91,5 kuruş arasında değişik miktarlarda belirlendi

-Yeşil enerji tarifesi normal elektrik tarifesinden yüzde 20,8 ile yüzde 64,6 arasında değişen oranlarda daha pahalı tespit edildi. 

Alçak gerilim tek terimlide şehit aileleri ve muharip malul gaziler ile genel aydınlatma tarifeleri yeşil enerji tarifesi dışında tutuldu

EPDK, yenilebilir enerji kaynaklarını desteklemek amacıyla yeşil tarife uygulaması başlattı. Yeşil tarife ve dağıtım bedelinin kWh fiyatı, alçak gerilim, orta gerilim, tek terimli, çift terimli olmasına, sanayi, ticarethane, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatmada kullanılmasına göre 79,3 ile 91,5 kuruş arasında değişik miktarlarda belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK), Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Usul ve Esaslar Kararına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17’nci maddesinin 4’üncü fıkrası kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla kurul tarafından belirlenecek tarifeye yeşil tarife denilecek.

Yeşil tarife, ilgili tüketicinin yeşil tarifeyi seçmesi durumunda tarife tablolarında yer alan birim fiyatlar üzerinden uygulanacak. Tüketici yeşil tarifeye geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik şirketine yapacak. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilecek. Yeşil tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılacak.

Yeşil tarife fiyatları

Kurul’un görevli tedarik şirketleri tarafından, yeşil tarifeyi seçen tüketicilere 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulayacağı tarife tablosuyla ilgili onaylama kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, iletim sistemi kullanıcılarının vergi, fon ve pay hariç kilovatsaat (kWh) başına yeşil enerji bedeli 69,9749 kuruş olacak.

Görevli tedarik şirketinden enerji alan tüketicilerin yeşil enerji ve dağıtım bedeli, toplam olarak, orta gerilim çift terimli tek zamanlıda sanayide 79,2546, ticarethanede 84,4371, meskenlerde 84,2997, tarımsal sulamada 81,8856, aydınlatmada 83,8555 kuruş, tek terimli tek zamanlıda sanayide 80,2251, ticarethanede 88,2251, meskenlerde 87,6623, tarımsal sulamada 84,8050, aydınlatmada 87,2898, alçak gerilim tek terimli tek zamanlıda sanayide 85,8341, ticarethanede 91,4675, meskenlerde 90,9954, tarımsal sulamada 87,6350, aydınlatmada 90,5601 olacak.

Yeşil enerji tarifesi normal elektrik tarifesinden yüzde 20,8 ile yüzde 64,6 arasında değişen oranlarda daha pahalı tespit edildi.

Alçak gerilim tek terimlide şehit aileleri ve muharip malul gaziler ile genel aydınlatma tarifeleri yeşil enerji tarifesi dışında tutuldu.

SPK Pay Tebliğinde değişiklik yaptı

Değişiklik, kamu kurum ve kuruluşlarının, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. alt fonları ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan diğer şirketler, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının sahip olduğu paylar, 9’uncu madde kapsamında satışa hazır bekletilen paylar ile ortaklığın kendisi veya bağlı ortaklıkları tarafından geri alınan ortaklık payları için uygulanmayacak

Sermaye Piyasası Kurulunun Pay Tebliğinde (VII-128.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.D) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Pay Tebliğinin (VII-128.1) mülga payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğüyle ilgili 27’nci maddesi yeniden düzenlendi.

Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayelerinin yüzde 10’unu aşan pay satışlarının;

İlgili ortaklıkların sermayesinin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da

Yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan,

ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesi öncesinde, Kurulca esasları belirlenen pay satış bilgi formu düzenlenir ve bu form satış öncesinde Kurulun onayına sunulacak. İhraççı, pay satış bilgi formunun hazırlanmasında gerekli kolaylaştırıcı tedbirleri alacak. Borsada işlem gören nitelikte olmayan ve herhangi bir on iki aylık dönemde sermayenin yüzde onunu aşan nitelikteki payların, ilgili ortaklar tarafından borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için 15 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında MKK’ya yapacakları başvuru öncesinde, Kurulca onaylanan bilgi formu KAP’ta ilan edilecek.

İmtiyazlı paylara sahip olan ortakların pay satışları

Birinci fıkrada yer alan oranın hesaplanmasında, sermayenin yüzde 20’sinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan ortakların satışı yapılacak payları ayrı ayrı dikkate alınır ve bilgi formu her bir ortak bazında düzenlenecek. İlgili ortakların borsada yapacakları pay satışlarının herhangi bir on iki aylık dönemde ortaklık sermayesinin yüzde 10’unu aşıp aşmadığının tespitinde, pay satışının yapıldığı tarihteki sermaye tutarı dikkate alınacak.

Bu maddenin uygulanmasında aşağıda belirtilen kişilerin birinci fıkrada belirtilen gerçek ve/veya tüzel kişi ortaklar ile birlikte hareket ettikleri kabul edilecek.

Gerçek ve/veya tüzel kişi ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar.

Tüzel kişi ortakların yönetim kontrolünü elinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bu kişilerin yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar.

Pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle Kurula yapılan başvuru hakkında, en geç başvuru tarihini takip eden iş günü seans açılmadan önce ilgili ortak tarafından özel durum açıklaması yapılacak. Kurulca onaylanan pay satış bilgi formu, onay tarihinden itibaren 5 günü içinde KAP’ta ilan edilecek. Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilecek.

Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların günlük olarak satışa konu edilecek toplam nominal değeri, pay satış bilgi formu kapsamındaki payların toplam nominal değerinin yüzde 10’unu aşamayacak. Pay satış bilgi formu kapsamında gerçekleştirilen satış işlemlerinden sonra ilgili ortak tarafından söz konusu satışlara ilişkin günlük olarak özel durum açıklaması yapılacak.

Sermayenin yüzde onunu aşan pay satış oranının tespitinde, sadece gerçekleşen satış tutarları dikkate alınacak, alımı yapılan tutar dikkate alınmayacak.

Borsanın ilgili pazarında ya da piyasasında yapılan toptan satışlar, özel emir yolu ile yapılan satışlar veya likidite sağlayıcılık/piyasa yapıcılık işlemleri kapsamında yapılan satışlar ve halka açık ortaklık paylarının ikincil halka arzı bu maddede yer alan yükümlülük kapsamında değerlendirilmeyecek.

Bu madde hükümleri kamu kurum ve kuruluşlarının, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. alt fonları ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan diğer şirketler, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının sahip olduğu paylar, 9’uncu madde kapsamında satışa hazır bekletilen paylar ile ortaklığın kendisi veya bağlı ortaklıkları tarafından geri alınan ortaklık payları için uygulanmayacak.

11’inci madde kapsamında aracı kurum tarafından kendi hesabına fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yoluyla satın alınan paylar için, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için öngörülen süre sona erdikten sonra bu madde hükümleri uygulanacak. Ortaklık hesabına satın alınan paylar için ise, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için öngörülen süre sona erdikten sonra 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) hükümleri uygulanır. Ortaklık hesabına satın alınan paylar, aynı Tebliğ hükümlerine aykırı olarak alınan paylar kapsamında değerlendirilmeyecek.

Bu maddede yer alan esasları geçersiz veya etkisiz kılmak amacıyla rehin, virman ve benzeri çeşitli yöntemlerle söz konusu esasların dolanılması suretiyle borsada satış işleminin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Kurulca tesis edilecek işlemler saklı kalacak.

Satışı yapılacak payların nominal tutarı, ortaklığın fiili dolaşımdaki pay oranı, satış gelirlerinin kullanım yerleri gibi hususlar dikkate alınarak bu maddede yer alan hususlardan farklı esaslar Kurulca belirlenebilecek.

Yönetim kontrolünün belirlenmesinde Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü esas alınacak.

SPK’nın Veri Depolama Raporlamalarına İlişkin Esaslar tebliğinde değişiklik yapıldı

Yatırım kuruluşlarınca borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymetlere ilişkin gerçekleştirilen işlemler Veri Denetim Kuruluna raporlanacak.

Bu fıkranın uygulanmasında BDDK görüşü çerçevesinde bankalara istisna getirilebilecek

Sermaye Piyasası Kurulunun Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinde (IV-87.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (V-87.1.B) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe eklenen maddeyle, yatırım kuruluşlarınca borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymetlere ilişkin gerçekleştirilen işlemler Veri Denetim Kuruluna (VDK) raporlanacak. Bu fıkranın uygulanmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) görüşü çerçevesinde bankalara istisna getirilebilir.

Yatırım kuruluşları dışında Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin yurt dışı organize ya da tezgâh üstü piyasalarda Kurulca yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşu aracılığı olmaksızın bu madde kapsamına giren işlemleri gerçekleştirmesi durumunda bildirim yükümlüsü, Türkiye’de yerleşik tüzel kişi olacak.

Raporlama yükümlülüğünün yerine getirileceği yöntem, bildirim formatları ve işlem türleri VDK tarafından belirlenecek.

Bu işlemlerin en geç işlem gününde işlem yapan taraflarca VDK’ya raporlanması zorunlu bulunuyor.

Raporlama yükümlülüğü kapsamındaki tarafların raporladıkları işlemlere ilişkin kayıtları tabi oldukları mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla en az 10 yıl süre ile saklamaları zorunlu olacak.

Bu Tebliğin sorumluluk ve sır saklama yükümlülüğü başlıklı 11’inci maddesi bu maddedeki bildirim yükümlüleri için de kıyasen uygulanacak.

Bu Tebliğin veri girişlerine ilişkin kayıtların tutulması başlıklı 12’nci maddesi, bu madde kapsamında yapılan bildirimler için MKK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanacak.

Tebliğde sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri ile kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin raporlama yükümlülüğü yeniden düzenlendi.

Kredili alım, açığa satış…

Buna göre, kurulun kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine yönelik düzenlemesi kapsamındaki işlemler için yatırım kuruluşları tarafından her gün itibarıyla VDK’ya raporlama yapılacak.

Ayrı ayrı olmak üzere kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri gerçekleştiren müşteriye ilişkin tahsis edilen limit, kullandırılabilir limit, kullandırılan tutar ve değerlenmiş teminat tutarına ilişkin veriler ile kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin olarak temerrüt, özkaynak tamamlama ve/veya takas yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilere ilişkin veriler.

Aracı kurumların kendi kaynaklarından ve/veya bankalar üzerinden kullandırdıkları müşteri bazında net kredi tutarı.

Aracı kurumlar tarafından;

Her gün itibarıyla, açığa satış işlemlerine ilişkin olarak gün sonu itibarıyla menkul kıymet ve müşteri bazında ilgili menkul kıymette kısa pozisyonların uzun pozisyonları aşan kısmından oluşan net kısa pozisyonlarının nominal ve cari değerleri,

İşlemin gerçekleştirildiği gün itibarıyla, tezgâh üstü piyasalarda gerçekleştirilen ödünç işlemlerine ilişkin olarak menkul kıymet ve müşteri bazında sözleşme bilgileri,

VDK’ya raporlanacak.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, Borsa İstanbul Pay Piyasasında gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin veriler her gün itibarıyla VDK’ya raporlanacak.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası tarafından, kaldıraçlı alım satım verileri, ödünç pay senedi piyasası verileri her gün itibarıyla VDK’ya raporlanacak.

Raporlama yükümlülüğünün yerine getirileceği yöntem ve bildirim formatları VDK tarafından belirlenecek ve duyurulacak.

Bu madde kapsamında bildirim yapmakla yükümlü olanlar, özel mevzuatındaki gizlilik ve sır saklama yükümlülüklerini ileri sürerek talep edilen bilgileri vermekten imtina edemeyecekler.