Resmi Gazete'de bugün (26 Haziran 2020)

26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Atama kararları…

-Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Metin Yazar, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine İrfan İpşir atandı.

-Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 523 vergi müfettiş yardımcısının ataması gerçekleştirildi

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanının atama kararlarına göre, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Metin Yazar, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine İrfan İpşir, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Ömer Abdullah Karagözoğlu, Enver Mamur ve Murat Baştor atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 523 vergi müfettiş yardımcısının ataması gerçekleştirildi.

Ekonomiye ilişkin "torba kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı

-Borçlanma limiti, 2020 yılı için ilgili kanunda belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 5'ine kadar olacak şekilde artırıldı

-Karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10'da 1'ini alacaklıya ödemek zorunda olacak

-Kişinin, kalan kısmını 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

“Torba Kanun” olarak tanımlanan 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, diğer kamu bankalarına, bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi de yararlanacak. Bu kapsamda Türkiye Vakıflar Bankasının, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.

Kanunla, bu yıl meydana gelen ve 9 ili etkileyen 4 depremden zarar gören afetzedelere yardım edilebilecek. Bu kapsamda Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van ile Bingöl'ün Karlıova, Yedisu ve Adaklı, Erzurum'un Çat ilçelerinde zarara neden olan 4 depremden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetlerince tespit edilmiş yıkık, ağır veya orta hasarlı konut, ahır ve iş yerlerinden hak sahibi olan afetzedelere destek sağlanmasına imkan tanındı.

"Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun"a yapılan eklemeyle, yurt dışında bulunan vatandaşların, zorunlu sigorta kapsamında olmakla birlikte sigorta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışmalarının, zorunlu çalışma olarak değerlendirilip aylık bağlanamaması veya bağlanmış aylıkların bu çalışmalar nedeniyle kesilmesinin önüne geçilecek.

Borçlanma limiti artırıldı

Covid-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların mali yıl içinde oluşabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ihraç edilebilecek olan ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetleri için 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen limiti, 2020 yılı için ilgili kanunda belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 5'ine kadar olacak şekilde artırıldı.

Kanunla, "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun"a geçici madde eklendi. Buna göre, maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce alınmış kamulaştırma kararları üzerine, idari yargıya açılmış davalarda iptal kararı verilmesi nedeniyle idare aleyhine açılacak davalarda; taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesi üzerine idarece ödenmiş kamulaştırma bedeli, davacı tarafından mahkeme veznesine depo edilecek.

Bankalar ve müşteriler arasında dijital sözleşme dönemi

Bankacılık Kanunu'nda yer alan bankaların faaliyet konularına ilişkin bankalar ve müşteriler arasındaki sözleşmelerin şekli de söz konusu kanunla düzenlendi.

Sözleşmelerin, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın, kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek, müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek diğer yöntemler yoluyla kurulabilmesi öngörülecek.

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile müşterileri arasındaki sözleşmeler için de bu düzenleme geçerli olacak.

Bu düzenleme ayrıca Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'ndaki "sözleşme şartları" hükmüne de eklenecek.

Böylelikle bankalar ile müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi kurulmasında, bankaların potansiyel müşterilerle yüz yüze gelmeden, fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan, günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de kullanılabilmesinin önü açıldı.

Abonelik sözleşmeleri elektronik yöntemle de iptal edilebilecek

Kanunla Elektronik Haberleşme Kanunu'nda da düzenleme yapıldı. Buna göre tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine abone olurken bu hizmeti sağlayan işletmeciyle sözleşme yapma hakkına sahip olacak. Sözleşme, yazılı olarak veya elektronik ortamda kurulacak.

Abonelik sözleşmelerinin feshedilmesi sürecinde abonenin talebinin yazılı bildirilmesi koşulu kaldırılacak. Abone, elektronik yöntemlerle de talebini iletebilecek.

Çek Kanunu'nda düzenleme

Çek Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10'da 1'ini alacaklıya ödemek zorunda olacak.

Kişinin, kalan kısmını 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10’da 1’i biri ödenmediği takdirde, alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu yapılan değişikliklerle sözleşmeler, şirketler ve müşteriler arasındaki ilişkiler bilişim veya elektronik haberleşme cihazlar üzerinden, uzaktan iletişim yoluyla gerçekleştirilebilecek.

Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklikle İçişleri Bakanlığının kimlik verileri, yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleriyle, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları ile paylaşabilecek.

Kaçak tütüne ceza 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek

Kanun'a göre, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezaya ilişkin uygulama 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai uygulamanın yürürlük tarihi 1 Temmuz 2021 olacak.

KİT ve bağlı ortaklıklarda iç denetçi istihdam edilecek

Kanunla, Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) ve bağlı ortaklıklarında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda tanımlanan iç kontrol sistemi oluşturulacak. İç denetim, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda belirlenen faaliyetleri kapsayacak. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılacak. Yapıları ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle KİT ve bağlı ortaklıklarında iç denetçi istihdam edilecek.

Görevden alınan üst düzey kamu yöneticilere kadro düzenlemesi

Kamu görevlileri arasından ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro yahut pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.

Görevden alınan veya görevleri sona erenlerin, yöneticilik yaptıkları dışındaki kuramlara atanabilmeleri mümkün olabilecek.

Müşavir veya danışman kadro ya da pozisyonlarının tercihinde ise atanacakları kurumların kadro/pozisyon ve teşkilat yapısı göz önünde bulundurularak takdir edilecek.

Bakanlık müşaviri, müşavir veya danışman atananlar, üst yöneticileri tarafından izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi hizmetlerde görevlendirilecek.

Kanunla, Cumhurbaşkanlığına bağlı ofis başkan ve başkan yardımcılarının görevden alınmaları halinde müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlık müşaviri kadrolarına atanmaları imkanı sağlanıyor.

Görevden alınan il valileri, "vali-mülkiye başmüfettişi" kadrolarına atanacak

Dahiliye Memurları Kanunu'nda yer alan, vilayet teşkilatındaki derece ve sınıfları gösteren tabloya göre ikinci derecede bulunan ve üst kademe kamu yöneticileri arasında yer alan il valileri görevden alınması halinde, kariyerlerine uygun olarak "vali-mülkiye başmüfettişi" unvanlı kadrolara atanacak.

Kamu görevlileri arasından ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan kesintisiz olarak en az 2 yıl fiilen görev yapanlar, görevden alınmaları veya görev sürelerinin sona ermesi halinde 2 yıl süreyle daha önceki görevine ait ödemelerden yararlanacak.

Daha önce bulundukları ya da öğrenim durumları itibarıyla elde ettikleri unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara atanmaları durumumda da ödemeden yararlanmaya devam edebilecek.

Müşavir, danışman kadro veya pozisyonlarına, bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına atananlar, derecelerine bakılmaksızın, bu kadro ya da pozisyonlara denk kabul edilen 1. dereceli bakanlık müşaviri kadrosuna ait mali, sosyal hak ve yardımlar ile emeklilik ve diğer özlük haklarından yararlanacak.

İki yıl süreyle daha önceki görevine ait ödemelerden yararlanacaklar

375 sayılı KHK'ye eklenen geçici maddeye göre, ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden 9 Temmuz 2018'den sonra alınmış veya görevi sona ermiş kamu görevlileri, talepleri üzerine, önceki yöneticilik görevlerinin ilgili olduğu kuruma, kurumun kadro/pozisyon yapısına göre müşavir ya da danışman kadro yahut pozisyonlarına ya da bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.

Bu kişilerden en az 2 yıl fiilen görev yapmış olanlardan, 9 Temmuz 2018'den maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadarki dönemde görevden alınan veya görev süresi sona eren kamu görevlileri, görevden alınarak ya da görevlerinin sona ermesi neticesinde atandıkları kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, önceki üst kademe kamu yöneticiliği görevlerine ait ödemelerden 2 yıl yararlanacak.

Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınan veya görevleri sona erenler, bu düzenlemelerden yararlanamayacak.

Kanunla birlikte kapatılan Başbakanlık kadrolarında bulunan ve diğer kurum ve kuruluşlara nakledilen personelin mali haklarının korunması için düzenleme yapılacak.

Kurban kesiminde Covid-19 düzenlemeleri…

-Kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ile Covid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak

-Satıcılar ve müşteriler arasında ''el teması'' olmayacak ve bu nedenle kurban pazarlığında, gelenekleşen ''tokalaşma'' yapılmayacak

-Kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 16 Temmuz'dan itibaren başlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında, müftülük, il veya ilçe sağlık müdürlüğü, il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.

Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede, kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek. Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik "Kurban Kesim Elemanı" kursu düzenlenecek.

Kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 16 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Kurban olması uygun olmayan hayvanların sevklerine izin verilmeyecek

Dini açıdan ve sağlık açısından kurban olması uygun olmayan hayvanların sevklerine asla izin verilmeyecek, sevk işlemleri hayvan refahı mevzuatına uygun yapılacak.

Kurban satış yerlerinde her satıcıdan hayvanların kurban olmaya uygun olduğuna dair taahhütname alınacak, yapılan denetimlerde uygun olmayan hayvanların satış yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda (X) sembolüyle işaretlenerek vatandaşlar uyarılacak.

Kurban satış ve kesim yerleri belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulacak, gerekli asgari şartları taşımayan işletmelere yaptırımlar uygulanacak.

Kesim yerlerinde Covid-19 önlemleri…

Kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ile Covid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak.

Covid-19 tedbirleri kapsamında hayvan satış ve kesim alanlarında en az 1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilecek, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmak zorunlu olacak.

Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılacak, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulacak. Satış ve kesim alanlarının girişleri ile alan içerisinde belirlenen noktalarda el antiseptiği bulundurulacak.

Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak, giriş kapılarına ve uygun yerlerine Covid-19'dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılacak.

Satıcılar ve müşteriler arasında ''el teması'' olmayacak ve bu nedenle kurban pazarlığında, gelenekleşen ''tokalaşma'' yapılmayacak.

Hayvan pazarları ve kesim yerlerinin girişlerinde satıcı ve vatandaşların ateşi ölçülecek, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların girişlerine izin verilmeyecek ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeleri sağlanacak.

Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılacak. Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulacak. Bu üniteler arası mesafe en az 2 metre olacak.

Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulacak ve alan içindeki ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulacak, devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulması sağlanacak.

Satıcıların geceledikleri yerlerde yataklar arasındaki mesafe en az 1,5 metre olacak ve diğer satış ünitesindekilerle temas etmemeleri uyarısında bulunulacak.

Pasaportları ve nakil belgeleri olmayan hayvanların sevkine izin verilmeyecek

İller arası sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun bastırılmayan, silinti ve okunaksız olan pasaportlar ve nakil belgeleri işleme konulmayacak.

Küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları veya nakil belgeleri bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sevklerine izin verilmeyecek.

Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce kulak küpe numaraları TÜRKVET'ten sorgulanarak hayvanların veri tabanındaki bilgileriyle uyum gösterip göstermediği kontrol edilecek.

Kurbanlık hayvanlar, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının taşıyıcısı olan keneler yönünden; özellikle hastalığın görüldüğü il ve ilçelerde dikkatli bir şekilde muayene edildikten ve gerekli tedbirler alındıktan sonra sevk edilecek.

Bu arada kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan ''HaySag'' isimli mobil uygulama üzerinden küpe numarası girilerek sorgulanabilecek.

Kurban kesiminde kurallara uymayanlara ceza uygulanacak

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince 351 TL idari para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 TL idari para cezası verilecek.

Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

Hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılacak.

Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1902 TL idari para cezası uygulanacak.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven; aç ve susuz, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere 947 TL idari para cezası verilecek.

Özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklere uyarılar

Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamayacak. Kesim yerleri, resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din görevlileri iş birliğinde etkin olarak denetlenip kontrol edilecek.

Etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban kesecekler için ise şu uyarılarda bulunuldu:

''Kesim yeri beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olur, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılır, gerektiğinde kireçlenir. Kurbandan çıkan, kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara üçte iki oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı iyice kapatılıp bağlanır ve Kurban Bayramı süresince düzenli olarak hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilir. Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmaz, kan izi kalmayacak şekilde temizlenir, gerektiğinde kireçlenir. Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmaması yönünde tedbir alınır.''

(A.A)

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Çin menşeli bazı kapı kilitlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

-İspanya, İtalya, Almanya menşeli ya da çıkışlı "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat" ve "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ürünlerinin ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi

Çin menşeli bazı kapı kilidi ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kale Kilit ve Kalıp Sanayi AŞ tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin menşeli "silindirli kapı kilitleri", "soğuk hava deposuna mahsus olanlar", "diğerleri", "kapı kilidi silindirleri" ve "yalnız kapı kilitleri için kilit kasası" ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin soruşturmanın usul ve esasları belirlendi.

İncelemede yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, Çin menşeli söz konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Mensucatlara soruşturma

Bakanlığın diğer tebliğine göre de yapılan inceleme sonucunda, İspanya, İtalya, Almanya menşeli ya da çıkışlı "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat" ve "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ürünlerinin ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

İtalya, İspanya ve Almanya menşeli ya da çıkışlı söz konusu ürünlerin ithalatının, ilgili mevzuat çerçevesinde Çin menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemlerle aynı şekil ve oranlarda teminata bağlanması kararlaştırıldı.

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki uygulama yönetmeliğinde değişiklik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Afet Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanununun Uygulama Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinin 7’inci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğin uygulama alanındaki taşınmaz maliklerinin hakları ve tapuya tescil işlemleriyle ilgili 13’üncü maddesinin 7’inci fıkrasındaki, “Bakanlık; Kanundan kaynaklanan ve altıncı fıkrada belirtilen yetkilerini, Kanunun 3’üncü maddesi kapsamında Bakanlığa tahsis edilen taşınmazlar bakımından Maliye Bakanlığının izin ve onayına tabi olmadan kullanabilir” hükmü yürürlükten kaldırıldı.

Konkordato gider avansı tarifesi yeniden belirlendi

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen konkordato gider avansı tarifesi yeniden belirlendi.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı 650 liradan 700 liraya, diğer iş ve işlemler için alınan bedel 350 liradan 400 liraya, iflasa tabi olanlar yönünden avans olarak ödenecek iflas gideri 17 bin liradan 18 bin liraya çıkarıldı.

Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan beş aylık ücret tutarı değiştirilmedi.

13 Haziran 2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konkordato Gider Avansı Tarifesi yürürlükten kaldırıldı.

Su dışındaki sıvılar için ölçme sistemleri ile bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayene yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Yönetmelikle, ayarları bağlı bulunduğu yerlere göre yapılan maksimum kapasitesi 2 bin kilogramın üzeri olan halihazırda piyasaya arz edilmiş tartı aletinde, mevcut tip onayını etkileyecek tamir veya donanım değişikliği yapılması halinde, söz konusu tamir veya donanım değişikliğine istinaden düzenlenen AB Uygunluk Beyanının düzenlendiği gün ilk gün olmak üzere 15 gün içinde ölçü aleti kullanıcısı tarafından servise ilk muayene başvurusu yapılma zorunluluğu getirildi. Bu süre içinde başvuru yapmayan kullanıcılara damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden idari yaptırım uygulanacak.

Buna göre işlem yaparak AB Uygunluk Beyanı düzenleyen üreticiler, uygunluk beyanının düzenlendiği gün birinci gün olmak üzere 15 gün içinde tartı aletinin AB Uygunluk Beyanı, marka, model ve seri numarası ile kurulduğu adrese ait bilgileri ilgili il müdürlüğüne bildirmek zorunda olacaklar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Su dışındaki sıvılar için ölçme sistemleri ile bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayene yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte duyusal incelemeyle ilgili hüküm kaldırıldı, muyene için temel gereklerde değişiklikler yapıldı. Ölçü aletlerinin muayene işlemleri bulunduğu yerlerde veya niteliğine göre belirlenecek yerlerde, ölçü aletlerinin tamiri ve ayarlanması ile ilgili işlemler tamir ve ayar servislerince, ölçü aletlerinin muayeneleri bu Yönetmelik ve ekinde yer alan hükümler ile Bakanlıkça hazırlanan uygulama usul ve esaslarına göre yapılacak. İl müdürlüğü tarafından yapılan muayenede usul ve şartlar da belirlendi.

Ölçü aletlerinin, muayene ücreti muayene talebinde bulunanlara ait olacak. Muayene sonucunda ölçü aletinin tamir ve ayar gibi işlemlere tabi tutulması veya ölçü aletinin değiştirilmesi durumunda yapılacak işlemlerden ve giderlerden kullanıcı sorumlu olacak.

Muayene işlemlerine engel olunması halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulacak.

Kullanımda olan ölçü aletlerinden muayeneleri sonucunda tamir ve ayara sevk edilenler ile ölçü aletinin arızalanması sonucu kullanıcısı tarafından tamir ettirilen ölçü aletlerinin muayenesi servis tarafından yapılacak.

Ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri Ek-9’da belirtilmiştir. Periyodik muayene geçerlilik süreleri muayene etiketi üzerinde yer alır. Periyodik muayene süresi, tarih olarak değil yıl olarak izlenir ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılacak. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında muayene raporunda belirtilen damga yılı veya ölçü aleti üzerindeki damgada bulunan yıl esas alınacak.

Etalon ve ekipmanda kalibrasyon sürelerindeki üst sınır 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı

Serviste, ölçü aletlerinin muayenesi için uygun, izlenebilirliği sağlanmış yeterli etalon ve ekipman bulundurulmasındaki kalibrasyon sürelerindeki üst sınır 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

Servis, tip onayı olan ve kullanımda bulunan ancak damga planını temin etmek için imalatçısına/ithalatçısına ulaşılamayan veya 19/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında talep edilmesi halinde tip onayı ve damga planları temin edilemeyen ölçü aletlerinin muayenelerini gerçekleştirilecek. Muayene sonucu uygun bulunan ölçü aletlerini dışardan müdahaleyi engelleyecek şekilde damgalar ve buna göre hazırlanan damga planlarını Bakanlığa bildirilecek.

Ayarları bağlı bulunduğu yerlere göre yapılan maksimum kapasitesi 2 bin kg üzeri olan otomatik olmayan tartı aletlerinin AB Uygunluk Beyanının düzenlendiği gün ilk gün olmak üzere 15 gün içinde bağlı bulunduğu il müdürlüğüne tartı aletinin AB Uygunluk Beyanı, gösterge (indikatör) ve yük hücrelerinin marka, model ve seri numaralarıyla birlikte kullanıcısı tarafından bildirilmesi zorunlu olacak.

Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ölçü aletlerinden kullanılmayacak olanlar, kullanıcısı tarafından talep edilmesi halinde; ölçü aletinin markası, modeli, tipi ve seri numarasını içeren bilgilerle il müdürlüğüne müracaat edilir ve bu ölçü aletleri il müdürlüklerince kullanılmayacak şekilde bağlanarak mühürlenecek. Bu şekilde kullanım dışı bırakılan ölçü aletlerinin yeniden kullanılmasının gerekmesi halinde ilk muayenesi yaptırılarak kullanılacak.

İmalatçı ve ithalatçıların sorumluluklarıyla ilgili yönetmelik kapsamında yer alan ölçü aletlerinin tip onayı ve damga planlarının bir örneği imalatçısı/ithalatçısı tarafından piyasaya arz tarihinden itibaren 60 gün içinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş ve kullanımda olanlar ise talep edilmesi halinde 10 gün içerisinde Bakanlığa ve Servise sunulacak.

Bu maddede belirtilen belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, Türkçeye çevirisi yapılacak ve çevirisi yapılan metinler ile yabancı dilde düzenlenen metinlerin imalatçı/ithalatçı firma tarafından imzalanarak kaşelenmiş olması gerekecek.

Servis, 30 Kasım 2020 tarihine kadar almış olduğu tamir ayar sonrası ilk muayene başvurularına ilişkin muayeneleri 2020 yılı içinde yapmak zorunda olacak. Bu tarihten sonra yapılacak başvurularda 17’inci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanacak.

Servis, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar için 2020 yılında alınan başvurulara ilişkin muayeneleri 30 Kasım 2021 tarihine kadar tamamlanacak.

Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5, EK-6, EK-7, EK-8’i yürürlükten kaldırılırken EK-9 maddesi eklendi.

VKT Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş’deki Vakıf Katılım hisseleri özelleştirme kapsamına alındı

VKT Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin Vakıf Katılım Bankası A.Ş7ye ait yüzde 49 oranındaki hissesi özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili kararına göre, bu hisseler 31 Aralık 2025 tarihine kadar satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Filistin’e 5 milyon dolar hibe öngören anlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Filistin Devleti’ne Covid-19 salgını sebebiyle destek olunması amacıyla 5 milyon dolar tutarında nakdi hibe verilmesine ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anlaşma 5 milyon dolarlık hibenin Filistin’in bütçe finansmanında kullanılmasını öngörüyor.

Kuru kayısı lisanslı depo tebliğinde değişiklik yapıldı…

Ticaret Bakanlığının Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğin tanımlar bölümünde kükürtlenmiş veya kükürtlenmemiş kayısıda gün kurusu tabiri güneşte veya bilinen diğer metodlardan biriyle kurutulmuş olarak değiştirildi. Depolarda bulunması gereken asgari niteliklere, duvarlarının gıdanın muhafazasına uygun olması ibaresi eklendi. Depolardaki nisbi nem oranı yüzde 55-60’dan yüzde 50-60, kükürtlü kayısılar için 10-15 derece ibaresi maksimum 18 derece olarak değiştirildi.

Gün kurusu ibareleri tebliğden çıkarıldı.

Depolarda sıcaklık ve nem oranının günlük olarak takip edilmesi ve kayıt altına alınması zorunluluğu getirildi

Kuru kayısılar Bakanlıkça belirlenen Kuru Kayısı Kalite Kriterleri ve Sınıflandırma Usul ve Esaslarına göre değerlendirilerek lisanslı depoya kabul ya da ret edilecekler.

Kayısıların depolanmasında, nem içeriği, nem tayin cihazı ile ölçüm yapılarak belirlenecek. Nem oranı kükürtlü kayısılarda yüzde 18’in, kükürtlenmemiş kayısılarda yüzde 17’nin üzerinde olan kuru kayısılar lisanslı depoya kabul edilmeyecek.

Kükürtlü kayısılarda depolama süresi, 2000-2500 ppm arası olanlarda 12 aydan 9 aya, 2501-3000 ppm arasında olanlarda 15 aydan 12 aya, 3001-3500 ppm arasında olanlarda 18 aydan 15 aya, 3500 ve üzeri ppm olanlar ise 20 aydan 18 aya düşürüldü.

Uşak’ta jeotermal kaynak alanı ihaleleri…

Uşak’ta 7 jeotermal kaynak alanı açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Uşak’ta Merkez İlçesi Kalfa köyü sınırları içindeki 4 bin 670,31 hektar jeotermal kaynak alanı 200 bin TL taban fiyatıyla, Banaz İlçesi Ayrancı, Baltalı köyleri sınırları içinde 2 bin 315,84 hektar jeotermal kaynak alanı 99 bin 375 TL taban fiyatıyla Banaz İlçesi Derbent Köyü sınırları içindeki AR: 2017/64/01 ruhsat nolu jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahanın terk edilen 1272,88 hektarlık kısmı 44 bin taban fiyatıyla, Banaz İlçesi Güllüçam Köyü sınırları içindeki AR:2017/64/04 ruhsat nolu jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahanın terk edilen 1525,18 hektarlık kısmı 52 bin 500 taban fiyatıyla, Banaz İlçesi 28 Temmuz 2020 saat 14.00’de, Banaz İlçesi Ayrancı köyü sınırları içinde 2 bin 251,81 hektar jeotermal kaynak alanı 96 bin 875 TL taban fiyatıyla, Merkez İlçesi Çevreköy sınırları içinde 4 bin 536 hektar jeotermal kaynak alanı 194 bin 375 TL taban fiyatıyla, Merkez İlçesi Çiğerdede sınırları içinde 4 bin 657,56 hektar jeotermal kaynak alanı 199 bin 375 TL taban fiyatıyla ihale edilecek.

İhaleler, Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonunda yapılacak.

CSO’ya 31 stajyer sanatçı alınacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına (CSO) çeşitli enstrümanlarda 31stajyer sanatçı alımı yapılacak.

Kültür Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 7 keman, 5 viola, 3 trombon, 1 trompet, 2 vurmalı çalgılar-tinpani, 2 obua, 1 fagot, 2 klarinet, 3 viyolonsel, 4 kontrabas, 1 arp olmak üzere 31 stajyer sanatçı alınacak.

İş talep formları Bakanlığımızın www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adresinden temin edilebilecek.

Adaylar, iş talep formunu ve diğer belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez dosya formatında) formatta hazırlayarak, csosinav@ktb.gov.tr e-posta adresine interaktif ortamda gönderecekler.

Adayların, sınav ilanının Resmî Gazete’de yayınlanmasından itibaren, son başvuru tarihi olan 24 Temmuz 2020 tarihi saat 23:00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Sınav, Talatpaşa Bulvarı No: 38 ALTINDAĞ/ANKARA adresindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonunda, 5 Ağustos 2020 günü saat 10:00’da başlayacak.

Akdeniz Üniversitesi 82 sürekli işçi alacak

Akdeniz Üniversitesi 37’si hasta bakımı ve temizliği, 20’si koruma ve güvenlik, 25’i temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 82 sürekli işçi alacak.

Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, başvurular, İŞKUR internet sitesine 29 Haziran 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacak. İŞKUR tarafından gönderilen liste üzerinden 10 Temmuz 2020 tarihinde saat 09.30’da Üniversitenin İletişim Fakültesinde noter tarafından kura çekilecek. Kurayla belirlenen adaylar, 20-21-22 Temmuz 2020 tarihlerinde Üniversitenin Atatürk Konferans Salonunda mülakata alınacaklar.

Atatürk Üniversitesi 14 personel alacak

Akdeniz Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine 3 radyoloji röntgen teknisyeni, 2 anestezi teknisyeni, 5 sağlık teknikeri, 3 veteriner hekim alacak.

Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarına göre, adaylar 15 gün içinde, Veteriner Fakültesi Personel İşleri Birimine şahsen veya posta ile başvuracaklar. KPSS’ye göre yapılacak sıralamanın ardından kazananlar www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecek.

Ayrıca, Diş Hekimliği Fakültesi de 1 anestezi teknisyeni alacak. Başvurular Diş Hekimliği Fakültesi Personel İşleri Birimine şahsen veya posta ile başvuracaklar. KPSS’ye göre yapılacak sıralamanın ardından kazananlar www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecek.