Resmi Gazete'de bugün (28 Haziran 2020)

28 Haziran 2020 tarihli ve 31169 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

440’dan fazla ürüne yüzde 2 ile yüzde 20 arasında ek gümrük vergisi geldi

Ek gümrük vergisi getirilen ürünler içinde inci, elmas ve kıymetli taşlar da var

Kauçuk ürünler, cam, giyim eşyaları, inci, elmas, kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kauçuktan hijyen eşyası ve eczacılık ürünleri, kağıt, karton tabaklar, kort bezi, peruk malzemeleri, tuğla, kiremit, kaldırım blokları, karo, seramik eşya, kıymetli metaller, demir, çelik, alüminyum profil, tel, zincir aksamları, boru bağlantı parçaları, demir veya çelikten iğne, şiş, tığ, çuvaldızlar, sıvı, hava pompaları, klima cihazları, fırınlar, ocaklar, kurutma makineleri, tartı aletleri, vinçler, çok sayıda makine, elektrik motorları ve jeneratörler, izole edilmiş tel ve kablolar, motorlu taşıt aksam ve parçaları, römorklar, yarı römorklar, tıpta, cerrahide, dişçilikte, veterinerlikte kullanılan eşyalar başta olmak üzere 440’den fazla ürüne, ülke gruplarına göre değişmek üzere, yüzde 2 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi getirildi.

Cumhurbaşkanının, İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve gümrük tarife pozisyonları (GTİP) belirtilen maddelerden ilave gümrük vergisi alınmasıyla ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararın EK1’de yer alan tablodaki 440’ün üzerinde ürüne 1 Ekim 2020 tarihinden, Ek2’de yer alan tablo ise aynı miktardaki ürüne ise 30 Eylül 2020 tarihine kadar uygulanacak ilave gümrük vergilerini gösteriyor.

1 Ekim’den itibaren bazı ürünlerde ilave gümrük vergi oranları indirilirken, bazılarında yükseltildi, bazı ürünlere ilave vergi getirildi, bazılarında ise kaldırıldı. Fakat genel olarak ilave gümrük vergisi oranları değişmedi.

Karara göre, her halükarda İthalat Rejimi kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı, Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyine aşamayacak. Aşması durumunda kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak.

İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek ve genel bütçeye irat kaydedilecek.

İlave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanacak.

İlave gümrük vergisi yeni koronavirüs (COVID-19) salgının ekonomiye olumsuz etkilerini hafifletmeyi ve yerli sanayiyi korumayı amaçlıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanı kararıyla ithalat rejimi kararına 1 ve 2 sayılı tablolarda yer alan 3920.10.89.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundaki plastik plaka ve levhalardan eşyalar güneş paneli üretiminde kullanmak kaydıyla, 3920.49.10.00.00 ve 3926.90.97.90.18 gümrük tarife istatistik pozisyonundaki plastik eşyanın ise plastik kart ve akıllı kart üretiminde kullanılmak kaydıyla 30 Eylül 2020 tarihine kadar Ek-1’de sayılı tabloda karşılarında belirtilen ilave gümrük vergisi oranları uygulanacak.

20 Nisan 2020 tarihli ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ekindeki tabloda bulunan 7228.50.69.00.11 ve 8714.10.90.00.19 gümrük istatistik pozisyonlarına ait satırlar yürürlükten kaldırıldı.

Gücü 15-30 kW arası motorlarla ilgili 8408.90.41.90.00 gümrük istatistik pozisyonuna ait satırdaki Singapur, Kosova, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelere uygulanan yüzde 5,8’lik gümrük vergisi yüzde 18’e çıkarıldı.

Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik

Gerçekleşen sabit yatırım tutarının destek kararında öngörülen toplam sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi durumunda faiz veya kar payı desteği, enerji desteği, nitelikli personel desteği ve hibe desteği için belirtilmiş olan azami tutarlar, gerçekleşen yatırım tutarının öngörülen sabit tutarına oranın nispetinde düşürülecek ve varsa fazladan yararlanılan destekler geri alınacak.

Cumhurbaşkanının, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, davet veya duyuruya istinaden proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edecek. Davet veya duyuruya istinaden kullanıcı tarafından Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) yer alan tanımlı alan doldurulacak. Bağımsız danışmanlık kuruluşları veya Türkiye'de yerleşik kalkınma ve/veya yatırım bankalarınca hazırlanan Ek-1’in ve E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekecek. Bu fıkra hükümleri teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı kapsamında proje bazlı desteklerden yararlanmak üzere yapılacak müracaatlar için uygulanmayacak.

Kararın müeyyideyle ilgili 11’inci maddesine eklenen hükümlere göre, gerçekleşen sabit yatırım tutarının destek kararında öngörülen toplam sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi durumunda faiz veya kar payı desteği, enerji desteği, nitelikli personel desteği ve hibe desteği için belirtilmiş olan azami tutarlar gerçekleşen yatırım tutarının öngörülen sabit tutarına oranın nispetinde düşürülecek ve varsa fazladan yararlanılan destekler geri alınacak.

Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda belirtilen mücbir sebep ve fevkalade hali durumu nedeniyle yatırıma başlamayanlar hariç olmak üzere, destek kararının yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde asgari 200 milyon TL veya destek kararında belirtilen yatırım tutarının yüzde 10’u kadar yatırım harcaması gerçekleştirildiğinin tevsik edilmemesi halinde ilgili yatırımlara ilişkin destek kararı yürürlükten kaldırılacak. Belirtilen sürede başlanamayan yatırımlar için cumhurbaşkanınca bir yıl süre verilebilecek. 3 yıllık süre, daha önce yürürlüğe konulmuş destek kararlar için bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte başlayacak.

Enerji desteği uygulamasında firma tarafından destek talep edilmesi halinde, yatırımın kısmen işletmeye geçişi, bakanlık tarafından görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunu onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin Yeminli Mali Müşavir raporunun bakanlığa gönderilmesi veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesini müteakip başlanabilecek.

Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarını oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilecek.

Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilecek. Yatırım tamamlanma vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı, destek kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde 50’sini geçemeyecek.

Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve bakanlıkça uygun bulunması halinde, yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilecek.

Yatarım tamamlama vizesini müteakip 3 yıl boyunca her yıl satışların asgari yüzde 2’si kadar araştırma ve geliştirme harcaması yapıldığının Yeminli Mali Müşavir raporu ile tevsik edilmesi halinde, vergi indirimi desteği, kanunca belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla destek kararında belirtilen yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacak.

Kararın, bağımsız danışmanlık kuruluşları veya Türkiye'de yerleşik kalkınma ve/veya yatırım bankalarınca hazırlanan Ek-1’in ve E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesiyle ilgili hükmü 18 Eylül 2019, enerji desteğiyle ilgili hükümleri 26 Kasım 2016 tarihinden, diğer hükümleri yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü Resmi Gazete’de yayımlandı…

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği statüsü Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konuldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan statüye göre, 26 Haziran 2003 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca kurulan ve merkezi İstanbul olarak belirlenen Birliğin organları görev ve yetkileri ile çalışma ilke ve çalışma ilgili usul ve esaslar düzenlendi. Birlik yurtiçinde gerekli teşkilatı kurabilecek.

Birlik, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, birbirleri temsilcileri ve müşterileri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak, dayanışma içinde çalışmasını, iktisadi menfaatlerin korunmasına ve mesleki konularda gelişimini sağlamak, üyeler arasında rekabetin korunmasını, haksız rekabetin önlenmesine ve ödemeler alanının genişlemesine temin etmek amacıyla kuruldu.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunacak, meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin mesleğin gerektirdiği disiplin ve birlik içinde ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmasını sağlayacak, üye kuruluş mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartları belirleyecek, ilgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Merkez Bankasınca alınması istenilen tedbirleri yerlerini duyuracak. Üyeler arasında haksız rekabete önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri alacak ve uygulayacak yüzlerin ilan ve reklamların da uyacaklar esas ve şartları tespit edecek. Ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına istinaden dava açacak. Üyeleri arasında ortak projelere ilişkin işbirliği temin edecek. Kanunlarca tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla üyeler ve bireysel müşteriler arasındaki ihtilafların değerlendirmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek için çalışacak. Üyelerinin faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere strateji oluşturacak. Üyeleri temsil eden ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapacak.

Türkiye'de faaliyet gösterecek ödeme ve elektronik para kuruluşları faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde birliğe üye olmak için başvuru yapmakla yükümlü olacaklar. PTT, Birliği üye olmak için başvuruda bulunması durumunda üye olarak kabul edilecek.

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından seçilecek 13 asil ve 3 yedek üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu görev süresi 2 yıl olacak. Görev süresi dolan üyeler tekrar aday olabilecek. Yönetim kurulu üyeleri aralarında bir Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçecek.

Denetleme ve Disiplim kurulları ise 3 asil, 2 yedek üyeden oluşacak.

Yönetim Kurulu, Genel Sekreter seçecek.

Birlik, disiplin ceza olarak, uyarı ve kınama dışında 1000 Türk Lirasından 10 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecek.

Meslek komiteleri oluşturulacak.

İki ay içinde, ilk genel kurul toplantısı yapılacak.

Kültür komisyonlarında göreve gidemeyen yurtdışı personele üçte bir aylık

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu çalışmalarında yurt dışında görevlendirilen, yeni koronavirüs salgını kısıtlamaları yüzünden görev yerine dönemeyenlere maaşlarının üçte birinin ödenmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara eklenen geçici 4. maddeyle, karar uyarınca yurtdışında görevlendirilen personelden Türkiye'de bulunan, yeni koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında uygulanan seyahat kısıtlamaları kapsamında görev yerine dönemeyenlere, izin sürelerinin bitiminden görev yerlerine dönebilmelerine ilişkin kısıtlamaların kaldırıldığı tarihi takip eden 7’inci güne kadar, bu sürelere tekabül eden yurtdışı aylıklarının üçte biri ödenecek.

Karar, 1 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Milletlerarası anlaşmalar…

Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütü, Azerbaycan, Bangladeş ve Özbekistan ile imzaladığı anlaşma, nota, protokollere dair onaylama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Onaylanan anlaşma, nota ve protokoller şöyle:

Ankara’da 2 Mayıs 2017’de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul Türkiye’de Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşması,

15 Mart 2016’da Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notalar,

Bangladeş’in başkenti Dakka’da 12 Ekim 2011’de imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim ve Öğretim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokol,

Ankara’da 25 Ekim 2017’de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması.

Koruma alanı, riskli alan, acele kamulaştırma kararları…

Cumhurbaşkanının koruma alanı, riskli alan ve enerji projeleri kapsamındaki acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna, göre, Denizli İli Buldan İlçesi sınırları içinde bulunan Yayla Köyü Doğal Sit alanı, Muğla İli Menteşe İlçesi sınırları içinde bulunan Özlüce Saçlıktepe doğal sit alanı kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Malatya İli Battalgazi İlçesi Şehitfevzi Mahallesi sınırları içinde bulunan alanın riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Işıklar Rüzgar Enerji Santralinin yapım amacı ile Kütahya İlinde yer alan bazı taşınmazların, Hemşin I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapım amacıyla Rize İli Hemşin İlçesi Ortaköy Mahallesinde yer alan taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından,

Eskişehir İlinde tesis edilen doğal gaz dağıtım sistemi kapsamında ihtiyaç duyulan ve Tepebaşı İlçesi Keskin Mahallesi sınırları içinde bulunan taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından,

Kütahya İli sınırları içinde tesis edilecek olan Uluköy Beşdeğirmen Köyler Grubu Ahmetoğlu Branşmanı ile Uluköy Beşdeğirmen Köyler Grubu Benzinlik Branşı enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından,

154 kV Ortaköy TM-Kütüklü Geçici TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik iletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Semerkant Başkonsolosluğunun görev alanı belirlendi

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla Özbekistan’ın Semerkant Başkonsolosluğunun görev alanı belirlendi.

Buna göre, Semerkant Başkonsolosluğu Semerkant, Buhara, Cizzah, Harezm, Kaşkaderya, Nevai, Surhanderya vilayetleri ile Karakalpak Özerk Cumhuriyeti bağlı olacak. Taşkent Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesine ise Semerkant Başkonsolosluğu görev alanı hariç tüm Özbekistan vilayetleri bağlı bulunacak.

Mal varlığı dondurulan kişi hakkındaki hüküm kaldırıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiler listesine Irak uyruklu, Amir, Muhammad Sa’id, Abdal-Rahman ve al-Mawla eklendi.

BMGK'nın 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listeye Amir, Muhammad Sa’id, Abdal-Rahman ve al-Mawla eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.