Resmi Gazete'de bugün (28 Mayıs 2020)

28 Mayıs 2020 Tarihli ve 31138 Sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

-Kurul, olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını denetleyecek ve idari para cezaları uygulayacak.

-Kurul, bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara 10 bin liradan 100 bin liraya, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verebilecek

Ticaret Bakanlığının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet göstermek üzere oluşturulan Kurulun, görev ve yetkileri ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesine ve idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmelikte, fahiş fiyat artışı; olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satışa sunulan ve kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatında girdi ve diğer üretim maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmaksızın yapılan aşırı ve adil olmayan artış olarak tanımlandı.

Stokçuluk konusunda ise, olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetler tanımı yapıldı.

Kurulun üyeleri

Yönetmeliğe göre Kurul; İç Ticaret Genel Müdürü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen birer Genel Müdür, ilgili İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen birer yönetim kurulu üyesi ya da genel sekreter yahut genel sekreter yardımcısı, tüketicileri temsilen 3 Temmuz 2014 tarihli ve 29049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Reklam Kurulu Yönetmeliğinde belirlenen üye, perakende temsilcisi ve üretici temsilcisi olarak 18 Mayıs 2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 57’nci maddesi uyarınca kurulmuş olan Perakende Sektör Meclisi’nin başkanı veya başkan yardımcısı ile Gıda Sektör Meclisi’nin başkanı veya başkan yardımcısı olmak üzere 13 üyeden oluşacak.

Kurula, İç Ticaret Genel Müdürü başkanlık edecek. Kurulun sekretarya hizmetleri İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

TOBB, TESK, Reklam Kurulu, Perakende Sektör Meclisi ile Gıda Sektör Meclisi temsilcilerinin görev süresi 2 yıl olacak. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilecek. Görev süresi sona eren üyenin görevi, yeni üye görevine başlayıncaya kadar devam edecek.

Kurulun görevleri

Kurulun görev ve yetkileri şöyle:

“Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik gerekli tedbirleri almak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili denetim ve incelemeler yapmak veya yaptırmak. Bu denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunmasını almak veya alınmasını sağlamak.

14 Ocak 2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile ilgili Ek 1’nci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket ettiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında idari para cezası kararı almak ve bu kararın uygulanmasını sağlamak.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili ilke ve kuralları belirlemek.

Bakan tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili verilen diğer görevleri yerine getirmek.”

Kurul, Kanun’un Ek 1’nci maddesinin “üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz” hükmünün yer aldığı birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 10 bin liradan 100 bin liraya, “üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz” hükmünün yer aldığı ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verecek.

Kurul kararları Bakanlıkça uygulanacak. Kurul kararları kamuoyunun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması ile mal ve hizmet piyasasındaki tarafların ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Bakanlıkça açıklanabilecek.

Yönetmeliğe konulan geçici bir maddeyle, 16 Nisan 2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14’ncü maddesinin yürürlüğe girdiği 17 Nisan 2020 tarihinden önce fahiş fiyat artışı uygulamaları hakkında Bakanlığa yapılan başvurular, 7 Kasım 2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatı kapsamında Reklam Kurulu tarafından sonuçlandırılacak.

Yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde yerli aksam desteğinde değişiklik

-Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılan kojenerasyon sistemine ilişkin verim değerinin en az yüzde 85 ve birincil enerji kaynağı tasarruf oranının en az yüzde 10 olması zorunluluğu getirildi.

-Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisleri ile Destekleyici Kaynaklı Elektrik Üretim Tesislerinin yerli katkı ilave fiyatı başvuruları da bu madde kapsamında gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının “Yenilebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğine göre, yerli imalat tespit heyeti en az iki kişiden oluşacak.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) yönetmeliği, kanun kapsamındaki yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösterenlerin faydalanabileceği fiyat, süreler ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları içeren desteklenme mekanizmasını değil 1 Ekim 2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin yönetmeliği ifade edecek.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış olanların işletmeye giren üniteleri olması durumunda yeni ünitelerle ilgili yapacakları başvuruda geçici kısmi kabuller kabul edilmeyecek. Bunun yerine kısmi kabuller değerlendirmeye alınacak.

-Biyokütlede başvuru koşulları

Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılan kojenerasyon sistemine ait hazırlanan teorik rapor ve taahhütname süresi içinde bakanlık ve/veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak. Saha doğrulama raporu da yerli katkı ilave fiyatından yararlanılan ilk yıl içinde Bakanlığa verilecek. Bu raporda kojenerasyon sistemine ilişkin verim değerinin en az yüzde 85 ve birincil enerji kaynağı tasarruf oranının en az yüzde 10 olmaması durumunda söz konusu kojenerasyon sistemi yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacak.

Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisleri ile Destekleyici Kaynaklı Elektrik Üretim Tesislerinin yerli katkı ilave fiyatı başvuruları bu madde kapsamında gerçekleştirilecek.

Yerli katkı ilave fiyatından önceki dönemlerde faydalanmış tesislerle ilgili düzenleme

Yerli katkı ilave fiyatından önceki dönemlerde faydalanmış olan elektrik üretim tesisinde hasar gören bütünleştirici parçaların değişimi durumunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeler değişimin yapıldığı tarihten sonraki 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunacak. Aksi takdirde, ilgili bütünleştirici parçaya ait (üretim tesisindeki tüm üniteler için) yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacak. Hasar görmüş aksamın veya bütünleştirici parçanın geçici süreli ve üretimi kısmen etkileyen çeşitli hallerden dolayı (grev, lokavt, iflas, ifa zorluğu gibi) yurt içi kaynaklardan temin edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durum belgelerle birlikte Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa bildirilecek. Bakanlığın uygun bulunması durumunda; bu aksam veya bütünleştirici parçalarda yerlilik şartı aranmayacak.

Hesaplanacak yerli katkı ilave fiyatından son yararlanma dönemi EPDK tarafından belirlenecek.

Yerli katkı ilave fiyatı, Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisleri’ndeki her bir yenilenebilir kaynak için hesaplanacak.

Destekleyici Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri’nde, yerli katkı ilave fiyatı, ana kaynak ve bu kaynağın EPDK tarafından belirlenecek kalan faydalanma süresi için uygulanacak.

Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesislerinde “Kule Bağlantı Elemanları” bütünleştirici parçasının Kule-Nasel, Kule-Kule ve Kule-Zemin arasındaki kısımları ile Fotovoltaik Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesislerinde “PV Panel Entegrasyonu ve Güneş Yapısal Mekaniği İmalatı”na ait “Elektriksel bağlantılar” bütünleştirici parçasının doğru akım kablosu, doğru akım sigortası, doğru akım parafuduru ve doğru akım anahtarlı ayırıcı için ayrı ayrı yerli malı belgesi sunulacak.

Elektrik üretim tesislerinde kullanılmak üzere belgelendirme işlemlerine başlanmış ancak belgelendirme işlemleri tamamlanmamış aksam ve/veya bütünleştirici parçalar için başvuru yapanlar, başvuru tarihinden itibaren en geç 18 ay içinde ilgili sertifikaları tamamlayıp TSE’ye müracaat ederek TSE’den nihai Sertifika Uygunluk Belgesi alacak ve Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunacaklar.

Yönetmelikle belirlenen işlemleri yapmayan üretim lisansı sahibi tüzel kişi, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilecek.

2021 yılı için başvuracaklar belgeleri 16 Ekim’e kadar verecek

Yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle, 2021 yılında yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak üzere yapılacak başvurularda, belgeler 16 Ekim 2020 tarihine kadar Bakanlığa ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak.

Başvuru sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 28 Ekim 2020 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa verecek.

Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31 Ekim 2020 tarihine kadar EPDK’ya bildirilecek.

1 Kasım 2020-31 Aralık 2020 arasında ilk defa işletmeye girecek tesislerle ilgili düzenleme

1 Kasım 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ilk defa işletmeye girecek elektrik üretim tesisleri için yapılacak başvurulara ilişkin belgeler 31 Aralık 2020 tarihine kadar Bakanlığa ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak. Başvuru sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 30 Eylül 2021 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa verecek. Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31 Ekim 2021 tarihine kadar EPDK’ya ve başvuru sahibine bildirilecek. Bu tesislere ilişkin 31 Aralık 2020 tarihinden sonra kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin belgeleri ilgili yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunacaklar.

Yönetmelik ekinde bulunan lahika-1 değiştirildi, iki yeni lahika eklendi.

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete’de yayımlandı

-Türkiye’den Afganistan’a 5 ülke transit ve ulaştırma alanında işbirliği yapacak

Türkiye'nin, Afganistan İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkmenistan’da imzaladığı Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması ile Macaristan ile imzaladığı Kültürel İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta 15 Kasım 2017’de imzalanan Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşmasıyla (Lapis Lazuli Güzergâh Anlaşması), anlaşmayı imzalayan 5 ülke, toprakları üzerinden yolcu ve yüklerin sorunsuz hareketini sağlayacak, ulaştırma, gümrük ve sınır geçişlerindeki prosedürleri kolaylaştıracaklar. Taraflar, yüklerin, yolcuların ve ulaştırma yöntemlerinin emniyetini sağlayacaklar. Anlaşmayı imzalayan ülkeler, gerektiğinde ileri seviye teknolojileri kullanarak transit trafikle ilgili gerekli idari düzenlemeleri, prosedürleri basitleştirecekler. Taraflar, ortak danışma kurulu da oluşturacaklar.

Akit taraflar, altyapı tesisleri, multimodal taşımacılık, transit trafik emniyeti, vize, karayolu araç permisi, limanlar ve liman tesisleri, demiryolu tesisleri, gümrükle ilgili konularda kolaylıklar sağlayacaklar.

- Macaristan ile kültürel işbirliği anlaşması

Budapeşte’de 7 Kasım 2019’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anlaşmaya göre, her iki ülkenin kültür ve sanat kurumları arasında işbirliği geliştirilecek. Taraflar başta sanat, ortak gelenekler, kütüphanecilik, yayıncılık, arkeoloji ve müzecilik olmak üzere kültürel gelişim alanlarında işbirliği yapacak ve somut olmayan kültürel mirasın korunması, restorasyonu ve bilimsel olarak araştırılması üzerine ortak projeler düzenleyecekler.

Taraflar, tiyatro, müzik, kareografi, opera, bale ve diğer sanat dallarındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bu çerçevede geleneksel el sanatlarının tanıtılmasına yönelik karşılıklı aktivitelerin organize edilmesini, karşılıklı etkinlikler ve sanatçı ile sanatçı topluluklarının karşılıklı ziyaretlerinin yapılmasını destekleyecekler.

Atama kararları…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanının atama kararlarına göre, Orman Genel Müdür Yardımcılığına Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik getirildi. Açık bulunan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Zekeriya Şeker’in, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ise Yasin Yaprak’ın ataması yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Selahattin Cerrah atandı.

Hayat boyu öğrenme kurumlarında eğitim takvimiyle ilgili düzenleme yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığının Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğine göre, öğretmenlerin görevleri ve sorumluluklarını düzenleyen 21’nci maddesin birinci fıkrasının (aa) bendinde yer alan tam gün tam yıl eğitim yapan kurumlarda çalışma saatleri dışında, hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde verilen görevleri yapmak ibaresine hafta sonu tatili ve ara tatil ibareleri eklendi.

Telafi eğitimiyle ilgili 50’nci maddenin birinci fıkrası değiştirildi ve ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amirlerine eğitim öğretime ara verme yetkisi verildi. Kursiyerlerin eksik kalan eğitim öğretimleri için telafi eğitimi programı yapılır hükmü kaldırıldı ve telafi eğitimi konusundaki hususların belirlenmesi bakanlığa bırakıldı.

Kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlere, ara tatillerde Bakanlıkça hazırlanan program dâhilinde kendi kurumlarında mesleki çalışma yapacaklarına ilişkin hüküm eklendi. Mesleki çalışma programı, kurum müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulacak.

Yönetmeliğin ders bitiminde yönetici ve öğretmenlere mesleki çalışmanın ilk haftasında kendi kurumlarında, ikinci haftasında belli merkezlerde, Eylül ayında ise kendi kurumlarında, istemeleri halinde bu eğitimi hayat boyu öğrenme kurumlarında yapmalarıyla ilgili düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Çalışma takvimiyle ilgili 65’nci maddeye ara tatiller, yaz tatili ibaresi eklendi.

Yönetmeliğe göre, haftalık ders programı, öğretmenler kurulunda görüşülecek ve kurum müdürünün onayıyla uygulamaya konulacak.