Resmi Gazete'de bugün (29 Temmuz 2020)

29 Temmuz 2020 tarihli ve 31200 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Deniz veya havuzda kullanılan şişme eşya ve oyuncakların gümrük işlemleri Antalya Gümrüğünden yapılacak

Gümrük tarife istatistik pozisyonları 9503.00.49.00.00, 9503.00.81.00.00 ve 9503.00.95.00.00 olan eşyadan, deniz veya havuzda kullanılan şişme eşya ve oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemleri Antalya Gümrük Müdürlüğünden yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığının 164 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük İşlemleri) değişiklik yapılmasına dair 168 seri nolu tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gluten intoleransıyla ilgili gıdalar tebliği yürürlükten kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 Ocak 2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliğini (Tebliğ No: 2012/4) yürürlükten kaldırdı.

Bakanlığın, Türk Gıda Kodeksi Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliğinin (Tebliğ No: 2012/4) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 2020/18 nolu Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurul kararı

Kurum, uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan değişiklikleri, Resmi Gazete’de yayımlanarak

-Değişiklikler, 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan ilk yıllık hesap döneminde uygulanacak

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 660 sayılı KHK’nın 9. Maddesi uyarınca uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan “Kavramsal Çerçeveye Yapılan Atıflar TFRS 3'e”, “Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler-Sözleşmeyi Yerine Getirme Maliyeti TMS37”, “Maddi Duran Varlıklar-Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar-TMS 16” ve “TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler-2018-2020”ye ilişkin değişikleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Kavramsal Çerçeveye Yapılan Atıflar TFRS 3'e” göre, finansal tablolara alma koşullarını belirleyen 11’nci pragraftaki “Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunulması Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve’deki” ifadesi çıkarılırken, “Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’deki” ifadesi eklendi. “Edinilen işletmeler bu Standart açısından, 2018 yılında yayımlanan Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’dekinin yerine 2005 yılında yayımlanan Finansal Tablolarının Hazırlanması Ve Sunulması Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve’deki varlık ve yükümlülük tanımı ile destekleyici rehberi uygular” şeklindeki dipnot kaldırıldı.

Kararla, 14 ve 21’inci paragraflardaki 22’inci paragrafa atıflar 21A olarak değiştirildi.

Finansal tablolara alma ilkesine ilişkin “istisna” ifadesi “istisnalar” olarak değiştirildi.

Kararla, 14 ve 21’inci paragraflardaki 22’inci paragrafa atıflar 21A olarak değiştirildi.

TMS 37 ve TFRS Yorum 21 kapsamındaki yükümlülükler veya şarta bağlı yükümlülükler 21A; 21 B paragrafı bir işletme birleşmesinde üstlenilmekten ziyade ayrı ayrı edilmeleri halinde TMSF 37 Karşılıklar Koşullu Varlıklar ve Koşullu Borçlar ve TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler kapsamında gelecek olan yükümlülüklere ve şarta bağlı hükümleri uygulanacak.

21B Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’de yükümlülük, “işletmenin geçmişteki olayların bir sonucu olarak bir ekonomik kaynağı devretmek konusundaki mevcut mükellefiyeti” olarak tanımlanmaktadır. Edinen işletme, TMS 37 kapsamına girecek bir karşılık veya şarta bağlı yükümlülük için, edinim tarihinde geçmiş olayların bir sonucu olarak ortaya çıkan mevcut bir mükellefiyetin var olup olmadığını belirlemek amacıyla TMS 37'nin 15-22 paragrafları uygulanacak.

Edinen işletme TFRS Yorum 21 kapsamına girecek bir vergi ve vergi benzeri yükümlülük için edinim tarihi itibariyle vergi ve vergi benzer yükümlülükten hükümdarın ödenmesine ilişkin yükümlülük doğuran bir olayın meydana gelip gelmediğini belirtmek amacıyla TFRS Yorum 21'i uygulayacak.

21C; 21B paragrafı uyarınca belirlenen mevcut bir mükellefiyet, 22 (b) paragrafında belirtilen şarta bağlı yükümlük tanımını karşılayabilir bu durumda söz konusu şarta bağlı yükümlülüğe, 23 paragraf uygulanacak.

“Şartla bağlı yükümlükler” başlığına “şarta bağlı varlıklar” ifadesi eklendi. 22’nci paragrafta Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar ifadeleri çıkarıldı.

23’üncü paragrafta “TMS 37’de yer alan hükümler, birleşme tarihi itibariyle hangi koşullu borçlarının muhasebeleştirileceğinin belirlenmesinde uygulanmaz. Bunun yerine e” ifadesi çıkarıldı.

Ayrıca 23’üncü paragrafa, TMS 37’deki “nin 14(b), 23, 27, 29 ve 30’uncu”, “bu “TFRS’nin” ifadeleri eklenirken, “hükümlerinin” ifadesi çıkarıldı.

Şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar bölümüne, TMS37 Şarta Bağlı Varlığı, “Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip, gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilebilecek olan varlık” olarak tanımlanmaktadır. Edinen işletme, edinim tarihinde finansal tablolarına şarta bağlı bir varlık yansıtmaz şeklinde 23A paragrafı eklendi.

Yürürlük tarihi başlığı altına Temmuz 2020’de yayımlanan Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflar 11, 14, 21, 22 ve 23’ncü paragrafları değiştirmiş ve 21A, 21B, 21C ve 23 A paragraflarını eklenmiştir. Bu değişiklikler edinim tarihi, 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan ilk yıllık hesap döneminin başlangıç tarihi veya sonrasındaki bir tarih olan işletme birleşmelerine uygulanır. Bu değişikliklerin erken uygulanmasına Mayıs 2019’da yayımlanan TFRS’lerde Kavramsal Çerçeveye Yapılan Atıflara İlişkin Değişikler tarafından yapılan tüm değişikliklerin, bu değişikliklerle aynı zamanda veya bu değişikliklerin öncesinde uygulanması halinde izin verilir şeklindeki 64Q paragrafı eklendi.

Diğer kurul kararları

Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler-Sözleşmeyi Yerine Getirme Maliyeti TMS37 ilişkin değişikler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, TMS Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Değişiklerle ilgili ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmelerle ilgili 68’nci paragraf korunurken, 68A paragraf eklendi ve 69 paragrafta değişiklikler yapıldı.

Geçiş hükümleri bölümüne 94A paragrafı, yürürlük tarihi bölümüne ise 105 paragraf eklendi.

Maddi Duran Varlıklar-Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar-TMS 16’ya ilişkin değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı.

TMSF Maddi Duran Varlıklara İlişkin Değişikliklerle ilgili kurul kararında, maliyet unsurları başlığı altındaki 17’nci paragrafta değişiklikler yapılırken, 20A paragrafı eklendi.

Açıklama bölümünde 74’ncü paragrafta değişiklikler yapıldı. 74A paragrafı eklendi. Geçiş hükümleri bölümüne 80D paragrafı eklendi. Yürürlük tarihi bölümüne 81N paragrafı eklendi.

TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler-2018-2020’nin Yayımlanması Resmi Gazete’de yer aldı.

Buna göre, TFRS1 Türkiye Finansal Raporla Standartlarının İlk Uygulanmasına ilişkin değişikliklere göre, yürürlük tarihi bölümüne 39AG paragrafı eklendi.

Ek D Diğer TFRS’lerden muafiyetler bölümünde D1 paragrafı değiştirildi. Birikimli çevrim farkları bölümüne D13A paragrafı ilave edildi.

TFRS9 Finansal Araçlara İlişkin Değişikliklere göre, bölüm 7 yürürlük tarihi ve geçiş üst başlığı altındaki 7.1 yürürlük tarihi bölümüne 7.1.9 paragrafı eklendi. 7.2 geçiş bölümü TFRS’lere ilişkin yıllık iyileştirmeler açısından geçiş alt başlığına 7.2.35 paragrafı eklendi.

Ek B Uygulama Rehberi bölümünde finansal tablolara alma ve finansal tablo dışı bırakma (Bölüm 3) finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışında bırakılması (Bölüm 3.3) alt bölümlerinde B3.3.6 paragrafında değişiklik yapıldı.

TMS41 Tarımsal Faaliyetler bölümün finansal tablolara alma ve ölçüm bölümünde 22’nci paragrafta değişiklikler yapıldı.

Yürürlük tarihi ve geçiş bölümüne 65’nci paragraf eklendi.

Afet ve acil durumlara ilişkin hizmet standartları belirlendi

Türkiye Afet Müdahale Planına göre afet ve acil durumlarda sunulacak hizmet alanlarında faaliyet göstermek isteyen, sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüsü kişilerin akredite edilmesi; akredite edilenlerle çalışma grupları arasında koordinasyonun sağlanması, sunulacak hizmetin standartlarının belirlenmesi, kalitesinin artırılması ve kalitenin sürekliliğinin korunması için uygulanacak akreditasyonun usul ve esasları yönetmelikle belirlendi.

İçişleri Bakanlığının Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle, akreditasyon alanları, akreditasyon sisteminin yapısı, görev, yetki ve sorumluluklar, Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, Akreditasyon Yönetim Biriminin yapısı, görev ve sorumlulukları, İnceleme Komisyonunun yapısı, görev ve sorumlulukları, İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları, akreditasyon başvuru süreci düzenleniyor.

İnceleme sürecini başarıyla tamamlayanlar üç yıl süreyle, Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanacaklar.

Akredite edilenler, akreditasyon kapsamının belirtildiği belge ile birlikte, akreditasyon sözleşmesinde tanımlanan akreditasyon etiketini kullanmayı hak edecekler. Akreditasyon etiketini mevzuatta belirtilen yükümlülüklere aykırı biçimde kötü amaçlı, hatalı veya izinsiz kullanamayacaklar.

Akredite edilenlerin; afet yönetimine katkısı, katılım sağladığı eğitim, tatbikat ve görevler izleme ve takip sürecinde il müdürlükleri aracılığı ile performans ölçütü olarak tanımlanacak. İl müdürlükleri tarafından takip edilerek elde edilen performans değerlendirmesi ve Daire Başkanlığının onayı ile 3 yıllık akredite süresi 5 yıla çıkarılabilecek.

Askıya alınma ve iptal edilme

Akredite edilen kuruluşların ve AFAD gönüllüsü kişilerin akreditasyonu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde askıya alınacak. Eksiklikler belirlenen sürelerde akredite edilenler tarafından giderilmemesi ve yönetmelikte sayılan durumlarda akreditasyon iptal edilecek.

Akreditasyon sürecinde, akreditasyonla ilgili dokümanlar Çevrimiçi Akreditasyon Platformunda yayınlanarak ilgililere duyurulacak.

Akreditasyon şartları ve kurallarında yapılacak değişikliklerde, değişikliklerden etkilenecek ilgili kuruluşların görüşleri alınacak.

Çevrimiçi Akreditasyon Platformu devreye girene kadar, akreditasyon talebinde bulunanlar yönetmeliğin ekinde belirtilen belge-form ve benzeri dokümanları hazırlayıp, konumlu olduğu ildeki il müdürlüğüne başvuruda bulunacaklar.

Yurt Dışında Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Tebliği

-Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı; lisans öğrencileri için 825 lira, lisansüstü öğrencileri için 1650 lira olacak

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca yurt dışına resmî burslu statüde öğrenime gönderilen öğrenciler ile bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere ilişkin usul ve esaslar tebliğle belirlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı İle Hazine ve Maliye Bakanlığının 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre her öğrenim seviyesinde bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlık ve kurumlar hesabına resmî burslu statüde yurt dışına öğrenime gönderilen öğrencilerin yurt dışında görecekleri dil, yüksek lisans veya doktora öğrenimi için gidiş-geliş ekonomi sınıfı uçak, tren veya otobüs bileti ücretleri ile direkt uçuşlara ulaşım için zorunluluk arz eden şehirlerarası tren veya otobüs bileti ücretleri öğrencilerin bağlı bulundukları bakanlık/kurumca karşılanacak.

Burs miktarları

Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı; lisans öğrencileri için 825 lira, lisansüstü öğrencileri için 1650 lira olacak.

Yurt dışına gönderilen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu peşin olarak ödenecek.

Resmî burslu öğrencilere, kitap, defter, kırtasiye ve benzeri giderlerini karşılamak üzere aylık burs tutarının on ikide biri tutarında her ay ek ödenek olarak verilecek.

Resmî burslu öğrenim hakkı kazananlardan yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, dil kursu ve diğer öğrenim giderleri, Bakanlık bütçesinin Yurt Dışı Burslar tertibinden ödenecek. Kurum öğrencilerinin giderleri ise ilgili kurumlar tarafından karşılanacak.

Tebliğde tez ve alan çalışmaları, sağlık giderleri, diğer ödemeler, oryantasyon/bilgilendirme eğitimi ve toplantı faaliyetleri, kesintiler de düzenlendi.

Mecburi hizmet süreleri

Yurt içi öğrenimde mecburi hizmet süresi, okul ödemeleri ve/veya aylık yurt içi burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim süreleri kadar hesaplanacak.

Yurt dışı öğrenimde mecburi hizmet süresi, okul ödemeleri ve/veya aylık yurt dışı burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim sürelerinin iki katı olarak tespit edilecek.

Yurt dışında resmî burssuz bulunulan süreler için mecburi hizmet hesaplanmayacak.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

Tebliğiyle, 12 Haziran 2004 tarihli ve 25490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, 31 Mayıs 2008 tarihli ve 26892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, 26 Mart 2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, 24 Nisan 2011 tarihli ve 27914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

29 Haziran 2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ, 26 Aralık 2013 tarihli ve 28863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ, 5 Haziran 2017 tarihli ve 30087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılan diğer tebliğler oldu.

Tebliğin, yurt içi ve yurt dışı aylık burslara ilişkin hükümleri, 1 Ağustos 2020’de yürürlüğe girecek. Tebliğin, diğer hükümleri yürürlüğe girdi.

Tapu ve Kadastronun modernizasyonu projesi kapsamında davete çıktı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi – Ek Finansmanı (TKMP-EF) Gayrimenkul Değerleme Bileşeni Kapsamında Toplu Değerleme Sisteminin Geliştirilmesi için Danışmanlık Hizmetleri için davete çıktı.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete’de yayımlanan ilgi beyanı davetine göre, Dünya Bankasından finanse edilecek kredi gelirlerinin bir kısmı, “Toplu Değerleme Sisteminin Geliştirilmesi” amacıyla Danışmanlık Hizmetleri alımı için sözleşme kapsamındaki ödemelere ayrılacak.

Danışmanlık hizmetleri, TKGM Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığının işbirliği ve denetimi altında, toplu değerlemeye esas veri modelinin geliştirilmesi, değerleme modellerinin belirlenmesi, gerekli sistem ve yazılım altyapısının hazırlanması ve çalışmaların TKGM tarafından önceden verileri toplanmış bir bölgede yer alan taşınmazlar için test edilmesini kapsayacak.

Danışmanlık hizmetiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen ulusal ya da uluslararası geçerlilikte lisanslı taşınmaz değerleme uzmanları, veri bilimi uzmanları, istatistikçiler, coğrafi bilgi sistemleri uzmanları, yazılım uzmanları, test kontrol uzmanları, sistem analistleri ile veri bilimi ve bilgisayar destekli toplu değerleme (mass appraisal) konularında bilimsel çalışmalar yapan akademisyen(ler)i içeren bir takım oluşturulacak.

İlgi beyanlarının posta, kurye veya elden 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar aşağıda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığına iletilecek.

Tuzla Belediyesinden 100 milyon liralık taşınmaz satışı

Tuzla Belediyesi, İstasyon Mahallesindeki iki taşınmazını 99 milyon 947 bin 504,6 lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 26 bin 191,78 metrekarelik ticaret+konut+turizm arsası 93 milyon 504 bin 654,6 lira, 2 bin 577,14 metrekarelik konut alanı 6 milyon 442 bin 850 lira muhammen bedelle ihale edildi.

İhale kapalı teklif usulüyle, 11 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00’de, Belediyenin Encümen Salonunda yapılacak.