Resmi Gazete'de bugün (3 Haziran 2020)

3 Haziran 2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Serbest döviz fonlarında vergi yüzde 15’e çıkarıldı

Bu fonlarda stopaj, gerçek kişiler için yüzde 10, tüzel kişiler için yüzde 0 (sıfır) uygulanıyordu.

Cumhurbaşkanı kararıyla serbest döviz fonlarında gerçek kişiler için yüzde 10, tüzel kişiler için yüzde 0 (sıfır) olan vergi tevkifatı oranı yüzde 15’e çıkarıldı.

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararına göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli karar yürürlüğe konuldu.

Gerçek kişilerde vergi oranını yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkaran, tüzel kişilere ise yüzde 15 oranında vergi getiren karar, hem vergi gelirini artırmayı hem de dövize olan talebi azaltılmayı amaçlıyor.

Fonlarda döviz cinsi yatırım yapan yatırımcılara döviz kazancı üzerinden, TL cinsi yatırım yapan yatırımcılara TL kazancı üzerinden vergilendirme yapılıyor.

Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile tam ve dar mükellef sermaye şirketleri menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler üzerinden stopaj tabiler. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler açısından beyanname verilmiyor. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil ediliyor.

Portföyünün en az yüzde 80’i oranında döviz ve döviz cinsi varlık ve işlemlere yatırım yapan fonlar, serbest döviz fonları olarak adlandırılıyor. Çoğunlukla fon portföyünün en az yüzde 80’i Türk veya yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılıyor. Kalan kısımda ise yabancı sermaye piyasası araçları ve TL cinsi varlıklara yer veriliyor. Bu fonların amacı orta ve uzun vadede dövizdeki artışın da yol açacağı yüksek getiriyi elde etmek.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Nurettin Taş atandı

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Nurettin Taş atandı.

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Yıldız, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine ise İbrahim Erkan Keleş getirildi.

Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanlığınca Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ilgili maddesi uyarınca bölgenin coğrafi durumu ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kuruldu.

Adana Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi ise Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye olarak belirlendi.

Diş fırçalarının ithalatına korunma önlemine uzatma soruşturması…

Ticaret Bakanlığı, diş fırçası ithalatında korunma önlemi uzatma soruşturması açılmasına karar verdi.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğine göre, söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında; mevcut korunma önleminin uygulanmaya başlaması sonrasında ithalatın ve ithalatın piyasa payının bir miktar düştüğü, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde bir toparlanma olduğu, ancak ithalatın gerçekleşme koşullarının yerli üretim üzerinde bir tehdit olabileceği tespit edildi ve soruşturma açılmasına karar verildi.

Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülecek 9 ay içinde tamamlanacak. Gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek.

Yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetine uygulanacak desteğin tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetine uygulanacak desteğin usul ve esaslarını belirleyen tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğde destekleme ödemesinin hangi şartlarda yapılacağına veya yapılmayacağına ilişkin hükümler yer aldı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ, rödovans sözleşmesi ile çalışan rödovansçılara, linyit ve taşkömürü çıkaran özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı maden işletmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara işlettikleri işletmelerde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla söz konusu işletmelere destek verilmesine ilişkin usul ve esasların belirleniyor.

4. grup madenlerden linyit ve taşkömürü ruhsat sahasında yer altı işletme yöntemiyle üretim veya hazırlık yapılması şartıyla, özel hukuk gerçek veya tüzel kişi ruhsat sahipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerinde 11 Eylül 2014 itibarıyla sözleşme veya rödövans sözleşmesi kapsamındaki işletmelere destek sağlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin ruhsat sahibi olmadan sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara destek ödemesi yapılmayacak.

İşçi ücretlerinin işçilere ödenmemesi durumunda ödeme yapılıncaya kadar destek ödemesi verilmeyecek.

İşletme faaliyetleri durdurulmadığı halde, üretim faaliyetinde bulunulmamış olan aylar için destek ödemesi yapılmayacak.

Destek miktarının hesaplanmasında, yer altı kömür ocağından/ocaklarından yapılan aylık tüvenan kömür (kg) üretim miktarı ve SGK’dan alınan; faaliyette bulunan işletmeyle ilgili tüm çalışanların (yer altı + yer üstü) aylık yevmiye sayısı üzerinden randıman hesabı yapılacak.

İşletmedeki yer altında çalışanlara ait SGK’dan bildirilen yer altı yevmiye sayısına aylık bazda destek ödenecek.

Aynı işyeri numarası ile açık ve yer altı işletme faaliyetleri ortak olarak yürütülen işletmelerde yapılacak randıman hesabında açık işletmeden yapılan tüvenan üretim miktarı dikkate alınmayacak.

Destek ödemesine konu işlemlerde SGK verileri esas alınacak.

Yer altında çalışanlar için asgari ücretin iki katından az olmamak üzere ödenmesi ve bir işçi için haftalık çalışma süresinin azalmasıyla yıllık izin sürelerinin artırılması sonucunda oluşan ek maliyetler karşılanacak.

Bu kapsamda yer altında çalışan işçi başına işverene sağlanacak destek miktarı, güncel aylık brüt asgari ücret dikkate alınarak ve işverenin SGK kayıtlarında yararlandığı diğer tüm teşviklerin toplamı düşürülerek hesaplanacak.

Aynı ruhsat sahasında ve aynı iş yeri sicil numarasıyla birbirinden bağımsız birden fazla yer altı kömür ocağı işletmesi bulunması ve ocaklardan herhangi birinde faaliyetin durması halinde destek ödemesi yapılmayacak.

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında üretimin durdurulduğu işletmelere destek verilmeyecek.

İşçi ücretlerinin ödenmemesi durumunda da ödeme yapılıncaya kadar işletmelere destek sağlanmayacak.

Öte yandan, açık veya yer altı üretim yöntemiyle faaliyette bulunan sahalarda, açık işletmelerde üretilen kömürün yer altı üretimi beyan edilmesi veya dışarıdan kömür alındığının tespiti halinde fazladan ödenen destek tutarı yasal faiziyle geri alınacak.

Söz konusu destek uygulaması 12 Haziran 2019-31 Aralık 2020 dönemini kapsayacak.

24 Mart 2020 tarihli ve 2282 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre yapılacak destek ödemeleri, 3213 sayılı Kanunun geçici 29’ncu maddesinde 30 Mayıs 2019 tarihli ve 7176 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 12 Haziran 2019 tarihinden itibaren hesaplanacak.

IV. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı maden işletmeleri için destek uygulaması, 12 Haziran 2019 tarihinden itibaren 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin maden işlerinde, kapsamında devam eden sözleşmeler ile yapılmış olan rödovans sözleşmeleri için belirtilen sözleşme sürelerinin bitimine kadar destek uygulaması sürecek.

Tebliğ, yürürlüğe girdi.

TÜRASAŞ'ın sermayesi 3 milyar lira olacak

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin (TÜRASAŞ) tescil tarihinden itibaren bir ay içinde, tüzel kişilikleri sona eren TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın devir ve hesap kapanış (açılış) işlemleri tamamlanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, karar ile yürürlüğe konulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin (TÜRASAŞ) tescil tarihinden itibaren bir ay içinde, tüzel kişilikleri sona eren TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın devir ve hesap kapanış (açılış) işlemleri tamamlanacak. Kapanış (açılış) envanterleri ve bilançolan düzenlenecek ve kapanış bilançoları TCDD ve TÜRASAŞ Yönetim Kuruluna, açılış bilançosu ise TÜRASAŞ Yönetim Kuruluna sunulacak.

TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'a ait olup TCDD hesaplarında yer alan ve karar uyarınca TÜRASAŞ'a devredilecek olan 1 milyar 727 milyon 80 bin 116,85 lira sermaye, TÜRASAŞ'ın tesciliyle TCDD sermayesinden tenzil edilecek.

TÜRASAŞ'ın kuruluş ve örgütlenmesine ilişkin giderler, tescil tarihinden itibaren talep edilmek üzere, TÜRASAŞ'ın nam ve hesabına borç kaydedilerek TCDD tarafından ödenecek.

Merkezi Ankara olan TÜRASAŞ'ın, 3 milyar liralık sermayesinin tamamı devlete ait olacak.

TÜRASAŞ, raylı sistem araçlarının yerli ve milli şekilde üretimi ve tasarımıyla kritik bileşenlerindeki yerlilik oranının artırılması esas olmak üzere yerli sanayinin Ar-Ge, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi, her türlü raylı sistem araçlarının ve alt bileşenlerinin imalatı ile bakım ve onarımının yapılması ve yaptırılması amacıyla faaliyetlerini yürütecek.

Yönetim Kurulu ve genel müdürlükten oluşan TÜRASAŞ'ın, genel müdürü, yönetim kurulunun başkanı olacak. Yönetim Kurulu, genel müdürün daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere toplanacak.

Milletlerarası Anlaşmalar…

-Türkiye, KKTC’ye 1 milyar 38 milyon lira hibe, 1 milyar 250 milyon lira kredi yardımında bulunacak

-Azerbaycan ile vize muafiyeti anlaşması da Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye'nin, KKTC, Kosova Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile imzaladığı anlaşmalara dair onaylama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ankara ve Lefkoşa’da 26 Mayıs 2020 tarihinde imzalanan 2020 yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında karara göre, Türkiye,2020 yılında KKTC’ye 1 milyar 38 milyon 395 bin 726,92 lira hibe yardımında, 1 milyar 250 milyon 580 bin 323,50 lira Türk Lirası cinsinden ABD doları karşılığı kredi yardımında bulunacak. Ayrıca Türkiye, KKTC’ye ihtiyaç duyacağı alanlarda kamu görevlileri aracılığıyla teknik yardım sağlayacak.

Hibe yardımının 650 milyon 82,84 lirası savunma ödeneklerinde, 272 milyon 973 bin 601,75 lirası altyapı projelerinde, 115 milyon 422 bin 42,33 lirası reel sektör için kullanılacak.

Kredinin 1 milyar 150 milyon lirası kamu sektörü cari bütçe açığının kapatılmasına, 100 milyon 580 bin 323,50 lirası kamu sektörüne ayrılacak.

Anlaşma hükümlerine göre, KKTC;

Anlaşmanın ekinde yer alan 2020 Eylem Planında belirlenen hedefleri ve reform eylemlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirecek.

En geç 2020 yılı Ekim ayı sonuna kadar, 2021 yılını kapsayan ekonomik program teklifi ile 2020 yılı sonuna kadar yapısal dönüşüm adımlarını, makro ekonomik amaçları, stratejik hedefleri ve reform eylemlerini içeren en az 3 yıllık bir plan hazırlayacak.

Kosova ile yapılan anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti İle Kosova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek II.1’ini Değiştiren 2/2020 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ankara’da 11 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşmaya göre, “Menşeli Ürünler” Kavramının tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek II.1’ini Değiştiren 2/2020 Sayılı Kararı’nın 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile ilgili düzenleme yapıldı.

"Menşeli Ürünler" kavramının yöntemlerine ilişkin ek hakkındaki karara göre, Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına dair Bölgesel Konvansiyonunun Lahika 1 ve Lahika 2'sinin ilgili hükümleri geçerli olacak.

Azerbaycan ile vize muafiyeti anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakü’de, 25 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşmaya göre, pasaport hamili Türk ve Azerbaycan vatandaşları; diğer tarafın ülkesine girmek, transit geçmek, çıkmak ve geçici olarak kalmak konusunda 90 gün süreyle vize alma yükümlülüğünden muaf tutuldular.

90 günü aşan süre için kalmak isteyen Türk ve Azerbaycan vatandaşları önceden ikamet izni başvuruları yapacaklar.

Bu haktan yararlanmak için pasaportların geçerlilik süresi, diğer tarafın ülkesine giriş yaptığı tarih itibariyle en az 6 ay olacak.

EPDK 11 yeni lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında 11 yeni lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında RSC Elektrik Üretim İnşaat Turizm A.Ş.’ye “RSC-1 Seferihisar JES” projesi için, 16 yıl, 2 ay, 28 gün, Akyurt Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne Hanlı Reg. ve HES projesi için 49 yıl, Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Gün Güneş Van Arısu GES projesi için 49 yıl, Baltech Enerji Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Taşkesiği GES projesi için 49 yıl süreli üretim lisansı verildi. Başyazıcıoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Bamen Kojenerasyon Santralı” için verilmiş olan 17 Nisan 2014 tarihli ve EÜ/4969-188/2888 numaralı üretim lisansı 28 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sona erdirildi.

Petrol piyasasında MFD Akaryakıt Nakliyat Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Euroil Enerji Dağıtım Anonim Şirketi’ne 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren 15 yıl, Modüler Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 15 yıl süreli depolama, Elemend Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile Khueell Petrokimya Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 10 yıl süreli madeni yağ, Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri Anonim Şirketi ile VTM Akaryakıt Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 15 yıl süreyle depolama lisansı verildi.

Marla Marqa Yağ Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 4 Temmuz 2019 tarihli ve MYĞ/8696-1/41771 numaralı, Aksan Geri Dönüşüm Kimya İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 7 Şubat 2019 tarihli ve MYĞ/8419-1/41079 numaralı madeni yağ lisanslarının sona erdirilmesine ilişkin verilen Kurul kararları geri alındı. Her iki şirketin lisansı yürürlükte olacak.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise Akpet Gaz A.Ş’nin 17 Eylül 2015 tarihli ve LPG-DPO/5790-2/16358 ve 4 Haziran 2014 tarihli ve LPG-DPO-5046-2/15116 numaralı LPG depolama lisansı sona erdirildi.

MAPEG’den petrol arama ruhsatı kararları

Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri A.O (TPAO) Genel Müdürlüğü ile Tordayk Petrogas Sismik Sondaj A.Ş’nin ikişer arama ruhsatı başvuru taleplerini reddettti.

MAPEG’in Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, TPAO’nun Batman ve Mardin’de 59 bin 477 hektarlık AR/TPO/K/M46-c ve Batman, Diyarbakır ve Mardin ili sınırları içindeki 61 bin 306 hektarlık AR/TPO/K/M46-d ile Tordayk Petrogas Sismik Sondaj A.Ş’nin aynı bölgelerdeki petrol arama ruhsatı başvuru taleplerinin reddine karar verdi.

Elazığ’ın Yenikonak Köyü Camii kültür varlığı olarak tescil edildi

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Elazığ’ın merkez Yenikonak Köyündeki köy tüzel kişiliği mülkiyetinde olan Yenikonak Köyü Camii korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil etti.

Kurulun kararının ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.