22 °C

Resmi Gazete'de bugün (30 Mayıs 2020)

30 Mayıs 2020 tarihli 31140 sayılı Resmi Gazete ve 29 Mayıs 2020 tarihli 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete

Resmi Gazete'de bugün (30 Mayıs 2020)

SPK, birleşme ve bölünme tebliğinde değişiklik yaptı…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), birleşme ve bölünme tebliğinde değişiklik yaptı.

Kurulun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Birleşme ve Bölünme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” ile tanımlarla ilgili 4’ncü maddeye eklenen fıkrayla, halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü; halka açık ortaklığın oy haklarının yüzde 50’sinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması, yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz konusu sayıdaki üyelikler için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip bulunması olarak tanımladı.

Birleşmeye ilişkin özellikli durumları düzenleyen 12’nci maddenin 8’nci maddesine eklenen ibareyle, 12’nci maddenin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu payları borsada işlem gören ortaklıklar ile birleşme amaçlı ortaklıklar için uygulanmayacak.

Bu fıkralar, devralma, yeni kuruluş şeklindeki birleşmelerde, borsada işlem gören veya görmeyen şirketlerde, halka açık ortaklıklarda birleşmelerde birleşme işleminin yapılmayacağı halleri, devralan şirketin payları borsada veya borsa dışında belli sürelerle satmasının sınırlandırılmasıyla ilgili düzenlemeleri içeriyor.

12’nci maddenin dördüncü fıkrasına göre;

Birleşme işlemine taraf olan şirketlerin sayısının iki olduğu, payları borsada işlem gören halka açık bir ortaklık ile payları borsada işlem görmeyen bir şirketin;

a) Devralma şeklinde birleşme işlemlerinde; payları borsada işlem gören halka açık ortaklığın sermayesinin yüzde 100’den fazla artması ile sonuçlanacak şekilde,

b) Yeni kuruluş şeklinde birleşme işlemlerinde ise; payları borsada işlem gören halka açık ortaklığın ortaklarına tahsis olunacak payların, yeni kurulacak ortaklığın sermayesinin yarısından azını oluşturacak şekilde,

bir birleşme işlemi yapılamıyor.

12’nci maddenin beşinci fıkrasına göre;

Birleşme işlemine taraf olan şirketlerin sayısının ikiden fazla olduğu, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar ile payları borsada işlem görmeyen şirketlerin;

a) Devralma şeklinde birleşme işlemlerinde; payları borsada işlem görmeyen devrolunan her bir şirket için yapılacak sermaye artırımı tutarının, payları borsada işlem gören halka açık ortaklığın birleşme öncesi sermayesini aşacak şekilde,

b) Yeni kuruluş şeklinde birleşme işlemlerinde ise; payları borsada işlem gören halka açık ortaklığın ortaklarına tahsis olunacak payların, yeni kurulacak ortaklığın sermayesinde birleşmeye taraf olan her bir şirketin önceki hissedarlarına verilecek pay miktarından az olacak şekilde,

bir birleşme işlemi yapılamıyor.

12’nci maddenin altıncı fıkrasına göre;

Payları borsada işlem görmeyen bir şirketin devralan taraf olduğu birleşme işlemlerinde devralan ortaklıkların, sermaye ile kanuni yedek akçelerin toplamının tamamının karşılıksız kalması hariç olmak üzere, 22 Haziran 2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 5’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen Kanun kapsamından çıkma şartlarını sağlamamaları gerekiyor.

Birleşme sonucunda devralan şirketin birleşme öncesindeki payları, şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten sonraki 6 aylık dönemde borsada satılamıyor.

Söz konusu payların; devrolunan ve payları borsada işlem gören ortaklığın birleşme işleminin kamuya açıklandığı tarih itibariyle fiili dolaşımdaki pay miktarının en fazla yarısına tekabül eden miktarı şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten sonraki 6’ncı ve 12’nci aylar arasındaki dönemde, yine aynı miktardaki bölümü ise şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten sonraki 12’nci ve 24’üncü aylar arasındaki dönemde borsada satılabiliyor.

Bu fıkra kapsamında payları borsada işlem görmeyen şirket ortaklarının her birinin borsada ne kadarlık pay satışı yapabileceğinin belirlenmesinde, birleşme işleminin görüşüldüğü genel kurul tarihi itibariyle payları borsada işlem görmeyen şirkette sahip olunan pay oranları dikkate alınıyor.

12’nci maddenin yedinci fıkrasına göre;

Bu maddenin altıncı fıkrası kapsamındaki payların ilgili sürelerde borsa dışında satılması durumunda, söz konusu payların borsada satılabilmesine ilişkin altıncı fıkrada belirtilen kısıtlamalar geçerli olacak.

Saatlerde serbest dolaşma giriş işlemleri 6 gümrük müdürlüğüyle sınırlandırıldı

Avrupa Birliği (AB) menşeli olmayan saat cinsi eşyanın serbest dolaşma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi.

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliğine (Gümrük İşlemleri) göre, saatlerde serbest dolaşma giriş işlemleri Ankara, Antalya, Erenköy, İzmir, İzmit ve Muratbey gümrük müdürlüklerinde yapılabilecek.

AB menşeli olmayan, 91.01 ve 91.02 tarife pozisyonlarında yer alan kol, cep saatleri, zaman ölçen sayaçlar dahil diğer saatler, zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olan saatler, zaman ölçen sayaçlı olsun almasın elektrikle çalışan kol saatlerinin serbest dolaşma giriş işlemleri 6 gümrük müdürlüğünde gerçekleştirilebilecek.

Ancak;

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya 4458 sayılı Gümrük Kanununun hariçte işleme rejimi genel hükümleriyle ilgili 135’nci ve ihraç edildikten sonra 3 yıl içinde yeniden serbest dolaşma giriş işlemi yapılmasını düzenleyen geri gelen eşyayla ilgili 168’nci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen,

Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen saatlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilecek.

Tebliğ, yürürlüğe girmeden önce Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen saatler için uygulanmayacak.

Poliesterlerden yapılmış sentetik devamsız liflerde korunma önlemi alındı

Karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış poliesterlerden yapılmış sentetik devamsız liflerde, naylon veya diğer poliamidlerde korunma önlemi alındı.

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin tebliğine göre, yapılan başvuruya istinaden gerçekleştirilen ön inceleme esnasında, ithalatın son dönemde artış gösterdiği ve yerli üreticilerin kârlılık, kapasite kullanım oranı, stoklar gibi bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında 8 Haziran 2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına karar verdi.

Karara göre, İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülecek soruşturma 9 ay içinde tamamlanacak. Gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılacak.

TPAO, Akdeniz’de 5 bölgede petrol aramak için ruhsat istedi

Türkiye Petrolleri A.O (TPAO) Genel Müdürlüğü, Akdeniz’de Türk Karasuları dışında R18,R19,S18,S19 no’lu, S16,S17 no’lu,T18,T19,U18,U19 no’lu, T16,T17,U16,U17 no’lu ve V18,V19 no’lu paftalarda birer adet petrol arama ruhsatı almak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvurdu.

TPAO, Akdeniz’de Türk Karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/KD/O20,O21,P20,P21 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasına 116 bin 745 hektarlık, Akdeniz’de Türk Karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/KD/R20,R21,S20,S21 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasına 193 bin 522 hektarlık sahanın ilavesi için MAPEG’e müracaat etti.

MAPEG’in Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, TPAO, MAPEG’e başvurarak, Batman ve Siirt illeri dahilinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/3141 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 28 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile uzatılmasını istedi.

MAPEG, TPAO’nun sahip olduğu ve 18 Nisan 2020 tarihinde sona eren, Diyarbakır il sınırları dahilindeki AR/TPO/K/L42-c2, Çankırı ve Çorum illeri sınırları dahilindeki AR/TPO/K/H32-a, Adıyaman ve Malatya illeri sınırları dahilindeki AR/TPO/K/L41-c4 ve Şanlıurfa il sınırları dahilindeki AR/TPO/K/N42-a1 pafta no’lu petrol arama ruhsatlarıyla ilgili şirketin mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın, şirketin teminatından karşılanabilmesi için bir yıl içinde yetkili mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp müracaat etmeleri talep etti.

Mükerrer Resmi Gazete-Sayı 31139-29.05.2020

Kamuda çalışan 60 yaş ve üzerinde olanlar, idari izinli sayılacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

"COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’nin 29 Mayıs 2020 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgeye göre, yeni koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni" konulu Genelge ile Resmi Gazete’nin 22 Mart 2020 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu Genelge, 1 Haziran'da yürürlükten kaldırılacak.

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.

İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap