Resmi Gazete'de bugün (30 Temmuz 2020)

30 Temmuz 2020 tarihli ve 31201 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

TBMM kararı

- Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesine ilişkin karar

Yönetmelikler

- Mera yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuna göre kullanılacak yetkilere ilişkin yönetmelik

Tebliğler

- 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu gereğince; işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2020 Temmuz ayı istatistikleri hakkında tebliğ

- Vergi usul kanunu genel tebliği

- Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin dış ticaretine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

- Ulusal meslek standartlarına dair tebliğlerde değişiklik yapılmasına dair tebliğler

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesi'ne ait bireysel başvuru kararları