Resmi Gazete'de bugün (5 Haziran 2020)

5 Haziran 2020 tarihli ve 31146 Sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Yargıtay Başsavcılığına Bekir Şahin seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başsavcılığına Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin’i seçti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçme kararına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Bekir Şahin seçildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu görevi yürüten Mehmet Akarca’nın 24 Mart 2020’de Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmesi nedeniyle boşalmıştı.

Daha sonra yapılan Yargıtay Büyük Genel Kurulunda 12 Mayıs 2020 tarihinde yapılan seçim sonucu en yüksek oyu alan Veli Dalgalı, Eyüp Yeşil, Alper Yükselen Bikirli, Bekir Şahin ve Ali İhsan Öztekin’den oluşan 5 üyenin ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmesi için gönderilmişti.

Seçimde 5. Ceza Dairesi Üyesi Veli Dalgalı 88, 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil 77, 8. Ceza Dairesi Üyesi Alper Yükselen Bikirli 53, 14. Ceza Dairesi Başkanı Bekir Şahin 51, 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin 30, 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay 26, 2. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Akif Öndaş 15 oy almıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Bahçekapılı ve Aydın atandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandılar.

Cumhurbaşkanının atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin parti kesin hesabının teslim süresinin Eylül’e ertelenmesi talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin Haziran ayı sonuna kadar yüksek mahkemeye sunulması zorunlu parti kesin hesabı teslim süresinin 2020 yılı için Eylül ayının son iş günü olarak belirlenmesi talebini oybirliğiyle reddetti.

CHP, Anayasa Mahkemesine sunulan 30 Nisan 2020 tarihli dilekçesinde, yaşanmakta olan salgın nedeniyle il ve ilçe başkanlıklarının 2019 kesim hesaplarının süresinde Genel Merkeze teslim edilemeyeceği öngörüsünde bulunularak Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunulması zorunlu olan parti kesin hesabının teslim süresinin 2020 yılı için Eylül ayının son iş günü olarak belirlenmesini talep etti.

Kararda, şöyle denildi:

22 Nisan 1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 73. maddesinin üçüncü fıkrası, bağlı ilçeleri de kapsamak üzere il örgütleri tarafından Nisan ayı sonuna kadar hazırlanan kesin hesaplar ile parti genel merkezine ilişkin kesin hesabın merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanacağını ve birleştirileceğini hükme bağlamış; 74. maddesinin ikinci fıkrası da bu şekilde karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesabın parti genel başkanınca Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi Başkanlığına verilmesi zorunluluğunu öngörmüştür.

Siyasi partilerin 2820 sayılı Kanun’un 74. maddesi gereğince Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunacakları birleştirilmiş kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatı kesin hesaplarının hazırlık süreci, toplantı, defter ve belge düzenleme ile koordinasyon faaliyetinin gerçekleştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Bu bağlamda söz konusu faaliyetlerin icrasının salgın nedeniyle zamanında yerine getirilememesinde mücbir sebep bulunup bulunulmadığının Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesi mümkün olmakla birlikte, yürürlükte bulunan bir kanun hükmünün uygulanmamasına veya kanunda belirtilen tarih dışında bir tarihin esas alınmasına imkân bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle CHP’nin Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunulması zorunlu olan parti kesin hesabı teslim süresinin 2020 yılı için Eylül ayının son iş günü olarak belirlenmesi talebinin reddine oybirliğiyle karar verildi.”

COVID-19 kira imtiyazlarının finansal raporlamasıyla ilgili karar

Kamu Gözetimi, Muhasebe Denetim ve Standartları Kurumu, yeni koronavirüs (COVID-19) kira imtiyazlarının finansal raporlamasıyla ilgili karar verdi.

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’ncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu tarafından çıkarılan “COVID-19’la İlgili Olarak Tanınan Kira İmtiyazları-TFRS 16’ya ilişkin değişikliklerin yayımlanmasını kararlaştırdı.

Kiralamada yapılan değişiklikler…

46A: Kolaylaştırıcı bir uygulama olarak kiracı, 46B paragrafındaki koşulları karşılayan bir kira imtiyazının, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmemeyi tercih edebilir. Bu tercihi yapan bir kiracı, kira imtiyazı sonucunda kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir değişikliği, standardın söz konusu değişikliğin kiralamada yapılan bir değişiklik olmaması durumunda geçerli olan hükümleri uyarınca muhasebeleştirir.

46B: 46A paragrafında öngörülen kolaylaştırıcı uygulama, sadece kira ödemelerinde COVID-19 salgını sebebiyle tanınan imtiyazlar için ve yalnızca aşağıdaki koşulların tamamı karşılandığından uygulanır:

a) Kira ödemelerinde meydana gelen değişikliğin kiralama bedelinin revize edilmesine neden olması ve revize edilen bedelin, değişiklikten hemen önceki kiralama bedeliyle önemli ölçüde aynı olması veya bu bedelden daha düşük olması,

b) Kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir azalışın, sadece normalde vadesi 30 Haziran 2021 veya öncesinde dolan ödemeleri etkilemesi (örneğin, kira imtiyazının, 30 Haziran 2021 veya öncesine ait kira ödemelerinde bir azalışa ve 30 Haziran 2021’den sonraki dönemlerde kira ödemelerinde bir artışa sebep olması durumunda bu koşul karşılanmış olacaktır) ve

c) Kiralamanın diğer hüküm ve koşullarında önemli ölçüde bir değişikliğin olmaması.

Açıklamalar;

60A: Kiracı, 46A paragrafındaki kolaylaştırıcı uygulamayı tercih etmesi durumunda, aşağıdaki hususları açıklar:

(a) Kolaylaştırıcı uygulamayı, 46B paragrafında yer alan koşulları kira imtiyazlarının tamamına uygulandığını veya tamamına uygulanmaması durumunda, kolaylaştırıcı uygulamayı uyguladığı sözleşmelerin niteliği hakkında (bakınız 2’nci paragraf) ve

(b) Kira ödemelerinde meydana gelen ve kiracının 46A paragrafında yer alan kolaylaştırıcı uygulamayı uyguladığı kira imtiyazdan kaynaklanan değişiklikleri göstermek amacıyla ilgili raporlama döneminde kâr veya zarara yansıtılan tutar.

Yürürlük tarihi;

CIA Haziran 2020’de yayımlanan COVİD-19’la ilgili olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar, 46A, 46B, 60A, C20Bparagraflarını eklemiştir. Kiracı bu değişiklikleri, 1 Haziran 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygular. Bu değişikliğin yayımlandığı tarihte finansal tablolar yayımlanmak için onaylanmamış olsa dahi erken uygulamaya izin verilir.

Geçiş;

COVID -19 ‘la ilgili olarak kiracılara tanınan kira imtiyazları

C20A Kiracı COVİD-19’la İlgili Tanınan Kira İmtiyazları’nı (bakınız CIA paragrafı) geriye dönük uygulanır ve söz konusu değişikliği ilk kez uygulaması sonucunda oluşan birikimli etkiyi, değişikliğin ilk uygulandığı yıllık hesap döneminin başındaki dağıtılmamış kârların açılış bakiyesinde (veya uygun görülecek diğer bir özkaynak bileşeninde) bir düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtılır.

C20B Kiracının Covid-19’la İlgili Tanınan Kira İmtiyazları’nı ilk kez uyguladığı hesap döneminde TMS 8’in 28(f) paragrafında görülen bilgileri açıklaması zorunlu değildir.

Kırsal kalkınma desteğinde süre bir kez daha uzatıldı…

Kırsal kalkınma desteklerinden yararlandırılan tarıma dayalı yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma tarihi bir kez daha 3 ay uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ değişikliğiyle kırsal kalkınma desteği sağlanan yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanmasına ilişkin süre 29 Mayıs 2020’den 28 Ağustos 2020’ye ötelendi. 28 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile 90 günü aşmamak üzere verilecek sürede tamamlanacak.

28 Ağustos 2020 veya ek süre sonunda fiziki gerçekleşmeleri tamamlanan ancak yasal izinleri alınamayan yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde 90 günü aşmamak üzere yasal izinlerin alınabilmesi için süre verilecek.

Süre, 29 Şubat 2020’de 3 ay uzatılarak 29 Mayıs 2020’ye ötelenmişti.

Balık çiftliklerinin izin katsayısı azaltıldı

Balık çiftliklerinin arazi izin bedelinin belirlendiği hesaplamalara kullanılan izin türü katsayısı 0,5’den 0,25’e indirildi

Bunun sonucunda balık çiftliklerinin arazi izin bedeli indirilmiş oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının Orman Kanununun 17/3 ve 18’nci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Arazi izin bedeli; izin alanının metrekaresi, cari yıl ağaçlandırma birim metrekare bedeli, Yönetmeliğin ekinde yer alan izin türü katsayısı (Ek-1), ekolojik denge katsayısı (Ek-2) ve il katsayısının (Ek-3) çarpımlarının sonucu belirleniyor.

Uygulama Yönetmeliğinin Ek-1’ide yapılan değişiklikle balık üretim tesislerinin katsayısı 0,5’den 0,25’e indirildi.

Ek-1’de;

Enerji üretim ve dağıtım hattında 0,05,

Yol, demiryolu, teleferik hattı, tünel, telefon iletim hattı, fiber optik kablo, savunma, güvenlik tesisleri, su isale hattı-kaptaj, su deposu, kanalizasyon, baraj, gölet, rezervuar alanı (hidroelektrik santrali rezervuar alanları da dahil), yükseköğretim kurumlanın eğitim, araştırma ve öğrenci yurdu mezarlıklarda 0,1,

Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve biyokütleden elde edilen enerji (gaz) santralleri, kazı fazlası malzeme alanı, ölçüm ve gözetleme istasyonu, su arama, su kuyusu, jeotermal kaynak ye doğal mineralli su arama, atık su tesisi, petrol ve doğal gaz boru hattı, petrol ve doğal gaz arama ve işletme izni, odun kömürü ocağında 0,5,

Havaalanı, trafo binası, R/L tesisi, yer altında yapılacak patlayıcı madde deposu, patlayıcı madde deposu emniyet alanı, depo olarak kullanılacak tünel, sosyal hayvanları bakımevinde 0,7,

Katı atık aktarma istasyonu, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisleri, enerji santrallerine ait; su deşarj hattı, kömür konveyör hattı ve stok sahasında 1,

Liman geri hizmet alanında 3,

Termik santral, nükleer enerji santralde 4,

Radyo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, su dolum tesisinde 5,

Define aramada 10,

Elektronik haberleşme sistemlerine ait bazı istasyon, iletişim panosunda 15 katsayı uygulanıyor.

Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleriyle Türkiye araç kullanma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı

Türk vatandaşlarında dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile Türkiye’ye giriş yapıldığı tarihten itibaren araç kullanabilecekleri süre 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.

Yalnız, altı aydan fazla Türkiye’de bulunanlar, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunluluğu devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İki yılın sonunda Türkiye’de araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin Türkiye sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunluğu bulunuyor.

Yabancılar ise dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle Türkiye’de giriş yaptıktan en fazla altı ay süreyle araç kullanabiliyorlar.

Yine, bu sürenin sonunda Türkiye araç kullanabilmeleri için dış ülkelerden aldıkları sürücü belgelerini Türkiye sürücü belgeleriyle değiştirmek zorundalar.

İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin Türkiye sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslarda da değişikliğe gidildi.

Buna göre, değiştirmek için müracaat trafik tescil kuruluşu yerine herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılacak.

Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

Sanayi Bakanlığının Hafif Yolcu ve Ticari Araçları Emisyon Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığının “Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliği ((AT) 715/2007)” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğin ((AT) 715/2007) adı “Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007)” olarak değiştirildi.

Yönetmeliğin 1’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişebilirlik” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Aynı Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi “b) Avrupa Birliğinin (EU) 2018/858, (EU) 459/2012, (EU) 566/2011, (EC) 595/2009 ve (EC) 692/2008 ile değiştirilen (EC) 715/2007 sayılı Regülasyonuna uyumlu olarak,” şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin bazı madde, fıkra ve bentlerinde yürürlükten kaldırılan hükümlere yapılan atıflar, 19 Nisan 2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin (AB/2018/858) on dördüncü bölümüne yapılmış sayılacak.

Yönetmelik 1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

-Sanayi Bakanlığının Ağır Hizmet Aracı Emisyon Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelikte ((AT) 595/2009) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklikle yönetmeliğin, “Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından Motorlu Araçların ve Motorlarının Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)” şeklindeki adı “Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik” olarak değiştirildi.

Yönetmeliğin 1’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “araçların dolaşımda uygunluğu” ibaresi “araçların ve motorlarının dolaşımda uygunluğu” olarak değiştirilirken, aynı fıkrada yer alan “, araç OBD’sine ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişebilirlik” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Yine yönetmeliğin 3’ncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi “b) Avrupa Birliğinin (EU) 2018/858, (EU) 133/2014 ve (EU) 582/2011 ile değiştirilen (EC) 595/2009 sayılı Regülasyonuna uyumlu olarak,” değiştirildi.

Yönetmeliğin bazı madde, fıkra ve bentlerinde yürürlükten kaldırılan hükümlere yapılan atıflar, 19 Nisan 2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin (AB/2018/858) on dördüncü bölümüne yapılmış sayılacak.

Yönetmelik 1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

1379 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının ataması yapıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı, 1379 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcı adayının atamasını yaptı.

Kurulun, Resmi Gazete’de yer alan atama kararına göre, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının naklen atamaları, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 20 Mayıs 2020 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre yapıldı.

-Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla ilgili yapılacak araştırma, sondaj ve kazılarla ilgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikteki “anıtlar ve müzeler” ibaresi “kültür varlıkları ve müzeler” şeklinde, “yeterli ödeneğin sağlandığının” ibaresi “ayni/nakdi destek sağlanacağının” şeklinde değiştirildi.

Bakanlık ve sponsorlar tarafından sağlanan ödeneklerle kazı kapsamında alınan taşınır malların kayıtları ile bilim heyetleri tarafından yürütülen kazı çalışmalarına yurt içinden veya yurt dışından kurum ve kuruluşlarca verilen destekle alınan ya da bu kurum ve kuruluşlarca hibe edilen taşınır malların kayıtları, Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulacak.

Araştırma Sondaj ve kazılarda görevlendirilecek personel ve uzmanların seçiminde, bakanlıkça yapılan “Bakanlık Yetkili Uzmanı/Bakanlık Temsilcisi Eğitimi”ne katılmış bulunmaları öncelikli tercih nedeni olacak. Düzenlemeden önce bakanlıkça “Hizmet İçi Eğitim Semineri”ni başarı ile tamamlamış olmaları dikkate alınıyordu.

MAPEG, 8 maden sahasını ihale edecek, 715 maden sahasını aramalara açacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 715 maden sahasını aramalara açacak.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 431 maden sahası ihale edilmek üzere aramalara açılırken, arama yapılacak 284 maden sahası ikinci defa ihaleye çıkarıldı.

İhaleye çıkarılan 715 maden sahasının alanları ve ihale tarihleri en az 15 gün sonra http://www.mapeg.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. 431 maden sahası açıklanacak ihale tarihinde 09.00-09.30 saatlerinde, 284 maden sahası ise 13.30-14.00 saatlerinde yapılacak.

MAPEG, 2 adet II. grup küçük alan maden sahasını mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihaleye çıkarılırken, 6 maden sahası da uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edilecek.

2 adet küçük maden sahasının ihalesi 20 Temmuz 2020 saat 14.00’te, Kastamonu-Çankırı, Kırşehir, Kırklareli-Tekirdağ, Muş-Erzurum, Bolu ve Ankara-Eskişehir’de kuvars-feldispat, bentonit, sepyolit, perlit üretilecek 6 maden sahası ise 5 Haziran 2020 tarihinde saat 13.30-14.00’de ihaleleri yapılacak.

İlaler MAPEG’de yapılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi 6 arsayı 298 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı…

Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Fevziçakmak’ta 485 bin 526,04 metrekarelik küçük sanayi arsasını 281 milyon 120 bin lira, aynı bölgedeki 17 bin 482,06 metrekarelik sanayi tesis arsasını ise 12 milyon 240 bin lira muhammen bedelle ihaleye çıkardı.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 281 milyon 120 bin lira muhammen bedelli arsa 1 peşin 47 taksit, diğer arsa ise 1 peşin 23 taksitle ihale edilecek.

İhaleler, 16 Haziran 2020 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No: 72/64 Selçuklu/Konya adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda saat 15.40 ve 15.50’da yapılacak.

Katılmak isteyenlerden muhammen bedelin yüzde 3’ü kadar geçici teminat alınacak.

Belediye Karatay Hacıyusufmescit mahallesindeki 2,2 milyonar lira muhammen bedelli sanayi 2 tesis alanı ve Selçuklu Yazar mahallelerindeki 173 biner lira muhammen bedelli 2 mesken sahasını aynı gün, aynı yerde 15.00-15.10-15.20 ve 15.30 saatlerinde ihaleyle satacak.

TİGEM, Ceylanpınar için 9 adet elektrikli traktör alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bağlı kuruluşu Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünün ihtiyacı 9 (1+8) adet 120-130 BG elektrikli traktörü yurtiçinden kapalı teklif alma usulü ile satın alacak.

Resmi Gazete’de yer alan ilana göre, teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 19.06.2020 günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine verecek veya bu tarihte ele geçecek şekilde gönderecekler.

İhale aynı gün ve saatte TİGEM’de yapılacak.