Resmi Gazete'de bugün (9 Şubat 2021)

9 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Maliyeden sağlıkta e-fatura zorunluluğu

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 1 Temmuz 2021’den itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflere e-fatura düzenlemeleri ve bunlardan e-fatura almaları zorunluluğu getiren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 509) değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Sıra No: 526) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ değişikliği ile istisnai durumlar haricinde SGK ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları gibi ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflere e-fatura düzenlemeleri ve bunlardan e-fatura almaları zorunluluğu getirdi.

SGK ile 1 Temmuz 2021’den itibaren sözleşme imzalayanlar, kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklar.

e-Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükellefler e-belge düzenleme portali üzerinden düzenleyecekler

 e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 bin lirayı (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 bin lirayı) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden ya da Başkanlığın e-Belge düzenleme portaline gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi zorunlu olacak.

 e-İrsaliye zorunluluğu

 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar (yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan mükellefler dahil), şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar veya komisyoncular söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunlu hale getirildi.

İlgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 milyon lira ve üzeri olan mükellefler ise müteakip hesap döneminin yedinci ayından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları gerecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım-satım belgesi uygulamasında e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasını, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulama olarak tanımladı.

 e-Adisyon uygulaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, masada servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı esasına göre) vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi) tarafından kullanılması zorunluluğu bulunan ve kağıt ortamda düzenlenmekte olan “adisyon”un elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile belge veya bilgilerinin Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesine veya raporlanmasına ilişkin düzenlemeler de yaptı.

Buna göre, kâğıt ortamdaki “Adisyon” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahip olan e-adisyon, uygulaması e-adisyona geçme zorunluğu getirilen mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu bir uygulama olmayacak.

Uygulamaya dahil olmak isteyen mükellefler;

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dâhil olması,

e-Adisyon belgesini düzenleyebilme, muhafaza ve ibraz edebilme, belge ve bilgilerini elektronik ortamda Başkanlığa iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,

“Özel Entegratör Yöntemi” ya da “Doğrudan Entegrasyon Yöntemi”nden birisini tercih ederek başvuru esaslarına uygun şekilde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmak için başvuruyu yapması gerekecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili olacak.

Mali mühür üretimi ve satışı konusunda kuruluşları yetkilendirilebilecek

Başkanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarından mali mühür üretimi konusunda Başkanlıkça belirlenen ve ebelge.gib.gov.tr internet adresinde yayımlanan "Mali Mühür Üretimi Başvuru, Değerlendirme ve İzin Kılavuzu"nda açıklanan teknik koşulları sağlayan kuruluşları da mali mühür üretimi ve satışı konusunda yetkilendirebilecek. Başkanlıkça yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlar ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanacak.

e-Belgelere ilişkin olarak noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunlu olacak.

Başkanlık re’sen tanımlayabilecek

Başkanlık, kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, “GİB Portal Yöntemine göre kullanıcı hesaplarını re’sen tanımlamaya yetkili bulunacak. 

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2020 değerlemelerine esas olacak kurları tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borsada rayici olmayan yabancı paraların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlarını tespit etti.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde, 2020 yılı sonu itibarıyla bu tebliğiyle tespit edilen kurlar uygulanacak.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümleri gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kurların ilan edilmediği durumlarda Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar esas alınacak.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankalar, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında, bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, Merkez Bankası tarafından belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alacaklar.

Tebliğ ekinde yer alan listeye göre, dövizlerden ABD Doları 7,3405, Çin Yuanı 1,1182, İngiliz Sterlini 9,9438, İsviçre Frangı 8,2841, 100 Japon Yeni 7,0930, Kanada Doları 5,7315, Rus Rublesi 0,09844, Euro 9,0079 liradan işlem görecekler. 

Konya Karapınar Meke KSS işyeri ikmal yapım işi ihale edilecek

Konya Karapınar Meke Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan Meke Küçük Sanayi Sitesine ait 171 adet işyeri ikmal yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

Başkanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Kooperatifin 171 adet işyeri ikmal yapım işinin keşif bedeli 72 milyon 600 bin lira olarak belirlendi.

İhale 4 Mart 2021 tarihinde saat 10.00’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binasında yapılacak. 

Çankırı Orta OSB, altyapı yapım işi için ihaleye çıktı

Çankırı Orta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan, Orta OSB’ye ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

Başkanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, OSB alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işinin keşif bedeli 25 milyon 913 bin 394 lira olarak belirlendi.

İhale 2 Mart 2021 tarihinde saat 10.00’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binasında yapılacak.