21 °C

Sera gazı emisyonları takip edilecek

İşletmeler her yıl 30 Nisan'a kadar, bir önceki yılın 1 Ocak-31 Aralık arasında izlenen sera gazı emisyonlarını raporlayacak

Sera gazı emisyonları takip edilecek

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlemesiyle, işletmelerden kaynaklanan sera gazı emisyonları takip edilecek.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre Kanunu, Bakanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddeleri, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile bu sözleşmeye yönelik Kyoto Protokolü'ne dayanılarak hazırlanan yönetmelikte, sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına tabi faaliyetler ile sera gazı emisyonları yer aldı.

Bu emisyonların izlenmesinde uyulacak ilkelerin düzenlendiği yönetmeliğe göre, işletmeler, sera gazı emisyonlarını, hazırlayacakları plan ve Bakanlıkça belirlenecek usul ile esaslar çerçevesinde izlemekle yükümlü olacak.

İşletme, izleme planını, sera gazı emisyonlarının ilk izlenmeye başladığı tarihten en az 6 ay önce (geçici maddeye göre, sadece bu yıl için en az 3 ay önce), onaylanmak üzere Bakanlığa gönderecek. Uygun bulunmayan izleme planlarının eksikliklerinin giderilmesi için 60 gün ek süre tanınacak. Bu sürede Bakanlıkça belirlenen şartların eksiksiz yerine getirilmesi halinde, sera gazı emisyon izleme planı onaylanacak.

Her yıl raporlanacak

Yönetmelik kapsamındaki işletmeler, her yıl 30 Nisan'a kadar, bir önceki yılın 1 Ocak-31 Aralık arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa raporlayacak.  

Raporlama ilkelerinin de yer aldığı yönetmeliğe göre, işletmelerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına ilişkin raporun, Bakanlığa gönderilmeden önce yetkilendirilmiş kuruluşlarca doğrulanması zorunlu olacak.  

Doğrulayıcı kuruluşlar

Doğrulayıcı kuruluşlar, faaliyetlerini kamu yararı gözeterek, işletmeciden bağımsız icra edecek.

Kuruluşlar, ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri ve teknik personeli, doğrulama faaliyeti yapılacak işletme veya işletmenin doğrudan ya da dolaylı kontrol ettiği ortaklıklarla, faaliyetin etkin yapılmasını engelleyecek herhangi menfaat ilişkisine giremeyecek. Bağımsızlık ilkesini zedeleyecek mali, ticari veya herhangi ilişki içindeyseler bu faaliyette görev alamayacak.

Doğrulama işlemi yapmak isteyen kuruluşlar, Bakanlıktan "Doğrulayıcı Kuruluş Yeterlik Belgesi" alacak. Bakanlık, bu belgeye geçerlilik süresi koymaya, tespit edeceği miktarlarda başvuru ve yıllık faaliyet ücreti getirmeye yetkili olacak.

Belgeyi alan kuruluşlar, kamuoyuna duyurulacak. Kurallara aykırı hareket eden kuruluşların yetkileri, geçici veya süresiz kaldırılacak. Hazırlanan raporların gerçeğe aykırı, yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgiler içermesi halinde doğrulayıcı kuruluşun yetkisi iptal edilecek. Yetkileri iptal edilen kuruluşlar da kamuoyuna duyurulacak.

Doğrulayıcı kuruluşların, ilgili alanlarda ISO 14065 standardına göre akredite olmaları şartı bulunacak. Akreditasyon işlemleri Türk Akreditasyon Kurumunca yapılacak.

İşletmeler, faaliyetlere ve sera gazı emisyon izleme planına etki edebilecek değişikliği, en geç 60 gün içinde Bakanlığa bildirmek zorunda olacak. İşletmecinin herhangi sebepten değişmesi halinde, yeni işletmeci, öncekinin yönetmelik kapsamındaki taahhütlerini ve mükellefiyetlerini başka işleme gerek kalmaksızın yüklenmiş sayılacak. Değişikliğe ilişkin bildirim en geç 30 gün içinde Bakanlığa sunulacak.

Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler, Bakanlıkça kurulan elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Bakanlığa ve doğrulayıcı kuruluşa verilen hiçbir bilgi ve belge, işletmecinin yazılı rızası veya kanuni mecburiyet olmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak.

Yönetmeliğe aykırı hareket eden ve öngörülen mükellefiyetlerin gereklerine uymayanlar hakkında, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında cezai hükümler uygulanacak.

Yönetmeliğin bazı maddeleri 2017'ye kadar yürürlüğe girecek.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap