Siber güvenlik "beyin takımı" belli oldu

Siber Güvenlik Kurulu, Ulaştırma Bakanının başkanlığında; bazı bakanlık ve kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinden oluşacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 
ANKARA - Hükümet, MGK'da da ele alınan siber güvenlik konusunda önemli adım atarken Ulusal Siber Güvenlik Kurulu'nun yapısı belli oldu. Siber Güvenlik Kurulu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının başkanlığında Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları müsteşarları, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı gibi bakanlık ve kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinden oluşacak. 
 
Siber güvenlik Cuma günü toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun gündem maddelerinden biriydi. Toplantıda saatler sonra ise siber güvenliğe ilişkin önemli adım atıldı. 
 
"Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin” Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 11 Haziran 2012 tarihli yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 11 Haziran 2012 tarihinde alındı. 
 
Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğinin sağlanmasına ve gizliliğinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kritik altyapıların işletiminde yer alan gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gerekli usul ve esasları düzenleyen Karara göre, kamu kurum ve kuruluşlarının Ulusal Siber Güvenliğin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından yayımlanan plan, program, usul, esas ve standartlara uyması gerekecek. 
Ulusal Siber Güvenlik konusunda yapılacak çalışmalar sürecinde, mümkün olan tüm alanlarda milli çözümler geliştirilmesi, yazılım ve donanım alt yapılarında azami ölçüde milli kaynakların kullanılması esas olacak. Ulusal Siber Güvenlik alanında kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak çalışmalar için gerekli maddi kaynak planlaması ve kaynak tahsisi öncelikli olarak yapılacak. 
 
Siber Güvenlik Kurulu
Siber güvenlikle ilgili olarak alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının başkanlığında Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları müsteşarları, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı, Telekomünikasyon İletişim Başkanı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanınca belirlenecek bakanlık ve kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinden oluşan Siber Güvenlik Kurulu kuruldu. 
 
Bakanlığın görev ve yetkileri
Karar kapsamında Bakanlığın görevleri şunlar: 
"-Ulusal Siber Güvenliğin sağlanması için politika, strateji ve eylem planlarını hazırlamak, 
-Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilgi ve verilerin güvenliği ile mahremiyetinin güvence altına alınmasını sağlamaya yönelik usul ve esasları hazırlamak, 
-Ulusal Siber Güvenliğin sağlanmasında kamu kurum ve kuruluşlarında teknik alt yapının oluşturulmasını takip etmek, uygulamaların etkinliğinin doğrulanmasını ve test edilmesini sağlamak, 
-Ulusal bilgi teknolojileri ve iletişim alt yapısı ve sistemleri ile veri tabanlarının güvenliğini sağlamaya, kritik alt yapılan belirleyerek bunlara yönelik siber tehdit ve saldırı izleme, müdahale ve önleme sistemlerini oluşturmaya, ilgili merkezleri kurmaya, kurdurmaya, bu sistemlerin denetimi, işletimi ve sürekli güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yapmak, 
-Ulusal Siber Güvenliğin sağlanmasında her türlü milli çözümlerin ve siber saldırılara müdahale araçlarının geliştirilmesi ve üretilmesini teşvik etmek, kullanımını sağlamak, 
-Ulusal Siber Güvenlik açısından kritik kurum ve konumlar için gerekli ve yeterli sayıda uzman personelin temini, eğitimi ve gelişimini planlamak, koordine etmek ve yürütmek, 
-Karar çerçevesinde diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
-Ulusal Siber Güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma 
çalışmaları yürütmek, 
-Bilgi güvenliği alanında eğitim, test ve çözüm üretme alanında çalışan gerçek ve tüzel kişilere usul ve esaslarını belirleyerek güvenlik belgesi vermek, 
-Siber Güvenlik Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek."
 
Bakanlık, belirtilen görevlerini BTK ve diğer kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile yerine getirebilecek. Bakanlık, kamu düzeninin korunması açısından zorunlu hallerde, ilgili makamlar ve Siber Güvenlik Kurulunca yapılacak talep çerçevesinde, ulusal siber güvenlikle ilgili tedbirleri alacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler siber güvenliğe dair her türlü eğitim, test ve çözüm üretme hizmetlerini güvenlik belgesi bulunan gerçek ve tüzel kişilerden satın alabilecek.