6 °C

SPK'dan Galatasaray'a para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu, gerekli özel durum açıklamalarını yapmayan Galatasaray Sportif AŞ'ye para cezası verdi.

SPK'dan Galatasaray'a para cezası

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'ye, alacaklarının tahsili konusunda gerekli özel durum açıklamaları yapmadığı gerekçesiyle para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK'nın haftalık bültenine göre, Net Holding A.Ş.'nin 500.000.000 liralık kayıtlı sermaye tavanı içinde 338.442.000 lira olan çıkarılmış sermayesinin ilan edilen ''Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar'' duyurusu kapsamında 129.442.000 lira azaltılarak 209.000.000 liraya indirilmesi ve bu çerçevede esas sözleşmesinin 4, 8 ve 9'uncu maddelerinin tadili ile Geçici 1 ve 2'nci maddelerinin kaldırılmasına uygun görüş verilmesi talebine ilişkin olarak; Holding'in A ve B grubu paylarının itfası suretiyle çıkarılmış sermayesinin 338.442.000 liradan 209.000.000 liraya indirilmesi talebinin olumlu karşılanmasına ve sermaye azaltımına konu 129.442.000 lira nominal değerli Holding paylarının Kurul kaydından çıkarılmasına karar verildi.

Kurul, yapılacak sermaye azaltımı nedeniyle Holding esas sözleşmesinin ''Uğraşı Konusu'' başlıklı 4'üncü, ''Şirketin Sermayesi'' başlıklı 8'inci ve ''Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları'' başlıklı 9'uncu maddelerinin tadili ile ''İlk İdare Meclisi'' başlıklı Geçici 1'inci madde ve ''İlk Murakıp'' başlıklı Geçici 2'nci maddelerinin kaldırılmasına uygun görüş verilmesi talebini olumlu karşıladı.

SPK, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, Galatasaray Spor Kulübü Derneğinden olan alacakları konusunda Kurul kararında belirtilen kriterlere uymaması, Galatasaray Spor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin kendisine olan borçlarına karşılık Galatasaray Profesyonel A Takımı ve Futbol Akademisini devralması nedeniyle hazırlanan değerleme raporunda kullanılan varsayımlar ve rapor hakkında herhangi bir özel durum açıklaması yapmaması ve bu işlemler hakkında genel kurula bilgi vermemesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun istenen savunmasının değerlendirilmesi sonucunda; şirket hakkında toplam olarak 131.634 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Söz konusu idari para cezasına ilişkin olarak yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerektiği hususunda şirketin bilgilendirilmesine, şirketin kulüpten olan alacakları ile ilgili olarak Kurulun kararına uyum sağlanması ve söz konusu karara uyum sağlanması için gerçekleştirilmesi planlanan işlemlerin özel durum açıklaması yapmak suretiyle kamuya açıklanması için konuya ilişkin Kurul kararının şirkete tebliğinden itibaren şirkete bir aylık ilave süre tanınmasına ve anılan sürenin dolmasını müteakip Kurul kararına uyum konusunda gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda şirket ve şirketin yönetim kurulu üyeleri hakkında yeniden idari yaptırım uygulanabileceği konusunda şirketin ve yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin ilişkili taraflardan olan alacakları konusunda kurul kararında belirtilen kriterlere belirtilen sürede uyulmaması nedeniyle şirketten ve savunma isteme tarihi itibariyle şirkette görev yapan yönetim kurulu üyelerinden SPK'nın 47/A maddesi çerçevesinde alınan savunmaların değerlendirilmesi sonucunda; şirketin yönetim kurulu üyeleri Sadri Şener, Coşkun Çebi, Hasan Yener, Mahmut Aksu ve savunma isteme tarihi itibariyle şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Hayrettin Hacısalihoğlu'nun herbiri hakkında ayrı ayrı olmak üzere, 2010 yılı için yasal üst sınır olan 114.464 lira tutarında idari para cezası uygulanması yönünde karar aldı.

Kurul, şirketin Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den olan alacakları ile ilgili olarak kurul kararına uyum sağlanması ve söz konusu karara uyum sağlanması için gerçekleştirilmesi planlanan işlemlerin özel durum açıklaması yapmak suretiyle kamuya açıklanması için, konuya ilişkin Kurul kararının şirkete tebliğinden itibaren şirkete yeniden bir aylık ilave süre tanınmasına ve anılan sürenin dolmasını müteakip Kurul Kararına uyum konusunda gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda şirket ve/veya şirketin yönetim kurulu üyeleri hakkında yeniden idari yaptırım uygulanabileceği konusunda şirketin ve yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesini kararlaştırdı.

Kurulun kararının gereğini yerine getirmeyen yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine karşı sorumlu olduğunun, sorumluluğun şartları mevcut ise pay sahiplerinin zararlarını yönetim kurulu üyelerinden talep edebileceği hususunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi suretiyle ortakların bilgilendirilmesine karar veren kurul, şirketin borçlanmasına ilişkin sınırları düzenleyen ana sözleşmesinin 33'üncü maddesine uyumu için şirkete bir aylık süre tanınmasına, şirket tarafından söz konusu sürede gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda bu durumun hukuka aykırılığının tespiti için kurulca dava açılabileceği hususunda şirketin bilgilendirilmesi yönünde karar aldı.

Kurulun ''Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği''ne aykırı olarak yönetim kurulu üyesi Hayrettin Hacısalihoğlu'nun şirketteki görevinden istifa etmesi ile anılan kişi yerine Atıf Ömürden Yavuz'un atanması ile ilgili olarak gerekli özel durum açıklamalarını yapmayan şirketin kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine uyum konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi hususunda uyarılması kararlaştırıldı.

Halka arzlar

SPK, Finansbank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Dokuzuncu Alt Fonu'nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebini olumlu karşıladı.

HSBC Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Onikinci Alt Fonu'nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebini olumlu karşılayan kurul, Türkiye İş Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na bağlı ''B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Yirmibirinci Alt Fon''un birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebini olumlu karşıladı.

Kurul, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de halen yüzde 31,03 oranında pay sahibi konumunda bulunan Özderici Holding A.Ş.'nin; şirketin artırılması kararlaştırılan sermayesine tekabül eden payların, mevcut yatırımcılarca rüçhan hakları kullanıldıktan ve kalan paylar halka arz edildikten sonra tam ve nakden ödemek suretiyle satın alınmayan kısmını, halka arz için saptanan sürenin bitimini takip eden 3 gün içinde, Borsadaki halka arz süresinin sonundaki 3 işlem gününde Borsa birinci el pazarında gerçekleşen günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması üzerinden satın almayı ve satın alacağı paylar ile şirketin mevcut sermayesini temsil eden paylarından mülkiyetinde bulunanları, şirketin sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların Kurul kaydına alındığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle İMKB'de satmamayı beyan ve taahhüt etmiş olduğu da dikkate alınarak; şirketin 100.000.000 lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 25.800.000 lira olan çıkarılmış sermayesini tamamı nakden olmak üzere 74.200.000 lira artırmak suretiyle 100.000.000 liraya yükseltmesi nedeniyle artırılacak 74.200.000 liralık sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin talebini olumlu karşıladı.

Kurul, ayrıca şirketin yeni pay alma hakkı kullanım süresinin başladığı günü takip eden aydan başlamak üzere izleyen her ayın en geç üçüncü işgünü sonuna kadar, sermaye artırımından elde ettiği fonu ne şekilde kullandığına dair Tebliğ hükümleri çerçevesinde söz konusu fon tükeninceye kadar özel durum açıklaması yapması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine karar verdi.

Suç duyuruları ve para cezaları

Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Taksim) hisse senedinde 17.09.2007-19.09.2007 döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda; 17.09.2007-19.09.2007 döneminde Taksim hisse senedinde gerçekleştirilen kurulun ilgili maddelerinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle Ahmet Yıldırım, Mechur Çolak, Hasan Ütebay, Fevzi Şahin, Eyyüp Karaca, Adem Gizir, Ahmet Hür ve Mehmet Zeki Erdem hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bisaş) hisse senedinde 22.06.2007-28.09.2007 döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda; 22.06.2007 – 28.09.2007 döneminde Bisaş hisse senedinde gerçekleştirilen kurulun ilgili maddelerinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle Ahmet Yıldırım, Mechur Çolak, Hasan Ütebay, Fevzi Şahin, Hasan Hayri Şengür, Ali Ferda İlker, Mustafa Reşit Güçerdem, İbrahim Güven, Eyyüp Koca ve Mehmet Zeki Erdem hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Escort Computer Elektronik San. ve Tic. A.Ş. nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan inceleme sonucunda; 2007 yılına ilişkin muhasebe kayıtlarında tespit edilen hususlar nedeniyle şirket eski Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Özer, Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Kumru, Mali İşler Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Şengül Nükhet Kocameşe ve Satış Pazarlama Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çoruh hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.