10 °C

Taşınmaz almak için başvuru süreci kolaylaştı

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik RG’de yayımlandı.

Taşınmaz almak için başvuru süreci kolaylaştı

ANKARA  - Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimiyle ilgili başvuru süreci kolaylaştırıldı.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle, yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimine ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi kapsamındaki doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve çocukları ile yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları tarafından Türkiye'de kurulan veya iştirak edilen tüzel kişiliğe sahip şirketler, şirkette yabancı ortak olmaması kaydıyla, Türk vatandaşlarının tabi olduğu hükümler çerçevesinde taşınmaz edinebilecek.

Yönetmelikte "yabancı yatırımcı" tanımına da yer verildi. Yabancı yatırımcı,  "Türkiye'de yeni şirket kuran ya da menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az yüzde 10 hisse oranı veya aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olan yabancı ülke vatandaşlığına sahip gerçek kişiyi, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiyi ve uluslararası kuruluşu" ifade ediyor.

Başvurular

Yönetmelikle Türkiye'de taşınmaz mülkiyeti edinmek isteyen şirketlerin başvuru süreci kolaylaştırıldı.

Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası, şirket bilançosu, yöneticilere ilişkin kimlik belgeleri gibi bir takım belgeler artık istenmeyecek.

Taşınmaz ediniminin ana sözleşmede yer alan faaliyet konusuna uygunluğunun, sanayi ve ticaret il müdürlüğünce değerlendirilmesi uygulamasına son verildi, bunun yerine şirketten taahhütname alınması yoluna gidildi. Yönetmelik ekinde taahhütname örneğine de yer verildi.

Yönetmeliğe göre, Türkiye'de taşınmaz mülkiyeti edinmek isteyen şirketler, şu belgelerle birlikte Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne başvuracak:

- Başvuru dilekçesi,

- Taşınmaza ilişkin tapu kayıt bilgileri ve koordinatlı çap örneği,

- Taşınmaz mülkiyetinin veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tesisinin, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen ana faaliyet konularını yürütmek üzere talep edildiğine ve taşınmazın bu amaçla kullanılacağına ilişkin taahhütname ile taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri,

- Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi,

- Şirket hisselerinin borsada işlem görmemesi halinde, yabancı ortaklarının isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil memurluğundan son bir ay içinde alınan mevcut durumu gösteren belge,

- Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi halinde ise, borsada işlem gören hisselerden şirket sermayesinin yüzde 10'una veya daha fazlasına sahip yabancı ortaklar ile borsada işlem görmeyen hisselere sahip olan yabancı ortakların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren, Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan mevcut durumu gösteren belge.

Yönetmelikte, şirket ortakları arasında kendileri hakkındaki bilgilerin şirkete verilmemesini yazılı talep eden yabancı yatırımcılar bulunması halinde, sözkonusu belge, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından talep tarihinden itibaren 5 gün içinde doğrudan Valiliğe gönderilecek.

Sınırlı ayni hak edinimine ilişkin başvurularda bu belgelerin bir kısmı talep edilmiyor.

Başvuruların posta yoluyla yapılması mümkün olacak. Başvuru belgelerinin şahsen yetkili temsilci tarafından Valiliğe teslim edilmesi şartı aranmayacak.

Başvuru sürecine ve belgelerine ilişkin bilgiler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında yayımlanacak. Bu husus, valilikler tarafından da kamuoyuna duyurulabilecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.