Torba teklif Genel Kurul'da görüşülecek

İkinci yargı paketi ve ekonomiye ilişkin torba teklif, Meclis'in bu hafta mesai harcayacağı başlıklar arasında...

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Meclis, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik teklifinin görüşmelerine devam edecek.

TBMM Genel Kurulu, 16 Haziran Salı günü toplanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini 11. maddeden itibaren sürdürecek.

Düzenlemeyle Türk rekabet hukuku mevzuatına AB mevzuatında yer alan taahhüt ve uzlaşma müesseselerinin kazandırılması amaçlanıyor.

Haksız rekabetin önlenmesi konusunda düzenlemelerin yer aldığı teklifle tekelleşmenin önlenmesi hedefleniyor.

Teklifle bir ya da birden fazla teşebbüsün, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri hukuka aykırı ve yasak olacak.

İkinci yargı paketi Meclis gündemine gelecek

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik teklifinin yasalaşmasının ardından Genel Kurulda ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Teklife göre, "yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" halinde duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak. 

Hakimin reddi nedenlerine daha önce aynı uyuşmazlıkta ara buluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma da eklenecek. 

İlk derece mahkemesine görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde kararın taraflara tebliğ edilmesi, dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine ilişkin 2 haftalık süre, tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.

Tanığın, bilirkişinin veya uzmanın ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesi için tarafların rızasının bulunması gerekecek.

"Toplu Mahkemelerde Tahkikat" başlıklı yeni düzenlemede dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra talep edilen delil tespiti, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir gibi geçici hukuki koruma tedbirleri de dahil olmak üzere toplu mahkemenin görevine giren dava ve işlerde tüm yargılama aşamaları heyet tarafından yerine getirilecek ve karara bağlanacak.

Celse harcı, yargılama giderleri kapsamından çıkarılacak, yerine başvurma harcı eklenecek.

Aleyhine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı verilen taraf, bu karar yüzüne karşı verilmişse doğrudan istinaf kanun yoluna başvurabilecek, yokluğunda verilmişse öncelikle kararı veren mahkemeye itiraz edebilecek.

Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında istinaf yolu değil, temyiz ve tashihi karar yolu uygulanacak.

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulacak.

Kadastro mahkemesinin verdiği kararlara karşı miktar veya değere bakılmaksızın istinaf veya temyize gidilebilecek.

Ekonomiye ilişkin torba teklif

Bu hafta ayrıca Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin de Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Teklifle bu yıl meydana gelen, 7 ili etkileyen 3 depremde zarar gören afetzedelere yardım edilebilmesi öngörülüyor.

Elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlar ile finansal kuruluşların müşterileri ile yaptıkları işlemlerde sözleşmeler, elektronik ortamda düzenlenebilecek.

Elektronik haberleşme hizmetleri için sözleşmeler yazılı usulün yanında elektronik de yapılabilecek. Abonelik sözleşmelerinin feshedilmesinde yazılı bildirim koşulu kaldırılacak.

Çek Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai uygulama, 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe girecek.

KİT ve bağlı ortaklıklarında iç kontrol sistemi oluşturulacak.

Komisyonlar

TBMM Anayasa Komisyonu, 18 Haziran Perşembe günü toplanarak TBMM Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. 

Şentop ile AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan "Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi" ile millete ait yargı yetkisini gasbeden, evrensel hukuk kurallarını çiğneyerek temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran kararlar veren Yüksek Adalet Divanının kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan ve halen yürürlükte bulunan kanun hükümleri yürürlükten kaldırılacak.

Yeni dava yolu öngörülerek Yüksek Adalet Divanının kuruluşuna ve yetkilerine ilişkin kanun hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasıyla hükümsüz hale gelen kararlardan kaynaklanan zararların tazminine imkan sağlanacak.

TBMM KİT Komisyonu, denetimlerine başlayacak.

Komisyon, 16 Haziran Salı günü Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, 17 Haziran Çarşamba günü Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ ile Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ, 18 Haziran Perşembe günü de Türkiye Taşkömürü Kurumu ile müesseselerinin hesaplarını inceleyecek.