10 °C

Vakıflarda vergi muafiyeti uygulaması

Ersin KAPLAN / Eski Hesap Uzmanı

Vakıflarda vergi muafiyeti uygulaması

Gerekli şartları sağlayan vakıflara, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınabilmektedir. Bu muafiyet ile vakıflara bazı vergisel avantajlar sağlanmaktadır. 

Muafiyet şartları

4962 sayılı Kanun'un 20. maddesine göre gelirlerinin en az üçte ikisini nev'i itibarıyla genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara vergi muafiyeti tanınabilir. 

Vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen vakıflar Maliye Bakanlığı'na başvuruda bulunurlar. 1 Seri No'lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’e göre vakıfların, başvuru tarihi itibarıyla şu şartları taşımaları gerekir:

1) Vakfın, sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmiş olması ve bu faaliyetlerinin kamuya açık ve devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olması gerekir.

2) Vakfın, en az bir yıl süre ile faaliyette bulunuyor olması ve bu süre içindeki faaliyetleri ile Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki sağlamış olması gerekir. 

3) Vakfın, bilanço esasına göre defter tutması, birinci sınıf tüccarlar tarafından tutulması gereken defterleri tasdik ettirerek kullanması ve muhasebe kayıtlarının Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri'ne uygun olması gerekir. Vakfa ait iktisadi işletme varsa bunların defterleri ayrı tasdik ettirilmeli ve kayıtları ayrı izlenmelidir.

4) Vakfın, vergi muafiyeti talebinde bulunduğu tarihte (2015 yılı için ) en az 821 bin TL gelir getirici mal varlığına ve en az 76 bin TL yıllık gelire sahip olması gerekir. Bu gelirin tespitinde; genel ve özel bütçeli idarelerden yapılan yardımlar ile bağışlar dikkate alınmaz. Mal varlığı şeklindeki şartlı bağışlarda ana para vakfın mal varlığı sayılır, bu paranın getireceği gelir vakfın gelirleri arasına dahil edilir.

5) Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanacağının resmi senette yazılı olması ve son bir yılda veya son iki yılın ortalaması bazında bu koşulu fiilen yerine getirmiş olması ve vergi muafiyetinin devamı süresince de bu şarta uyulması gerekir.

6) Vergi muafiyeti taleplerinin Maliye Bakanlığı'nca ilk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ve ilgili diğer kuruluşların görüşleri alınır.

7) Vergi muafiyeti talebinde bulunan vakfın, beş yılı aşmamak ve bir yıldan az olmamak üzere faaliyet ve çalışmalarının vergi müfettişleri tarafından denetimi sonucunda olumlu görüş verilmesi.

Vergi muafiyetinin kaybı

Yapılacak denetimlerde; yasal yükümlülüklere uymadığının, resmi senetlerinde yazılı amaçları dışında faaliyette bulunduğunun, son yıllardaki faaliyetleri dikkate alındığında resmi senette yazılı amaçlarını gerçekleştirmesinin mümkün olmadığının, belirlenen yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespiti halinde, vakfın vergi muafiyetinin kaybı gündeme gelmektedir. Yani, vergi muafiyeti tanınan vakıfların, yukarıda açıklanan şartların tamamını her daim taşımları gerekmektedir. Bu şartlardan birinin herhangi bir zamanda ihlali halinde vergi muafiyetin kaybı söz konusu olur.

Vergisel avantajlar

Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara sağlanan vergisel avantajlar şunlardır:
1) Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre kültür ve eğitim ile sosyal amaçlı teslim ve hizmetler için KDV istisnası (KDVK, m.17/1-2),

2) Vergiden muaf vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan malların intikalinde veraset ve intikal vergisi istisnası (VİVK, m.4/k),

3) Vergiden muaf vakıflar tarafından iktisap edilecek gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ile bunlara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinde harç istisnası (Harçlar K, m.59/b),

4) Kiraya verilmemek ve resmi senedinde yazılı amaçlara tahsis edilmek şartıyla vakfa ait binalar için emlak vergisi muafiyeti (EVK, m.4/m).

5) Vergiden muaf vakıflara bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi istisnası (KVK, m.5/1-ı).

6) Vergiden muaf vakıfların kuruluş işlemlerinde düzenlenen her türlü kağıda ilişkin damga vergisi istisnası (DVK, ek liste II/V-19).

7) Vergiden muaf vakıflar tarafından yapılan kültür ve turizm amaçlı faaliyetlere ilişkin bağışların tamamı (KVK, m.10/1-d; GVK, m. 89/7) ile bu vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait beyan edilen gelirin/kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı (KVK, m.10/1-c; GVK, m. 89/4) bağış yapan gerçek kişi veya kurum tarafından beyannamede vergi matrahından indirim konusu yapılabilir. Bu istisna vakfa değil, bağışçıya yöneliktir.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.