Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu, 7 Aralık 1994 tarihinde kabul edilen 4054 sayılı "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun"da kurulması öngörülen ve bu kanunun uygulanmasından sorumlu kurumdur.

 

Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak amacıyla kurulan Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Ticaret Bakanlığıdır. Kurum görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi kurumun nihai kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

 

Kurum, üç yıllık bir gecikmeyle 5 Kasım 1997 yılında faaliyete başlamıştır. Görevleri arasında:

Rekabeti sınırlayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin engellenmesi ve belirli şartların varlığında bu nitelikteki anlaşma, uyumlu eylem ve kararlara yönelik muafiyet verilmesi,
Hakim durumun kötüye kullanılmasının engellenmesi,
Birleşme ve devralmaların kontrolü,
yer almaktadır. İdari ve mali özerkliği olan Kurumun karar organı Cumhurbaşkanınca atanan 7 üyeden oluşan Rekabet Kuruludur. Yukarıda yer verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla bilgi isteme, yerinde inceleme yapma yetkileri kullanılabilir ve Kanun'un 4., 6. ve 7. maddelerini ihlal edenlere yıllık gayrı safi gelirlerinin %10'una kadar para cezası verilebilir. Kurul, bu bakımdan piyasalarda rekabete aykırı uygulamalar tespit ettiğinde bir yargı organı gibi faaliyet göstermektedir.

 

Rekabet Kurumu, bütçesinin 51 katı büyüklüğünde tüketici faydası sağlayarak en etkin çalışan kamu kurumlarından biri haline gelmiştir. Kurum tarafından uygulanan idari para cezası yaptırımları kamu hazinesine önemli katkılar sağlamaktadır.

 

2015 yılında Ömer Torlak rekabet kurumu başkanı olarak atandı. 2019 yılı Kasım ayında resmî gazetede yayımlanan atama kararı ile Birol Küle başkan olarak atandı.

Rekabet Kurumu Haberleri