2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda vergi konuları

Recep BIYIK
Recep BIYIK VERGİ PORTALI recep.biyik@tr.pwc.com

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program 5 Eylül 2021 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmış, programda yer alan vergi düzenleme ve uygulamalarına ilişkin konuları 8 Eylül 2021 tarihli makalede özetlemiştim.

Orta Vadeli Program’ın ilk yılında uygulanacak politikalara ve bu politikaları hayata geçirecek somut tedbirlere ilişkin “2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” 25 Ekim 2021 tarihli mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Orta Vadeli Programı ve Yıllık Programı izleyenler için Yıllık Program’da yer alan vergi konularını da özetlemek istedim.

Maliye politikası

2022 Yıllık Programı’nda, Orta Vadeli Program’da olduğu gibi, kamu mali yönetiminde harcamaların sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarıyla finanse edilmesini sağlamak üzere; eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri gözetilerek vergi mevzuatının gözden geçirileceği, verginin tabana yayılması, gönüllü uyumun artırılması ve mükellef hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtiliyor.

Programın Maliye Politikası bölümünde ayrıca, vergisel teşviklerin tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirileceği, vergi harcaması nitelikli olanların gözden geçirileceği ve etkin olmayanların kademeli olarak kaldırılacağı yer alıyor.

Vergi kayıp ve kaçağıyla mücadele

2022 programında kayıt dışı ekonomiyle mücadelede devam edilmesi, vergi kayıp, kaçağı ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle etkin mücadeleye yönelik araştırma, risk analizi, değerlendirme ve koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesi hedefleniyor.

Programda;

- 2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomi Eylem Planı’nın 2022 yılında hazırlanacağı,

- Kayıt dışı ekonominin boyutunun ölçüleceği,

- Kayıt dışı ekonomiye ilişkin etki ve politika analizlerinin yapılmasına yönelik çalışmalar yapılacağı,

- Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesine yönelik Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi’nin kapasite ve kabiliyetlerinin, belirlenecek sektörlere ilişkin sektörel risk analizi yapılmasına imkân sağlayacak şekilde geliştirileceği

belirtilmiş.

Gayrimenkul üzerinden alınan vergiler

Yıllık programda, gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergilerin, diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirileceği eylemi yer alıyor.

Programda, gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistemin devreye sokulacağı, bu şekilde vergide adaletin pekiştirileceği ve vergilemede etkinlik sağlanacağı belirtilmiş.

BİST özel pazar şirketlerine yapılan yatırımların kazançtan indirimi

Yıllık Programda, Orta Vadeli Programda (2022-2024) yer almayan bir hedefe yer verilmiş, Borsa İstanbul Anonim Şirketi (BİST) Özel Pazar Şirketlerine yapılan yatırımların, belli bir orana kadar, yatırım yapan şirketlerin dönem kazancından düşülmesine olanak sağlanacağı belirtilmiş.

Yatırım teşvikleri

Programın “İş ve Yatırım Ortamı” başlıklı bölümünde;

- Yatırım teşvik uygulamaları kapsamında yatırım teşvik belgesine sahip yatırımcılara tahsis edilecek hazine taşınmazı sayısının artırılacağı,

- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren firmalara özel Ar-Ge desteği mekanizması oluşturulacağı,

açıklanmış.

İstihdam teşvikleri ve kayıt dışı istihdamla mücadele

2022 yıllık programında,

- İstihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirilmesi yapılarak, mevcut teşviklerde mükerrerliğe sebep olan uygulamalar ve birbirini dışlayan verimsiz teşviklerin belirleneceği ve teşvik sisteminde sadeleştirmeye gidileceği,

- Kayıt dışılığın yoğun olduğu sektörlere yönelik denetim ve rehberlik faaliyetlerinin uygulamaya konulacağı,

- Prim borçlarının takip ve tahsilatının etkin bir şekilde uygulanarak prim gelirlerinin artırılacağı,

belirtiliyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
2022 Vergileri Ne Oldu? 22 Aralık 2021