7256 Sayılı Kanun Tasarısı çok yönlü ve geniş kapsamlı

Veysi SEVİĞ
Veysi SEVİĞ Bize Göre veysisevig@gmail.com

16 Ekim 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine giren “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bazı değişikliklerle kabul edilmiştir. 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 31 Ağustos 2020 tarihinden öncesindeki kesinleşmiş kamu alacaklarına ilişkin hükümleri içermektedir. Söz konusu kanun;

►Vergi Usul Kanunu kapsamına giren 31.08.2020 tarihinden önceki (bu tarih dahil) dönemlere, beyana dayanan vergilerde, verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

►2020 yılına ilişkin olarak 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen idari para cezaları, (Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’a göre verilen idari para cezaları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından verilen idari para cezaları hariç),

►Yukarıdaki konular hariç olmak üzere Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç),

31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

Yukarıdaki haller hariç Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve feri’i amme alacakları (adli para cezaları hariç),

31 Ağustos 2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ve bu kanunun yayımı tarihine veya bu kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

►Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fırkasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme zammı alacakları,

►31.08.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

►İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ve bunlara bağlık gecikme zammı alacakları,

►İl özel idarelerinin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/08/2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan aslı ve fer’i amme alacakları,

Belediyelerin;

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannameler ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2020 yılına ilişkin 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi (2020 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ve işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksitleri hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi olan 13 Kasım 2020 tarihi itibarıyla ödenmiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi olan 13 Kasım 2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

►Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31/08/2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi (13 Kasım 2020) itibarıyla ödenmemiş bulunan alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

►5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyelerin su abonelerinden olan vadesi 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil alacakları),

►Büyükşehir belediyelerinin 2872 Çevre Kanunu’nun 11’inci maddesine göre vadesi 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi olan 13 Kasım 2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ve bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamları dahil) alacakları,

►2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla (13 Kasım 2020) ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları,

►Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’nın (YİKOB) vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi (13 Kasım 2020) itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı kanun kapsamında takip edilen aslı ve fer’i amme alacakları hakkında da bağışıklık hükmü uygulanacaktır.

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili kanun tasarısı çok yönlü ve geniş kapsamlı, yeniden yapılandırma amacına yönelik düzenlemeleri içermektedir. Bu bağlamda konulara yönelik açıklamaların mevcut hukuki mevzuat çerçevesinde aydınlatabilmesi ayrı bir özellik arz etmektedir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar