7326 Sayılı Kanun’un İç Genelgesi

Veysi SEVİĞ
Veysi SEVİĞ Bize Göre veysisevig@gmail.com

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un uygulamasına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2021/1 Seri No.lu İç Genelge yayımlandı. Söz konusu genelge gereği;

1) Kanunun, pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler ile matrah ve vergi artırımına ve stok beyanlarına ilişkin hükümlerinden yararlanmak üzere beyan ve bildirimde bulunanlarda da başvuru süresinin sonuna kadar bu beyan ve bildirimlerini düzeltebilir ve ödeme seçeneklerini değiştirebilirler. Ancak 7326 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında inceleme raporları ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan farkın, matrah veya vergi artırımı yapılan tutar ile vergi artırımına ilişkin beyanları azaltacak şekilde düzeltme yapılamaz.

2) Kanun hükümlerinden yararlanmaya yönelik baş vurularını elektronik ortamda veya yurt dış ından faksla yapan mükelleflerin, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili olarak dava açıp açmadıkları vergi dairelerince ivedilikle araş tırılacak ve bu borçlara iliş kin devam eden ihtilafın (uyumsuzluğun) bulunması durumunda, söz konusu davalardan vazgeçtiklerine dair yazılı dilekçeyi onbeş gün içinde vergi dairesine intikal ettirmeleri, aksi halde kanun hükümlerinden yararlanamayacakları hususu bir yazı ile mükellefl ere tebliğ edilecektir. Bu sürede davalardan vazgeçildiğine dair dilekçeleri vergi dairelerine intikal ettirmeyen mükellefl er kanun hükümlerinden yararlanma haklarını kaybedeceklerinden başvuruları geçersiz sayılacak ve hazırlanan ödeme planları iptal edilecektir.

3) 7326 sayılı Kanun kapsamında borçları yapılandırılan mükellefl erle ilgili olarak, kanunun ikinci maddesinin dördüncü fıkrası ile dokuzuncu maddesinin 12’nci fıkrasında yapılandırılan borcun %10’unun ödenmesine bağlı olarak borcun bulunmadığına dair belgede bu borçların gösterilmeyeceğine yönelik düzenleme yapılmıştır.

4) 09 Haziran 2021 tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmemiş bulunan mükellefl er de 31 Ağustos 2021 tarihi mesai bitimine kadar Kanun’un üçüncü maddesi hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

5) 7326 Sayılı Kanun’un 5‘inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına göre matrah veya vergi artırımında bulunulacak dönem ve vergi türlerini kapsayan vergi inceleme raporlarında tarhı öngörülen vergi ve kesilecek cezalar için yapılmış olan tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacağından, daha önce tarhiyat öncesi uzlaşma görüşmeleri ileri bir tarihe verilen veya henüz uzlaşma günü verilmemiş bulunan vergi inceleme raporları da dahil olmak üzere 02 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) düzenlenen raporlar, vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar aracı kılınmaksızın ivedilikle vergi dairelerine intikal ettirilecektir.

6) İdari para cezası ve ecrimisil alacaklarının 7326 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi kapsamında yapılandırılmak istenilmesi halinde, (1) seri numaralı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği’nin (III/A- ii ve iii) bölümünde yapılan açıklamalar dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

7) Buna göre, idari para cezası ile ecrimisile ilişkin olarak açılan davaların, alacağın varlığına dair olması halinde kanundan yararlanmaya ilişkin başvuruların ilgili idareye yapılması gerektiğinden, söz konusu alacakların kanunun üçüncü maddesi kapsamında yapılandırılması yönündeki vergi dairesine yapılan başvurular üzerine bir işlem tesis edilmeyerek borçluların ilgili idareye yönlendirilmesi gerekecektir.

8) Kanun hükümlerinden, muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabilecek ve 7326 sayılı Kanun kapsamında kendileri adına yapılandırılan borcun tamamını ödemeleri şartıyla sorumlu oldukları bu alacaklara yönelik sorumlulukları sona erecektir.

9) Kanunun başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılacak olan uzlaşma görüşmelerinde mükellefl ere 7326 sayılı Kanun hükümlerinin hatırlatılması gerekmektedir.

10) Kanunun 5’inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında inceleme süreci devam eden mükellefl erin hak kaybı yaşamamaları için, matrah ve vergi artırım bildirimlerinin tebliğ eki dilekçeler doldurulmak suretiyle elden vergi dairesine intikal ettirilmesi durumunda, matrah ve vergi artırımına ilişkin beyanda bulunmak istendiğinin ancak sistemden kaynaklı nedenlerle bildirimlerinin alınamadığının vergi dairesi kayıtlarına göre tespit ve tevsiki halinde, artırımın yapıldığı tarih olarak bildirimin elden vergi dairesine verildiği tarihin kabul edilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere 7326 sayılı Kanun’dan yararlanmak isteyen mükellefl erin bağlı oldukları her bir vergi dairesine yazılı olarak doğrudan veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ayrıca 7326 sayılı Kanun’un ikinci maddesi hükmünden yararlanmak isteyen borçluların başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib. gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabilecekleri 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği’nde de açıklanmıştır.

7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefl erin, yapılandırmaya konu borçları muaccel olmaktan çıkmakta ve bu borçların peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmaktadır.

Dolayısıyla kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefl er hakkında kanun hükümlerini ihlal etmedikleri müddetçe bu borçlara yönelik 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 62’nci maddesi hükmü gereğince mal varlığı araştırması yapılmayacak, daha önce başlanılmış olup sonuçlanmamış bulunan mal varlığı araştırmalarına da son verilecektir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Vergi suçları ve cezaları 22 Ağustos 2022