Akaryakıt dışı faaliyetlerden de teminat istenmesi şirketleri mağdur edecektir

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Ahmet ÖZTÜRK HACIEYÜPOĞLU

Öztürkler Petrol Yönetim Kurulu Başkanı 

V.U.K Genel Tebliği 531 ile 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklik ile bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının %1’ine kadar teminat almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir denilmektedir.

İlgili tebliğde Yasal Düzenlemeler Başlığı Altında,

8. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon Türk lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon Türk Lirası’nı geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının %1’ine kadar, ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce bu ürünler nedeniyle hesaplanan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 6183 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan maddede sayılan türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, teminat tutarını lisansa tabi faaliyetlerde lisans türleri itibarıyla farklılaştırmaya, bentte yer alan oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, Yetkilidir.” denilmektedir.

Ayrıca ilgili tebliğin 5. maddesinin b bendinde,

b) “Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerin, sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın, 213 sayılı Kanun’un mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan azami tutardan (2021 yılı için 100 milyon Türk lirası) fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %1’i oranında, teminat vermesi gerekmektedir.”

Bu kapsamda Akaryakıt ve LPG satışı dışında Seat Otomotiv Yetkili satıcılığı ve yetkili servis faaliyetimiz ile birlikte Brisa Lastik bayiliğimiz ve Oto Pratik faaliyetimiz mevcuttur. 2021 Mali dönemine ait toplam ciro içerisinde akaryakıt faaliyetlerimizin payı yüzde 7 civarındandır. 

İlgili tebliğ kapsamında her ne kadar Brüt Ciro üzerinden %1 teminat verileceği söylense de, tebliğin amacı akaryakıt faaliyetlerini kapsamaktadır.

Dolayısıyla akaryakıt dışı faaliyetlerimiz ile birlikte tarafımızdan teminat istenmesi sadece bizi değil bizim gibi benzer faaliyette bulunan şirketleri de mağdur edecektir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Havanda su dövmek 25 Haziran 2022
ASEAN +3 neden önemli? 25 Haziran 2022
Gelire endeksli senetler 25 Haziran 2022
Devletin bilançosu 25 Haziran 2022
Kendiyle rakip olabilmek 25 Haziran 2022