Alacakların yeniden yapılandırılması

Veysi SEVİĞ
Veysi SEVİĞ Bize Göre veysisevig@gmail.com

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ilgili maddelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak koşuluyla 31 Ağustos 2021 tarihi sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmak suretiyle yeniden yapılandırmadan yararlanmak mümkün bulunmaktadır. Şöyle ki;
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, YIKOB’lara, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve söz konusu kanunun 2’nci maddesi kapsamına giren borçlarını bu madde kapsamında ödemek isteyen borçluların borçlu bulundukları tahsil dairelerine 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yazılı olarak başvurmaları öngörülmüştür. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine olan borçlar için kanunun ikinci maddesinden yararlanmak isteyen borçlular başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilmektedir.
Bağlı olunan vergi dairesi dışında vergi dairelerine başvuruda bulunulması halinde ödeme planları borçluların bağlı oldukları vergi daireleri tarafından tanzim edilecek ve borçlulara ödeme planları müracaat edecekleri herhangi bir vergi dairesinde imza karşılığında elden, gerekli koşulların bulunması koşuluyla (www.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden doğrudan verilebilecektir.
Bu tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçeleri (Ek: 2/A, 2/B, 2/C, 2/D)
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine ödenecek kesinleşmiş alacaklar için madde hükmünden yararlanmak isteyen borçlular tarafından kullanılmak üzere düzenlenmiş olup alacaklı diğer idarelerce örneğe uygun başvuru dilekçelerinin hazırlanarak borçluların kullanımına hazır olması (sunulması) icap etmektedir. Diğer yandan alacaklı diğer idareler alt yapılarının uygun olması halinde başvurular elektronik ortamda da alabilecektir. Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için mevcut kanuni mevzuattan yararlanma isteminde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6138 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle 7326 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla bu kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi ve e-devlet üzerinden başvurmaları mümkün bulunmamaktadır.
Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi talep ettikleri dönem ve türler açısından da madde hükmünden yararlanabileceklerdir. Ancak motorlu taşıtlar vergisi mükellefl erinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunlu tutulmuştur. 7326 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hüküm gereğince, söz konusu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup, bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği halde Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesinin mükellefe tebliğ edilmemiş olması nedeniyle ödeme süresi oluşmamış alacaklar için maddeden yararlanmak isteyen mükellefl er, başvuru dilekçesinde bu hususu ayrıca belirtmeleri gerekmektedir. Diğer taraftan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 5’inci maddesi kapsamında vergi dairelerince Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri (gümrük müdürlükleri) adına niyabeten (yerine) takip edilen alacaklar için vergi dairelerine başvurulması mümkün bulunmayıp, bu yöndeki taleplerin ilgili daireye yapılması gerekmektedir.
7326 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin onikinci fıkrası gereğince madde hükmünden yararlanmanın şartlarından birisi de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, bu maddeden yararlanmak üzere başvuran borçluların takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da (ihtirazi kayıtla verilen beyannameye konu alacaklar için kanundan yararlanmak isteyenlerin alacağa ilişkin olarak açmış oldukları davalar dahil) vazgeçmeleri öngörülmüştür (zorunlu tutulmuştur).
Diğer yandan, elektronik ortamda madde hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan borçluların, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili davalar bulunması halinde ilgili vergi dairesince ayrıca yazılı olarak başvurmaları şarttır. 7326 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde madde kapsamında yapılandırılarak ödenecek tutarın tespitinde uygulanacak esaslar belirlenmiş ve alacak asılları üzerinden hesaplanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının alacak asılları ile birlikte ödenmesi kuralı getirilmiştir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Vergi suçları ve cezaları 22 Ağustos 2022