Ar-Ge için ayrılacak %2 fon kapsamında yararlanılacak istisnalar

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Ersu Türedi

SMMM, Bağımsız Denetçi

Muhasebe ve Denetim Doktora Öğrencisi,

03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun düzenlemeleri çerçevesinde,

- Teknoparkta bulunan firmaların beyanname üzerinden istisna ettikleri kazançları tutarı 1.000.000 TL ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

- Ar-Ge, tasarım merkezlerine ve 5746 sayılı Kanun kapsamında olan kurumların yıllık beyanname üzerinden yararlandıkları Ar-Ge ve tasarım indirim tutarı 1.000.000 TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükelleflerine,

2021 yılında yıllık kurumlar/gelir vergisi beyannamelerinde yer alan tutarlara uygulanmak üzere 01.01.2022 tarihinden itibaren %2 fon ayırma ve bunları aşağıda sayılan yerlere yatırım  yapma zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre, bu tutarların geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar (31.12.2022’ye kadar);

1) Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da

2) 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması zorunludur.

Bu kapsamda birinci madde de yer alan girişim sermayesi yatırım fonu paylarını satın alan veya girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına yatırım yapan mükelleflerin bu kurumların fon paylarından ve hisse senetlerinden elde ettikleri kazançları istisna kapsamında olacaktır.

Yine 15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7394 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklerle KVK 5. Madde /1/a-3 ve a-5 bentlerinin kapsamı aşağıdaki hale getirilmiştir:

- 5/1/a-3 “Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları ile katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler”

- 5/1/a-5 “Yukarda yer alan istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi kapsamında değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançlarıkurumlar vergisinden müstesnadır.

Yukarıda belirtilen 2. madde kapsamında 4691 sayılı Kanun kapsamında kuluçka merkezinde faaliyette bulunan firmalara yatırım yapacak olan mükellefler 4691 sayılı Kanun istisnaları kapsamında faaliyet gösteren bir şirkete ortak olacak ve bu kanun kapsamında istisnalardan yararlanacaklardır. Ancak bu şirketlerden elde edecekleri kar payları genel hükümler kapsamında vergilendirilecektir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Havanda su dövmek 25 Haziran 2022
ASEAN +3 neden önemli? 25 Haziran 2022
Gelire endeksli senetler 25 Haziran 2022
Devletin bilançosu 25 Haziran 2022
Kendiyle rakip olabilmek 25 Haziran 2022