Bağ-Kur’lular için kısmi aylık bağlanması

Resul KURT
Resul KURT İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK info@resulkurt.com

Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında 4/a, 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) olmak üzere üç statüye göre emekli aylığı bağlanmaktadır.

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, Tarımsal faaliyette bulunanlar Bağ-Kur sigortalısı sayılmaktadır.

***

İlk Defa 08.09.1999 Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar

4447 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanlardan, kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından (01.10.1999) itibaren kısmi aylık bağlanması için 15 tam yıl hizmet süresini ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmalarına 2 tam yıl ve daha az süre kalanlara, kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlere göre kısmi yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

15 tam yıl prim ödeme süresi ile kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurma koşulunu, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından (01.10.1999 günü)  itibaren,

- 2 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 51, erkeklere 56 yaşını,

- 4 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 52, erkeklere 56 yaşını,

- 6 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 53, erkeklere 57 yaşını,

- 8 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 54, erkeklere 57 yaşını,

- 10 tam yıldan fazla süre içinde yerine getiren, kadınlara 56, erkeklere 58 yaşını,

Doldurmaları ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanacağı ifade edilmiştir.

***

İlk defa 08.09.1999- 30.04.2008 tarihi arasında sigortalı olanlar

Bağ-Kur sigortalılarına kısmi yaşlılık aylığı bağlanması, İlk Defa 08.09.1999- 30.04.2008 Tarihi Arasında sigortalı olanların kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl prim ödeyen sigortalılara kısmi yaşlılık aylığı bağlanacağı hükme bağlanmıştır.

***

İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar

Yeterli prim ödeme süresini tamamlayamayanlar için 5400 gün (15 tam yıl) ile de yaşlılık aylığı alma hakları olacaktır.

Bu durumdan yararlanabilmek için ise madde metninde geçen, ”Sigortalılar, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler.”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
TİM ve İhracatımız 17 Haziran 2022