Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ait tebliğ

Veysi SEVİĞ
Veysi SEVİĞ Bize Göre veysisevig@gmail.com

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen, dava açma süresi geçmemiş veya dava safhasında bulunan kesinleşmemiş amme alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Madde kapsamında tür ve dönem açısından kanun kapsamına alınmış olan bu tebliğ bölümlerinde belirtilen vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisiller ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar girmekte olup, yapılandırılacak alacak tutarlarının uyuşmazlığın bulunduğu safh ada dikkate alınmak suretiyle tespit edilmesi gerekmektedir.
Diğer yandan 06.01.1982 gün ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılmış olan değişikliklerin de madde uygulamasında göz önünde bulundurulması icap etmekte ve hatta zorunlu olmaktadır. “Bilindiği gibi 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la değişik 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun geçici 8’inci maddesi kapsamında faaliyete başlanılması öngörülen bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başladıkları 20/07/2016 tarihine kadar yargılama sistemi; davanın açıldığı ilk derece mahkemesi ve bu mahkemelerin verdiği kararlara karşı itiraz başvurusunun yapıldığı bölge idare mahkemesi veya temyiz başvurusunun yapıldığı Danıştay şeklinde iki aşamalı olduğu halde 20.07.2016 tarihinden itibaren davanın açıldığı ilk derece mahkemesi, istinaf başvurusunun ve temyiz başvurusunun yapıldığı Danıştay olacak şekilde üç aşamalı hale gelmiştir.

Bu nedenle açılmış olan davaların kararDiğer yandan 2577 sayılı İdari Yargılama Kanunu’nun geçici 8’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 6545 sayılı Kanun’la idari yargıda kanun yollarına (istinaf ve temyiz) ilişkin getirilen hükümlerin bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başladıkları 20.07.2016 tarihinden önce ilk derece mahkemesince verilmiş kararlar hakkında 2577 sayılı Kanun’la değişmeden önceki kanun yollarına (itiraz/temyiz ve karar düzeltme) ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Bu nedenle açılmış olan davaların karar tarihleri dikkate alınarak hangi kanun yollarına tabi olduklarının tespiti önem arz etmektedir.

Başvuru açısından madde hükmünün uygulanabilmesi için kanunun yayımlandığı 09/06/2021 tarihi itibarıyla;

a) İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyatın bulunması ve tarhiyata karşı; Vergi mahkemeleri nezdinde dava açma süresi geçmemiş veya davanın açılmamış bulunması, İlgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olması,

b) Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası (b) bendi kapsamına giren idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava süresi geçmemiş veya dava açılmış olması ya da kanun yollarına başvurma süresi geçmemiş veya başvurulmuş olması,

c) 7326 sayılı Kanun’un birinci maddesinin birinci fıkrasının (c) kapsamına giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı milli emlak dairesi başkanlıkları / milli emlak müdürlükleri / milli emlak şefl ikleri ile tabiat varlıklarını koruma şube müdürlüklerince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre tespit ve takdir edilen ecrimisil alacaklarına ilişkin ecrimisil ihbarnamesi veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesine karşı dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış olması ya da kanun yollarına başvurma süresi geçmemiş veya başvurulmuş olması, gerekmektedir.

7326 sayılı Kanun’un üçüncü maddesinden yararlanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar bağlı bulunulan tahsil dairesine yazılı olarak başvuruda bulunulması ve başvuru dilekçesinde dava açılmayacağı, açılmış davalardan vazgeçileceği yönünde iradenin belirtilmesi zorunludur.

Diğer taraftan 7326 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinden yararlanmak isteyen ve birden fazla dava dosyası bulunan mükellefl er dilekçelerinde, hangi dava dosyası için madde hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirteceklerdir. Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller tarafından açılan davalardan vazgeçme yetkisi bunların kanuni temsilcilerinde bulunduğundan, madde hükümlerinden yararlanma başvuruları kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır. Kanuni temsilciler bu başvuruları sırasında dilekçelerine temsilci sıfatlarını gösteren belgeyi ekleyeceklerdir. Aynı şekilde, ifl as idaresi tarafından açılan ya da ihtilafl ı devam ettirilen davalardan da ifl as dairesince vazgeçilmesi gerekecektir. Ancak ifl as idaresi tarafından verilen yetki belgesine istinaden müracaatta bulunulabilinmesi mümkündür.

2004 sayılı Kanun kapsamında haklarında ifl as ertelemesi kararı bulunan şirketler ve kooperatifl er ile anılan Kanun kapsamında konkordato kararı verilmiş ve kayyum atanmış borçlular 7326 sayılı Kanuna göre yapacakları başvurularını haklarında verilmiş mahkeme kararı dikkate alınarak temsile yetkili kişiler vasıtasıyla yapacaklardır.

7326 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerince ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda ilgili davalara konu alacaklar açısından madde hükmünden yararlanmak isteyenlerin bu tebliğ ekinde yer alan durumlarına uygun dilekçeyi (ek 3/A, 3/B, 3/C, 3/D) iki örnek hazırlayarak 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kripto para nedir? 06 Haziran 2022