Dahilde işleme belgelerine para cezası uygulanıyor

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, Gümrük Kanununa göre, Dahilde İşleme Rejimi (DİR), gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; belirtilen farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezasına hükmediliyor.

Keza; 2010/17 sayılı Genelge’de ise, aynı hüküm tekrar edilmekle birlikte, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri ile Kabahatler Kanunu, Gümrük Kanunu’nun 231’inci maddesi ve dahilde işleme rejimi hükümlerinin ihlal edilmesine ilişkin hususları düzenleyen 238’inci maddesi hükümlerinin saklı olduğu belirtiliyor.

Dahilde İşleme İzin Belgesi/ İzninin kapatılıp kapatılmadığına bakılmaksızın 234’üncü maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen para cezasının tahsil edilmesinin yanı sıra Dahilde İşleme İzin Belgesi/ İzninin kapatılmamış olması halinde, ithal eşyasının vergilerinin; teminata bağlanmış olması durumunda farklılığa isabet eden verginin de teminata bağlanması, tahsil edilmiş olması durumunda ise farklılığa isabet eden verginin de tahsil edilmesi gerektiği anlaşılıyor.

Ekim ayı sonunda yapılan düzenleme ile yapılacak işlemler şöyle belirtiliyor;

- DİR kapsamında tescil edilen bir ithalat beyannamesinde Gümrük Kanunu’nun 234’üncü maddesine temas eder bir GTİP farklılığı tespiti halinde para cezası bakımından, yeni GTİP'in ilgili dahilde işleme izin belgesinin/izninin ithalat listesinde kayıtlı olup olmadığına, belgede/izinde revize yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Kanunun 234/2 inci maddesinin uygulanması,

- Yeni tespit edilen GTİP’in belgede/izinde kayıtlı olması veya belge/izinde kayıtlı olmaması, ancak revize yoluyla belge/izne dercedilmesi halinde beyannamede düzeltme yapılarak, şartlı muafiyet sisteminde vergi farkının teminata bağlanması, geri ödeme sisteminde vergi farkının tahsil edilmesi,

- Yeni tespit edilen GTİP'in belgede/izinde kayıtlı olmaması ve söz konusu yeni GTİP'e ilişkin belgede/izinde revize yapılmaması halinde, söz konusu eşyanın tabi tutulacağı gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin hükümler çerçevesinde işlemlerin tekemmül ettirilmesi, gerekiyor.

Bu yönde işlem yapılması talimatının tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne intikal ettirildiği anlaşılıyor. Dış ticaretle iştigal eden şirketlerimizin bu gibi yaptırımlarla karşılaşmamaları için sürecin başından beri gümrük müşavirleri ile yakın diyalogda olması veya danışmanlarını devreye sokmaları menfaatleri icabı olacaktır.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar