Elektronik ortamda KDV uygulaması

Veysi SEVİĞ
Veysi SEVİĞ Bize Göre veysisevig@gmail.com

7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 41’inci maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Şu kadar ki Türkiye’de ikametgahı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Türkiye’de ikametgahı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Türkiye’de katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda sunulan hizmetler katma değer vergisine tabi olup, bu hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin beyanı ve ödemesi ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığı’nca belirlenmiştir.

Bu düzenlemeden sonra Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefiyeti olmayan gerçek kişilerin, Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlardan aldığı elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV yönünden sorumlulukları söz konusu olmayacaktır. Bu bağlamda da örneğin yabancı gazete ve dergilere internet ortamında abone olunması durumunda bir hizmet ithalatı söz konusudur. Bu nedenle söz konusu abonelik işlemi dolayısıyla yapılan ödeme üzerinden hesaplanan KDV’nin Türkiye’deki hizmete abone olan kişi tarafından sorumluluk sıfatıyla beyan edilmesi gerekirken, bu düzenlemeden sonra hizmet alıcılılarının sorumlulukları sona ermiştir.

Diğer yandan Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlardan Türkiye’deki KDV mükelleflerine elektronik ortamda sundukları hizmetlere ilişkin KDV yönünden beyan ve ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Söz konusu hizmetlere ait KDV, öteden beri olduğu gibi yurt içindeki KDV mükellefleri tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenecektir.

Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin bir iş yeri oluşturulacak şekilde verilmesi durumunda (Türkiye’de bir iş yerinin oluşturulup oluşturulmadığı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenir.) bu hizmetlere ilişkin verginin genel esaslar çerçevesinde (1 No.lu Katma Değer Vergisi beyannamesi ile) beyan edilip ödenmesi gerekir.

Elektronik hizmet sunucularının “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti” tesis ettirmesi, Türkiye’de işyeri veya iş merkezi bulunduğu anlamına gelmez.

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde; beyanname ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine, bunların aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da belirlemeye, beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri elektronik ortamda tebliğ etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel Katma Değer Vergisi” mükellefiyeti tesis ettirmek suretiyle beyan ederler. Söz konusu hizmet sunucuları bu işlemlere ilişkin KDV (3) no.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan etmekle yükümlüdür.

Bu kapsamdaki hizmet sunucularının, ilk kez verecekleri (3) no.lu KDV beyannamesini vermeden önce Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://digitalservice.gib.gov.tr/ adresinde yer alan formu doldurmaları gerekmektedir.

Söz konusu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde hizmet sunucusu adına “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel Katma Değer Vergisi” mükellefiyeti tesis ettirilir.

Bu kapsamdaki mükelleflerce ayrıca işe başlama bildirimi aranmaz. Mükellefiyet tesisi üzerine internet vergi dairesinde işlem yapılabilmesi için mükellefe kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmektedir.

Elektronik Hizmet Sunucularına Özel Katma Değer Vergisi tesis ettirenlerin, herhangi bir had ile sınırlı olmaksızın beyannamelerini Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227’nci maddesi uyarınca meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu kapsamında olmamaları uygun görülmüştür.

Elektronik hizmet sunucusunun açıkça belirtmediği ve bu durumun taraflar arasındaki sözleşmeye yansıtılmadığı, düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde hizmete ve elektronik hizmet sunucusuna ilişkin bilgilere açıkça yer verilmediği hallerde, elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV, elektronik hizmet sunumuna aracılık edenler tarafından beyan edilip ödenir. Diğer yandan, müşteriden talep etme yükümlülüğü bulunanlar, elektronik hizmet sunucusu olarak kabul edilmektedir.

Elektronik Hizmet Sunucularına Özel Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti kapsamında bulunanlar, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları hizmetler nedeniyle hesapladıkları KDV’yi takvim yılının aylık vergilendirme dönemleri itibarıyla, vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar, internet vergi dairesi aracılığıyla ve (3) no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile Türk Lirası cinsinden beyan ederler.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Vergi suçları ve cezaları 22 Ağustos 2022