Faydalanıcı bilgi bildirimi

Veysi SEVİĞ
Veysi SEVİĞ Bize Göre veysisevig@gmail.com

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 13 Temmuz 2021 gün ve 31540 sayı ile Resmi Gazete’de 529 sıra numarası ile yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar uyarınca;

1) Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin de üyesi bulunduğu “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu” (Küresel Forum) vergi kaçakçılığıyla mücadele değişimi konusunda ülkelerin uyması gereken uluslararası asgari standartlar oluşturulmuş olup tüzel kişiliklerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcısının bilinmesi hususu standardın hususlarından biridir. Bu konu suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla Mali Eylem Görev Gücü tarafından belirlenen tavsiyelerle de karşılık bulmaktadır.

2) Bu kapsamda tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla gerçek faydalanıcının belirlenmesine ve bildirilmesine ilişkin olarak bildirim zorunluluğu getirilen mükellefl erin kapsamı, bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme zamanı, bildirimin gönderilme usulü ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasların belirlenmesi bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Bu tebliğin uygulanmasında;

a) Gerçek faydalanıcı: Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri,

b) Tedbir yönetmeliği: 10 Aralık 2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği,

c) Trust: Bir malvarlığının belirli bir lehtar ya da lehtar grubunun yararlanması için, malvarlığının maliki olan sözleşme kurucusu tarafından, söz konusu malvarlığının yönetimi, kullanımı ya da sözleşmede belirtilen diğer tasarrufl arda bulunulması amacıyla sözleşmeyi icra eden bir mütevellinin kontrolüne bırakılmasını hüküm altına alan hukuki ilişkiyi ifade etmektedir.

3) Dayanak;

Bu Tebliğ, 03/11/2011 tarihinde imzalanan ve 03/05/2017 tarihli ve 7018 sayılı Kanun’la onaylanması uygun bulunan ve 01/07/2018 tarihinde yürürlüğe giren Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi, yürürlükteki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148, 149, 152/A ve 256’ncı maddeleri ve mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğu getirenler:

Madde 4: (1) Bu tebliğin konusunu teşkil eden gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme sürecinin başladığı 01 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil);

a) Kurumlar vergisi mükellefl eri

b) Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız (paysız) komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri vermek zorundadırlar.

(2) Ayrıca; Tedbirler Yönetmeliği’nde 11/10/2006 gün ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan;

Bankalar,

Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisine haiz kuruluşlar,

Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,

Finansman ve faktoring şirketleri,

Sermaye piyasası aracı kurumları portföy yönetim şirketleri,

Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları,

Yatırım ortaklıkları,

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile

sigorta ve reasürans brokerleri,

ı) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi,

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile kargo şirketleri,

Varlık yönetim şirketleri,

Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,

Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

Kıymetli madenler aracı kuruluşları,

Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,

İş makineleri dahil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,

Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dahil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler,

r) Spor kulüpleri,

s) Noterler,

ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere; taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar,

t) Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler,

u) Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları,

ü) Kripto varlık hizmet sağlayıcılar,

v) Tasarruf finansman şirketleri, ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.

Faydalanıcı bilgi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefl eri dahil bütün mükellefl er ile diğer kişilerin en geç 31 Ağustos 2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisinin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Vergi suçları ve cezaları 22 Ağustos 2022