İhracatçılara CE desteği

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, CE işaretinin dış ticaretteki önemine ve muafiyetlere değinmiştim.

Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte hizmet sektöründe yazılım geliştiren ve elektronik sektöründe çalışan firmaların belirlenmiş bulunan eşyalara ihtiyaçlarının arttığı, bu tip firmaların bir kısmının ihracata dönük çalıştığı biliniyor.

Ancak, bu firmaların ihraç edecekleri yazılımları veya yazılım yüklemek suretiyle ihraç edecekleri eşyaların üretiminin çeşitli aşamalarında kullanacakları CE işareti bulunması zorunlu eşyaları ithal ettikleri, bu aşamada CE işaretinin eşyaların üzerinde bulunması, belgelerinin tamam olması gibi şartlar nedeniyle zorlandıkları anlaşılıyor.

Aynı zamanda, üzerinde CE işareti bulunması zorunlu eşyaların üzerine imalatçı tarafından işaretlerin konulmamış olması, eşya bedelinin peşin ödenmesi ve yurtdışına eşyaların iadesinin mümkün olmaması halinde firmalarımız mağdur olabiliyor.

Eşya bedelleri iade edilse dahi ihracatın gerçekleşmemesi nedeniyle döviz girdisi elde edilemeyebiliyor. Bu nedenle, konuya ilişkin Tebliğin 2 numaralı ekinde yer alan eşyaların ithalatında Gümrük İdareleri tarafından münhasıran firmaların durumlarının değerlendirilmesinde piyasa şartlarının bir gereği olarak yarar bulunuyor.

Keza; değerlendirme sonucunda ihracata dönük bir faaliyetin bulunduğunun anlaşılması ve bir taahhütnameyle üzerinde CE işareti bulunmayan ithal eşyasının kullanılması suretiyle ihraç edilecek ürünlerin beyan edilmesi halinde, ithal ürünlerinin üzerinde CE işareti bulunmadan ve/veya CE belgelerinin daha sonra ibraz edilmesini teminen, firmanın ihraç eşyasının üretiminde kullanmak maksadıyla, ithal edilen bir adet eşyanın satılmaması ve ticari maksat güdülmemesi kaydıyla, Tebliğin 6’ncı maddesinde yer alan Muafiyet ve İstisna kodu üretilerek ithalatına izin verilmesinin uygun bir yaklaşım olacağı anlaşılıyor.

Emekli Gümrük/Ticaret Başmüfettişi/Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Rüştü Haytaoğlu’nun; “…İthalat sonrasında eşyaların üzerine imalatçı tarafından CE işareti konulmuş olmasa dahi CE Standardı’na uygun olduğunun Tebliğde istenilen belgelerle ispat edilmesi halinde serbest dolaşıma giriş beyannamesinin kapatılması, ithal edilen eşyanın kullanımı sonucunda ihraç edileceği taahhüt edilen eşyaların ihracatının yapılmaması halinde, eşyanın mahrece iadesi ve 4458 sayılı Yasa’nın 235’nci maddesi gereğince para cezasının tatbiki şeklinde bir uygulama getirilmesinin uygun olacağı…” şeklindeki görüşünün isabetli olduğu anlaşılıyor. Keza bu şekilde bir düzenlemeye söz konusu CE Yönetmeliği’nin 9-1/c maddesi de cevap vermekte oldu şekilde bir düzenleme yapılması halinde ihracatın desteklenmesinde de faydalı olacağı söylenebilir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar