İlave istihdama kredi faiz ve kâr payı sigorta prim teşviki

Celal ÖZCAN
Celal ÖZCAN VERGİ PORTALI

25.05.2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7319 sayılı Torba Kanun’la 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici-31’inci maddeyle, 2021 yılı Mart ayında sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyerlerince, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılındaki ortalama sigorta sayısına ilave olarak 01/07/2021 ila 30/06/2022 tarihleri arasında işe alınacak sigortalılar için 12 ay süreyle ödenen ve prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden işverenlere sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan sigorta prim tutarlarının,  4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un geçici 20'nci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 25/05/2021 tarihinden sonra 30/06/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülmesi şeklinde yeni bir sigorta primi teşviki getirilmiştir.

Söz konusu destek İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde Fondan kaynak aktarılacak kredi garanti kurumları Hazine ve Maliye Bakanlığınca, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenecek olmakla birlikte yazımızda ilgili yasal düzenleme çerçevesinde hangi işverenlerin, hangi şartlarla söz konusu teşvikten yararlanabilecekleri konusuna açıklık getirilecektir.

1-Teşvikten yararlanma şartları

İşveren yönünden:

- Özel sektör işyeri işvereni olması,

- Sosyal Güvenlik Kurumu’na 2021 yılı Mart dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının 50’nin altında olması,

- Teşvik kapsamına giren sigortalıların 12 ay süreyle primlerini yasal süresi içerisinde ödemeleri,

Sigortalı yönünden:

  • 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında ve 5510/4-(a) bendi kapsamında işe alınmış olması,
  • İşe girdikleri aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 5510/4-(a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmamaları,
  • İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-(b) bendi kapsamında sigortalı olmaması,
  • Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları,

gerekmektedir.

 2- Nakdi ücret desteği almakta olan çalışanlardan dolayı teşvikten yararlanma

2021 yılı Mart döneminde, 4447 sayılı Kanun’un Geçici-24, Geçici-27. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve Geçici-28. maddesinin 2. fıkrası kapsamında pandemi ücretsiz izne çıkarılan ve en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalı için ücretsiz izninin sona erdirilerek haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda işe giriş ve ilave istihdam şartı aranmaksızın teşvikten yararlanılacaktır.

 3- Teşvik tutarı

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan tutar, 25/05/2021 tarihinden sonra 30/6/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülecektir.

Kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülen tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Örnek-1: 1/8/2021 tarihinde işe alınan ve 4447/Geçici 31. madde kapsamına giren sigortalının aynı zamanda 4447/Geçici 10. madde (06111) kapsamına da girdiği ve brüt ücretinin de 6.000,00 TL olduğu varsayıldığında, 06111 kanun numaralı bildirim sonrası;

6.000,00 X 5 / 100 = 300,00 TL (Beş puanlık prim indirimi)

6.000,00 X 15,5 / 100 = 930,00 TL (Geçici 10. madde kapsamında indirim)

6.000,00 X 17 / 100 = 1020,00 TL İşveren tarafından ödenecek tutar olacaktır.

Bu durumda işveren tarafından 1020,00 TL tutarındaki primin yasal süresi içinde ödenmesi halinde;

6.000,00 TL tutarındaki kazancın 3.577,50 TL’ye isabet eden ve 06111 kanun nolu teşvikten karşılanmayan

3.577,50 X 17 /100 = 608,18 TL tutarındaki kısmı, kredi faizinden düşülecektir.

Örnek-2: Yukarıdaki örnekteki sigortalının sadece beş puanlık prim indiriminden yararlandırılarak 05510 kanun numarasıyla bildirildiği varsayıldığında;

6.000,00 X 5 / 100 = 300,00 TL (Beş puanlık prim indirimi)

6.000,00 X 32,5 / 100 = 1.950,00 TL İşveren tarafından ödenecek tutar olacaktır.

Bu durumda işveren tarafından 1.950,00 TL tutarındaki primin yasal süresi içinde ödenmesi halinde;

6.000,00 TL tutarındaki kazancın 3.577,50 TL’ye isabet eden ve 05510 kanun nolu teşvikten karşılanmayan

3.577,50 X 32,5 /100 = 1.162,69 TL tutarındaki kısmı, kredi faizinden düşülecektir.

 4- Teşvik Süresi

Kredi faiz veya kâr payı sigorta primi desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır.

 5- Teşvikten yararlanılacak azami sigortalı sayısı

İşverenler ilave olarak işe aldığı en fazla 5 sigortalı için bu destekten yararlanabileceklerdir.

 6- Sigortalının işten ayrılıp yeni işe başlaması durumu

Destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak bu destekten kalan süre kadar yararlanmaya devam edilebilecektir.

 7- Yeni tescil edilecek işyerlerinin teşvikten yararlanma şartı

- 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleriyle

- Daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri,

Belirtilen şartları sağlanmaları kaydıyla, ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren 12 ay süreyle bu destekten yararlanabilecektir.

 8- Teşvikten yararlanılamayacak durumlar

- İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi,

- Primlerin yasal süresinde ödenmemesi,

- Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması,

- Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi,

- Ayrıca, mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis edilmiş olması,

Durumlarında destekten yararlanılamayacak ve İşsizlik Fonu tarafından karşılanan destek tutarı gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar