İthalata konu eşyanın tahliyesi vergilendirmeyi etkiliyor

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, özellikle ithalat yapan şirketler gerek doğrudan veya gerekse dolaylı temsil yoluyla gümrük beyannamesi tescil ettirirken beyan ettikleri bilgiler gümrük tekniği bakımından büyük önem taşıyor. Beyan edilen her bilgi bir belgeye dayanıyor ve beyan sahipleri açısından bağlayıcılık taşıyor. Bu nedenle, şirketlerin bu işleri yapan kişileri iyi seçmesi gerekiyor.

Bir örnekle durumu açmaya çalışalım. İthalata konu malların boşaltılması tahliyesi gümrük beyanları bakımından vergilendirmeyi etkileyici bir unsur olarak ortaya çıkıyor.

Şöyle ki;

İthalata konu eşyanın boşaltma (tahliye) işlemi ile buna dair yapılan ödeme işleminin beyannamenin tescil tarihinden önce yapılması halinde veya ithalata konu eşyanın boşaltma (tahliye) işleminin beyannamenin tescil tarihinden önce, ödeme işleminin ise beyannamenin tescil tarihinden sonra yapılması halinde Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21/c maddesi hükmü gereği, ithalatçı firmalar tarafından boşaltma (tahliye) giderlerine ilişkin olarak yapılan ödemelerin ithalatta KDV matrahına ilave edilmesi gerekiyor.

Keza;

Boşaltma (Tahliye) işleminin bir kısmının beyannamenin tescil tarihinden önce, ödeme işleminin de beyannamenin tescil tarihinden önce yapılması veya boşaltma (Tahliye) işleminin bir kısmının beyannamenin tescil tarihinden önce, ödeme işleminin ise beyannamenin tescil tarihinden sonra yapılması hallerinde de; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21/c maddesi hükmü gereği, beyannamenin tescil tarihinde önce ithalatçı firmalar tarafından boşaltma (tahliye) giderlerine ilişkin olarak yapılan ödememenin bir kısmı oran/orantı kurmak sureti ile ithalatta KDV matrahına ilave edilmesi gerekiyor.

Bir başa durum da şöyledir:

İthalata konu eşyanın boşaltma (tahliye) ve ödeme işleminin beyannamenin tescil tarihinden sonra yapılması veya ithalata konu eşyanın boşaltma (tahliye) işleminin beyannamenin tescil tarihinden sonra, ödeme işleminin ise beyannamenin tescil tarihinden önce yapılması durumunda, ithalatçı firmalar tarafından boşaltma (tahliye) giderlerine ilişkin olarak yapılan ödemelerin ithalatta KDV matrahına ilave edilmemesi gerekiyor.

Dayanak olan Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21/c maddesinde her ne kadar “…Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden…” ifadesi geçiyor olsa da önemli olan ithalata konu eşyanın boşaltma (tahliye) işlemine ilişkin olarak alınan hizmetin beyannamenin tescil tarihinden önce gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusu önem taşıyor.

Bu konularda birçok örnek sıralayan Ticaret Başmüfettişi Bülent Tuna’nın Gümrük Ticaret Dünyası dergisindeki makalesinin incelenmesini tavsiye ederim.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar