15 °C
Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK
Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK VERGİNİN GÜNDEMİ akif.akarca@alfaymm.com

KDV iadelerinde erken ödeme uygulamaya giriyor!

Bilindiği üzere; katma değer vergisi (KDV) iadelerinde yaşanan süreçler, son zamanlarda, iadenin yapılmasında sürenin ciddi anlamda uzamasına yol açmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle kredilere ulaşmakta yaşanan zorluklar ve tahsilatlarda yaşanan güçlükler de işletmelerin nakit ihtiyaçlarını artırmaktadır. Bu anlamda, katma değer vergisi iadesi alan işletmelerde, bu iadelere ilişkin süreçlerin hızlandırılması ve iadelerin daha kısa sürede gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bugüne kadar uygulamada, iadeleri hızlandırabilmek amacıyla bazı adımlar atılmıştır. Bu adımlar arasında; “Teminatla İade Talep Edilmesi”, “Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS)”, “İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (İTUS)” ve “Artırımlı Teminat Uygulaması (ATU)” sayılabilir.
KDV tebliğleri ile yapılan düzenlemeler uyarınca, tebliğle belirlenen koşulları taşıyan- ki bu işletmeler genelde belli büyüklükte olan işletmelerdir- mükelleflere HİS Sertifikası verilmekte ve bunların iade talepleri tutarına bakılmaksızın ve teminat, Vergi İnceleme Raporu (VİR) veya YMM raporu aranılmadan yerine getirilmektedir.

Keza, Tebliğde öngörülen şartları taşıyan mükelleflere İTUS Belgesi verilmekte ve mükelleflerin iade talepleri Tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan açıklamalara göre yerine getirilmektedir. İadenin teminat karşılığında talep edilmesi halinde, iade miktarının Tebliğde belirlenen sınırı aşan kısmının (%8’i) (dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için %4’ü) için teminat verilmekte ve teminat, tebliğde aksi belirtilmedikçe, iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz edilecek YMM raporu ile çözülmektedir.

Öte yandan, KDV Uygulama Genel Tebliği’nde Artırımlı Teminat Uygulaması’nda (ATU) yer almış olup, teminat mektubunun iade istenen tutarın %120 oranında olması (İTUS Belgesi sahiplerinde ise %60 oranında olması) ve istenilen liste ve belgelerin eksiksiz olarak vergi dairesine verilmiş olması halinde 5 iş günü içinde nakden iadenin yapılacağı belirtilmektedir. Teminat mektubu ise yine YMM raporu ve Tebliğde belirtilen sürecin tamamlanması üzerine iade edilmektedir.
20.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Seri Nolu KDV Tebliği ile KDV uygulama Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmış ve Tebliğ değişikliği ile belirli şartları haiz mükelleflerin, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan ve YMM KDV İadesi Tasdik Raporu’yla talep edilebilen KDV iadelerinde uygulanmak üzere, iade talebinin KDV İadesi Ön Kontrol Raporu’na göre olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’sinin on iş günü içerisinde gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyan “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu’na Dayalı İade Uygulaması” hayata geçirilmektedir.

Yapılan bu düzenlemeye göre; standart iade talep dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla, KDVİRA sistemi tarafından sorgulama yapılacak ve sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporu’nun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilecektir. Ancak, bu düzenlemeden yararlanacak mükelleflerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekecektir:

a) En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,
b) Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,

c) Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

- Özel esaslara tabi olmaması,
- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,
- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,

ç) Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımı (Teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin yapacakları kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde düzeltilmemesi) ve üçüncü paragrafı kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması.

KDV İadesi Ön Kontrol Raporu’na göre iade yapılmasını müteakip, iade talebinin tamamına yönelik olarak

- KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İadesi Kontrol Raporu’na ilişkin kontroller,
- YMM KDV İadesi Tasdik Raporu’na ilişkin kontroller ile
- Vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak ve mükellefin kalan iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre yerine getirilecektir.

Öte yandan, anılan tebliğ açıklamalarına göre; HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması mümkündür. Ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporu’na göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir. HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılması da mümkün değildir.
Anılan Tebliğle yapılan düzenlemeler 1 Mart 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerden kaynaklanan ve YMM KDV İadesi Tasdik Raporu’yla talep edilebilen KDV iadelerinde 1 Mart 2019 tarihinden itibaren bu uygulamadan yararlanmak için müracaat edilebilecektir.

31.12.2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin işlemlerden kaynaklanan ve YMM KDV İadesi Tasdik Raporu’yla talep edilebilen KDV iadelerinde ve diğer KDV iadelerinde ise bu tebliğ hükümlerinden yararlanılamayacaktır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap