16 °C
Recep BIYIK
Recep BIYIK VERGİ PORTALI recep.biyik@tr.pwc.com

Kira gelirlerinin beyanı

Mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK) gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlıyor.

Hangi mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerin vergiye tabi olduğu kanunda tek tek sayılmış. Bunların en yaygını tahmin edileceği gibi taşınmazlar. Bu nedenle aşağıda, taşınmaz kiralanmasından elde edilen gelirlerle sınırlı olarak, kira gelirlerinin beyanı ve vergilemesini özetleyeceğim.

Gelir ne zaman elde edilmiş sayılır?

Kira gelirlerinin vergilemesinde kural olarak tahsilat esası geçerli. Tahsil edilmeyen kira tutarı beyannameye dahil edilmiyor. Peşin tahsil edilen kiralar ise tahsil edildiği yıl değil, ilgili olduğu yılda beyan edilir.

Buna göre, 1 Mart tarihinden itibaren verilecek 2018 yılı gelir vergisi beyannamesine dahil edilecek kira gelirleri, 2018 ve önceki yıllara ilişkin olarak 2018 yılında tahsil edilen kira gelirlerinden oluşur. 2018 yılında tahsil edilen, 2019 ve sonrası yıllara ilişkin kira bedelleri 2018 yılı beyannamesine dahil edilmez.

Kiranın döviz olarak alınması durumunda gelir tutarı nasıl hesaplanır?

Kira bedelinin yabancı bir para birimiyle belirlenmiş olması halinde kira geliri, kiranın tahsil edildiği tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılarak hesaplanır.

Kira bedelinin para dışındaki bir değerle tahsili halinde, tahsil edilen kira emsal bedelle değerlenerek tutarı bulunur.

Kira gelirlerini beyan etmek zorunda olanlar

2018 takvim yılında beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan gerçek kişilerden;

- Konut kira geliri 4.400 liralık istisna tutarını aşanlar
- İşyeri kira geliri brüt tutarı 34.000 lira olan beyanname verme sınırını aşanlar (34.000 liralık sınırın aşılıp aşılmadığının tespitinde, iş yeri kira gelirleri ile mesken kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınır.)
- Stopaja ve istisna uygulamasına konu olmayan kira gelirleri toplamı 1.800 liralık beyanname verme sınırını aşanlar

2018 yılı kira gelirleri için beyanname vereceklerdir.
Yukarıda geçen 1.800 liralık sınır beyanname verme sınırı olup, gelir tutarının bu tutarı geçmesi durumunda tamamı vergiye tabidir.
Vergi sistemimizde aile reisi beyanı yoktur. Beyana tabi kira geliri bulunan aile bireylerinin her birinin geliri için ayrı beyanname verilmesi gerekir.

Kira gelirlerinde istisna

2018 yılı konut kira hasılatının 4.400 liralık kısmı gelir vergisinden istisnadır.
İstisnadan;

- Ticari, zirai veya serbest meslek kazancı için beyanname verenler
- Ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenlerden, 2018 yılı için bu gelirleri toplamı 120.000 lirayı geçenler
- İstisna tutarının üzerinde kira geliri elde edip bu geliri beyan etmeyenler ile eksik beyan edenler,
yararlanamazlar.

Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, her bir ortak için istisna ayrı ayrı uygulanır. Bir kişinin birden fazla konuttan kira elde etmesi halinde istisna, her bir konut için ayrı ayrı değil, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır.

Kira gelirinden indirilecek giderler

Kira gelirinde gider uygulaması iki ayrı yöneteme göre yapılabiliyor.
- Götürü gider yöntemi
- Gerçek gider yöntemi

Götürü gider uygulamasında, gerçek giderlere bakılmaksızın kira gelirinin %15’i götürü olarak matrahtan indirilebilir.

Götürü gider usulü hem konut hem de işyeri kira gelirleri için geçerlidir. Ancak bu usulün seçilmesi durumunda iki yıl bu usulden gerçek usule geçilemez.

Gerçek usulde gider uygulamasında ise kiraya verilen taşınmazla ilgili Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. maddesinde sayılan giderler indirilebiliyor. Bu giderlerden bazı önemli olan bazıları şunlardır;

- Konutlarını kiraya verip kendileri başka yerde kirada oturanların ödedikleri kiralar
- Kiraya verilen gayrimenkuller için alınan kredilerin faizleri
- Konut olarak kiraya verilen bir adet taşınmazın iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle satın alam bedelinin %5’i
- Kiraya verilen taşınmaz için ödenen su, elektrik, bakım-onarım, vergi ve sigorta giderleri
Konut kira geliri elde edilmesi nedeniyle istisnadan yararlanılan durumda, gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde, gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı hasılattan indirilemiyor.

Kira gelirlerinin beyan zamanı ve şekli

Beyan edilmesi gereken kira gelirlerinin 25 Mart 2019 akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile beyan edilmesi gerekiyor.

Beyan edilecek geliri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan oluşanlar, Hazır Beyan Sistemi olarak adlandırılan sistemi kullanarak gelirlerini beyan edebilirler. Bu sistemde, Gelir İdaresi Başkanlığı vergiye tabi gelirleri çeşitli kaynaklardan topladığı verilerle tespit ederek, mükellefin beyannamesini hazırlıyor ve internet ortamında mükellefin bilgisine sunuyor. Mükellef bu verilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra beyannameyi onaylıyor. Sisteme Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Beyanname verildikten sonra hesaplanan verginin iki taksitte (Mart-Temmuz) ödenmesi gerekiyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap