Kıymet kriterli gözetim uygulaması değişti

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Gümrük idarelerinde uzunca bir süredir sorun teşkil eden gözetim uygulamasında artık yeni bir uygulama başlamış bulunuyor.

Uygulamanın yargıya taşınması üzerine Danıştay 7. Dairesi’nin E:2021/1268 sayılı dosyasında açılan davada verilen "Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması" konulu Genelge`nin 3’üncü maddesini değiştiren 31.03.2021 tarihli 2021/13 sayılı Genelge`nin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce idarelere şöyle bir bildirim yapılmıştı;

“Genelgenin yürütmesinin durdurulması kararına istinaden 2019/1 sayılı Genelge’nin değişiklikten önceki (mülga) 3’üncü maddesine göre işlem yapılamayacağı, söz konusu yargı kararının uygulanmasını etkisiz hale getirmemek kaydıyla, 2019/1 sayılı Genelge’nin 3’üncü maddesi dışındaki maddelerine ilişkin bir yargı kararı bulunmaması hasebiyle, anılan Genelge’nin 1’inci ve 2’nci maddeleri kap-samlarına giren başkaca somut olaylara uygulanabileceği,” belirtilmişti.

Keza; geçtiğimiz şubat ayında da; söz konusu yürütmenin durdurulması kararı uyarınca 2019/1 sayılı Genelge’nin 3’üncü maddesine göre ceza kararı düzenlenmemesi, düzenlenmiş ve henüz tebliğ edilmemiş cezaların iptal edilmesi, tebliğ edilmekle birlikte itiraz yoluna başvurulmuş ceza kararlarına ilişkin itirazların kabul edilmesi, mahkemeye intikal eden uyuşmazlıklarda yargı kararının beklenilmesi ve bu kararlar çerçevesinde işlem yapılması, kesinleşmiş bulunan ceza kararları ile ilgili tahsil işlemlerinin ise ilgili mevzuatına göre devam edeceği duyurulmuştu,

Buna rağmen sorunlar tam olarak çözülemedi. İdareler; 2021/13 sayılı Genelge`nin yürütmesinin durdurulması kararından bahisle, 2020/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile bazı eşya grupları için gözetim uygulamasının mevcut bulunduğu, uygulamanın yükümlünün kayıt belgesini temin ederek gümrük idaresine tevsik etmesi şeklinde devam ettiği, yükümlüsünce kayıt belgesin-den kaynaklı yurt dışı gidere tekabül eden gümrük vergilerinin iadesi için yargı yoluna gidilip geri verme işlemi gerçekleşmesi sonrasında, 2016/9 sayılı Genelge hükümlerine göre öncelikle Gümrük Yönetmeliği’nin 181’inci maddesi, müteakiben Gümrük Kanunu’nun 235/1-c ve akabinde 235/4-c maddesi hükümleri gereğince ceza kararı tanzim edilip/edilmeyeceği ile Danıştay tarafından verilen bahse konu yürütmenin durdurulması kararının kayıt belgesine tabi eşya için uygulanıp/uygulanmayacağına dair görüş talebinde bulunulmuştu.

Bunun üzerine genel müdürlük Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nden aldığı görüşü idarelere geçen hafta irtikal ettirmiş bulunuyor.

Son duru şöyle; Danıştay Yedinci Dairesi’nin 21.09.2021 tarihli, E.2021/1268 sayılı yürütmenin durdurulması kararının gerekçesi göz önünde bulundurulduğunda, kayıt belgesine tabi eşyaların da bu kapsamda değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmiş, maddi ve hukuki tespitler çerçevesin-de yapılan değerlendirme sonucunda, 2021/13 sayılı Genelge`nin yürütmesinin durdurulması kararının, kayıt belgesine tabi eşyalar için de dikkate alınması ve gümrük beyannamesinin tescilinde kayıt belgesi ile uyumlu kıymet üzerinden vergilerin ödenmesini müteakip yapılan geri verme başvurusunun reddi işlemine karşı açılan davanın idaremiz aleyhine sonuçlanması durumunda Kanunun 235’inci maddesi çerçevesinde işlem tesis edilemeyeceği talimatı verilmiş bulunuyor.

Keza; kayıt belgesine tabi eşya ithalatlarında, hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilen 2019/1 sayılı Genelge`nin 3’üncü maddesi kapsamında işlem tesisi halinde şubat ayında verilen tali-mat doğrultusunda işlem yapılması gerekiyor.

Sanırım, şirketler ve gümrük idarelerinin işleri böylece kolaylaşmış olacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar