KOBİ’lerde “Dijital olgunluk…”

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Günümüzde KOBİ’lerimiz, orta veya küçük ölçekli olması fark etmeksizin dijital dünyaya uyum sağlamak adına önemli bir rekabet içindeler.

KOBİ’lerde dijital dönüşümün sağlanmasını teminen; mevcut durumlarının analiz edilmesi, dijital dönüşüm ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda kendilerine özgü yol haritalarının hazırlanması önem arz etmektedir.

Bu bağlamda KOBİ’ler dijital çağa uyum ya da uyumsuzluk konumunda olup olmadıklarını tam anlamıyla nasıl tespit edecekler?

Başka bir ifade ile dijital olgunluk ölçümlerini nasıl yapacaklar?

Bu konuda, açık kaynaklardan derlediğim bilgilere görüşlerimi de katarak yazımı sizlere sunmak istiyorum.

“Dijital olgunluk şirketlerin, kurumların teknolojik değişim ve dönüşümlere karşı cevap verme, uyum gösterme yeteneklerini ifade eden bir kavramdır.

KOBİ’ler dijital dönüşüme başlamak veya bu dönüşümü etkin biçimde devam ettirmek için bir farkındalık içerisinde olmalıdır.

 Buna “dijital olgunluk” deniliyor...

 Pek çok şirket için bu olgu, doğrudan bir hedef durumundadır ancak esasen dijital olgunluğu bir süreç olarak yorumlamak çok daha yerinde olacaktır.

 Hedef olmadığını düşünürsek de firmaların yaşamları süresince sürekli bir biçimde dijital olgunluğu yakalaması gerekmektedir.

Şirketlerin dijital olgunluk seviyelerinin değerlendirmeleri, bu alanda nerede olduklarını belirlemeleri adına önemlidir.

 Dijital olarak gelişen, değişen teknolojilerin takip edilmesi rekabetçi piyasa koşullarında ayakta kalabilmek için olmazsa olmaz hale gelmiştir.

Dijital olgunluk, yalnızca büyük ölçekli şirketleri ilgilendiren bir kavram gibi görünse de esasen KOBİ’leri de bizzat yakından ilgilendirmekte…

 Hatta küçük ölçekli işletmelerin kaynaklarının daha sınırlı olduklarını düşünürsek, varlıklarını devam ettirebilmeleri adına dijital yetkinlik seviyeleri oldukça hayati bir yerde durur.

Dijital olgunluk endeksi KOBİ’lere net ve detaylı bir şekilde nerede olduğunu göstermekte…

Hatta nereye doğru gidilmesi gerektiğini ve bu dijital hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda tavsiyeler ve yönlendirmelerde bulunmakta.

Dijital dönüşüm KOBİ’ler için gerçekten uzun ve zor bir yolculuk.

Bu bağlamda KOBİ’lerin “dijital stratejisi” ve bunu hayata geçirmek için bir “dijital dönüşüm yol haritası” olması gerekiyor.

KOBİ’ler dijital dönüşümde adım adım ilerlemeleri, yolda olup olmadıklarını, doğru yönde ilerlediklerini “Dijital Olgunluk Endeksi” ile ölçümleyebilirler.

Bu konuda TÜRKKONFED’in “KOBİ’lerin Dijital ve Finansal Karnesi Dijitalleşme ve Pandeminin İşletmelere Etkisi “araştırma raporundan bir bölümü alıntılayarak “ Dijitalleşme, Dijital Olgunlukla, Dijital Endeks”le ilgi bilgileri sizlere sunmak isterim:

“KOBİ’lerin yarısı bilgi teknolojileri alanında ne bir personel bulundurmakta ne de bu alanda

bir hizmet alımı gerçekleştirmektedir.

Benzer şekilde KOBİ’lerin yarısından çoğu dijital pazarlama alanında ne bir personel bulundurmakta ne de bu alanda bir hizmet alımı gerçekleştirmektedir.

Geleneksel KOBİ’lerin ileri seviye uygulamaları dijital iş stratejilerine entegre etmeleri konusunda yetersiz bilgiye sahip oluşları bu alanda ortaya çıkan düşük beklentileri açıklamaktadır.

 Bu kapsamda dijital dönüşümün sağlanması için teknik danışmanlık hizmetleri, finansman tavsiyeleri, işgücünün eğitim ve beceri seviyesini geliştirmek için verilen destekler kilit önem taşımaktadır

Dijital olgunlukta kat edilecek mesafe büyük

  • Dijital olgunluk konusunda, KOBİ’lerin kendilerini yeterli görmediği tespit edilmektedir.
  • KOBİ’lerin yalnızca %16,7’si dijital olgunluk düzeylerini üst olarak tanımlamaktadır.
  • Şirketlerin finansal olgunluk düzeyi arttıkça, dijital olgunluk düzeyi de yükselmektedir.

Ayrıca dijital/teknoloji alanına yatırım yapan firmalarda dijital olgunluğun yüksek düzeyde

Öncelikle Çalışanlara Dijitalleşme Bilinci Kazandırmak Önem Taşıyor

  • Dijital Olgunluğun bir alt kategorisi olan Dijital Organizasyon/Çalışan Deneyimi konusunda KOBİ’lerin performansının, diğer kriterlere (Dijital Vizyon ve Strateji, Dijital Müşteri Deneyimi) göre geride kaldığı görülmektedir.
  • Teknolojik cihaz kullanımında kullandığını anlayabilme konusunda KOBİ’lerin bilgi ile önem verme derecesi arasındaki farkın en yüksek olduğu alan olarak tespit edilmiştir.

Bu noktada; dijitalleşme konusunda öncelikle organizasyon genelinde farkındalık ve personelin bilgi düzeyini artırmanın gerekli olduğu görülmektedir. “

Sonuç olarak: KOBİ’lerimiz dijital dünyaya uyum sağlamak adına dijital dönüşüme başlamak veya bu dönüşümü etkin biçimde devam ettirmek için “dijital olgunluk” ölçümlerini mutlaka yapmalılar.

Bu işlemleri yapabilmek içinde KOBİ’ler dijital yetkinlik seviyesini yükseltmek adına sistematik ve stratejik bir bakış açısına sahip olmalılar…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar