25 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Korona sürecinde gümrük davaları

Sayın DÜNYA okurları, Gümrük idareleri koronavirüs konusunda önlemlerini geliştiriyor. Özellikle süreleri kesen kararlar dış ticaret açısından önem taşıyor. Bu arada, Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Suavi Önal imzasıyla 27 Mart’ta bir genelge yayımlayarak 2016 yılından beri uygulanan sistemde önemli değişiklikler yapılmış bulunuyor.

Yeni sisteme göre; Adli ve idari uyuşmazlıkların sulh yoluyla halledilmesi yolu açılıyor. Bakan Yardımcısı veya iş ve işlemle ilgili merkez veya ilgili bölge müdürü tarafından talepte bulunulması halinde bakanlık adına dava açılması veya icra takibinde bulunulması yolu açılıyor.

Merkez birimlerinin işlemleri ile ilgili olarak Ankara’da açılan adli davalar ve icra takipleri ile Genel Müdürlükçe takip edilmesi uygun görülen diğer adli davalar ve icra takipleri hariç olmak üzere, adli davalar ve icra takiplerinin, mahkemenin veya icra müdürlüğünün bulunduğu yere göre coğrafi sınırlarda yetkili hukuk birimlerince yürütülmesi gerekiyor.

Bakanlık merkez birimlerince tesis edilen iş ve işlemlere, düzenleyici işlemlere veya düzenleyici işlemlerle birlikte bunların uygulanmasına ilişkin bireysel işlemlere karşı açılan idari davalar ile önemi ve emsal niteliği itibarı ile Genel Müdürlük tarafından takip edilmesi gerekiyor.

Bakanlık taşra birimlerince tesis edilen iş ve işlemler nedeniyle Bakanlık, Bölge Müdürlüğü veya Valilik aleyhine açılan idari davaların takibi; iş ve işlemi tesis edip etmediğine bakılmaksızın, mahkemenin bulunduğu yere göre coğrafi sınırlarda yetkili hukuk birimlerince yürütüleceği belirtiliyor.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Komisyonları’nın kurulaması gerekiyor. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Komisyonları’nın sekretarya işlemleri merkezde Genel Müdürlükçe, taşrada Hukuk Şube Müdürlüğü’nce yürütülmesi gerekiyor.

Bakanlık ile gerçek veya tüzel kişiler arasında çıkan adli ve idari uyuşmazlıklarda; dava açılmasından veya icra takibine başlanılmasından vazgeçilmesi, yargı veya icra mercilerine intikal etmiş olanların takiplerinden vazgeçilmesi, verilen kararlara karşı istinaf, temyiz ve itiraz kanun yollarına gidilmesin-den vazgeçilmesi, adli veya idari uyuşmazlığın sulh yoluyla halli, davaları kabul veya davadan feragat etme, eza uyuşmazlıklarında şikâyetten vazgeçme veya uzlaşma işlemlerinde; vazgeçilen veya tanı-nan ya da terkin edilen hak ve menfaatin değeri dikkate alınmak suretiyle parasal büyüklüklere göre yetki dağılımı yapılmış bulunuyor.

Keza; yeni düzenlemelerin bunlara benzer birçok konuları kapsadığını düşünürsek, mevcut korona sürecinde yaşanan uyuşmazlıkların çözüm yollarını değerlendirmek bakımından gümrük ve dış ticaret işlemleri ile meşgul firmaların dikkate alması gereken bir rehber olarak gözüküyor yeni düzenle-meler.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap