Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde özellikli durumlar

Resul KURT
Resul KURT İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK info@resulkurt.com

Görünen o ki, uzun bir süredir ertelenmesi ve hatta yürürlüğe girmemesi için yoğun baskı ve taleplere rağmen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde erteleme yeşil ışık yakılmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı MUHSGK hem sistemini online hale getirmiyor hem de bu yorucu sistemi tepkilere aldırmadan yürürlüğe koymuş gibi görünüyor.

Özellikle SGK e-bildirge sistemindeki kullanım kolaylığına alışan uygulamacılar için MUHSGK’nın adeta işkence gibi geldiğini belirtmek lazım. Amaç vergi toplamaksa, bunun çok daha kolay yolu varken, işleri zorlaştırmak doğru değil.

Esasında Hazine ve Maliye Bakanlığı hatalı ve yanlış bir yatırım yapmış gibi görünüyor. Mevzuatları ve kuralları birbirinden çok farklı iki kurumun bildirimini tek belgede toplanması gerekli idiyse bunun olacağı yer e-bildirge sistemi olmalıydı. Çok daha iyi bir sistem dururken hantal bir programı devreye almanın doğru olmadığı görüşündeyim. Zararın neresinden dönülürse kardır, bu zorunluluk kaldırılmalı ve en kısa zamanda sistem e-bildirge sistemi üzerinden kurgulanmalı, maliyenin talep ettiği/ edeceği bilgiler SGK e-bildirge sistemi üzerine eklenerek kurgulanmalıdır. Bunun doğrusu budur.

★★★

Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnası Serbest Bölgelerde

Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na göre “Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları ile serbest bölgelerde, bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara hizmet veren işletmelerinin, söz konusu hizmetlere konu malların serbest bölgelerden Türkiye’ye herhangi bir şekilde girişi olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.” Muhtasar beyannamede bu bölgede üretim faaliyetinde çalışanlara ilişkin yapılan gelir vergisi tevkifatları bildirilmektedir. Bu bildirime istinaden vergi dairelerince tecil-terkin uygulaması yapılmaktadır.

★★★

Ar-Ge ve destek personeli

6550 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim Kamu personeli hariç olmak üzere, 31/12/2023 tarihine kadar araştırma altyapılarında çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te yer alan açıklamalar çerçevesinde gelir vergisinden, bu görevleri nedeniyle elde ettikleri ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtların da damga vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır. Söz konusu teşvik uygulamasından yararlanacak olan destek personeli sayısının Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamayacaktır.

★★★

Yeraltı Maden İşletmeleri

Yeraltı Maden İşletmeleri Bildirimi 128 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer işlerde çalışan işçi, mühendis, jeolog, topoğraf gibi hizmet erbabının münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri ile bu tür hizmet erbabına yıllık dönemler itibarıyla yapılan ikramiye ve benzeri nitelikteki ödemelerin yer altında çalışılan süreye isabet eden kısımlarının Gelir Vergisi Kanununun 23/3. maddesi gereğince vergiden istisna edileceği açıklanmıştır. Yer altında çalışan kişiler yerüstünde de çalışıyorsa, bu çalıştıkları süre gelir vergisine tabidir. Mükelleflerin yer altında çalışan işçi sayısı ve ruhsat bilgileri bu bölümde yer almalıdır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar