TEV UYGULAMASINDA YENİ GÖRÜŞ

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

İthalat Rejimi Kararı’na göre; Serbest bölgelere veya antrepoya alınan ya da Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği’ne ihraç edilmesi mümkündür.

Ancak, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında, ithal ülke ve eşyasına ithalat rejimi kapsamında uygulanan ithalat vergisi oranı ile Avrupa Birliği ortak gümrük tarifesinde uygulanan en düşük güm-rük vergisi oranı karşılaştırılıp ve daha düşük olan vergi oranı tatbik edilmesi gerekiyor.

Bölge müdürlüklerince gerçekleştirilen dahilde işleme izin belgesi taahhüt kapatma işlemleri sürecin-de, AB’ye ihraç edilen eşyanın bünyesindeki üçüncü ülke menşeli girdi sebebiyle doğan telafi edici verginin hesaplanmasında, bu yol izlenmektedir.

Bu hesaplamalara konu üçüncü ülke menşeli girdinin menşei ve çıkışının yapıldığı ülkeler birbirinden farklı ülkeler olabildiği gibi, menşe ülke ile eşyanın çıkış ülkesine AB tarafından uygulanan tarifeler de farklılık gösterebilmektedir.

İhracat Genel Müdürlüğü’ne müracaatlarda eşyanın menşe ülkesinin farklı çıkış ülkesinin farklı oldu-ğu ve bu farklılık sebebiyle AB tarafından uygulanan gümrük vergisinin de farklılaşabildiği durum-larda gümrük vergisine esas alınacak ülkenin tespitinde menşe ülkesinin mi yoksa çıkış ülkesinin mi esas alınacağına ilişkin tereddütler intikal etmiş bulunuyor.

Bunun üzerine konu İthalat Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilmiştir. Müdürlük de görüşünü şöyle belirmiş bulunuyor;

Avrupa Birliği (AB) Ortak Gümrük Tarifesi’nde (OGT), MFN vergi oranının yanı sıra ithal ülkeye uygulanan daha düşük oranda tercihli bir vergi oranı veya muafiyeti bulunması halinde, söz konusu tercihli vergi oranının veya vergi muafiyetinin, ithalatın AB’nin ilgili ülke ile arasında bulunan Anlaş-ma veya otonom GSP uygulaması kapsamında öngörülen ithal ülke menşeli olduğunu gösteren bir tercihli menşe belgesi eşliğinde yapılması halinde uygulandığı, AB’nin OGT’sinin ve İthalat Rejimin-de ülkelere göre belirlenen vergi oranlarının menşe ülke dikkate alınarak uygulanması nedeniyle, ül-kemizce de TEV hesaplamasında İthalat Rejimindeki vergi oranı ile AB’nin OGT’sinin kıyaslanma-sında ithal ülke belirlenirken menşe ülkesine göre belirlenmesi gerekir.

Keza; AB’nin OGT’sinin ülkemiz vergi oranından düşük olduğu ve hesaplamada baz alındığı durum-larda, menşe ülkenin tespitinde AB’ye ithalat için gerekli olan tercihli menşe belgesinin aranmasının pratikte uygulanamadığı durumların olabileceği, Japonya’dan AB’ye EUR.1 eşliğinde ithal edilmesi halinde %0 vergi uygulanacak bir girdinin, önce Türkiye’ye DİR kapsamında ithal edilmesi ve üre-timde kullanılarak nihai ürünün AB’ye ihraç edilmesi durumunda, Japonya’dan ülkemize ithalatta EUR.1 aranmasını gerektirecek bir düzenleme bulunmadığından söz konusu girdinin Japonya’dan ithalatında EUR.1 aranamayacağı, bu tür durumlarda da, ithalat beyannamesinde beyan edilen menşe ülkenin dikkate alınarak işlem yapılmasının daha uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu yeni görüş doğrultusunda gümrük idareleri de işlem yapmaya başladılar,

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar