Üç yeni güncel yayın

Bumin DOĞRUSÖZ
Bumin DOĞRUSÖZ HUKUKA GÖRE bumin.dogrusoz@dunya.com

Epeydir günlük hukuk sorunların yazmaktan yeni yayınların tanıtımını yapamamış, mali hukuk alanındaki yeni ve önemli yayınları duyuramamıştım. Bu gün içinde bulunduğumuz pandemi ortamının mali hukuk üzerindeki etkileri ile ilgili iki önemli eseri ve güncelliği hiç bitmeyecek bir eseri tanıtmak istiyorum.

Tanıtacağım eserlerden ilki Doç. Dr. Resul Kurt tarafından kaleme alınmış bulunan Koronavirüs Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku adlı çalışma. Gazetemizin de yazarları arasında bulunan ve değerli dostum Resul Kurt, bu kitabında İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nda koronavirüs sürecinde oluşan mevzuat değişiklikleri ve gelişmeleri ele alıyor. Tabii ki bu değişim ve gelişmelerin başında işsizlik ödeneği, ücret garanti fonu, kısa çalışma, yarım ücret, ücretsiz izin, fesih yasağı, uzaktan/evden çalışma, telafi çalışması, denkleştirme çalışması, koronavirüs sürecinin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine etkisi geliyor. Koronavirüs sürecinde işletmelerde faaliyetin tamamen veya kısmen durması nedeniyle personel politikalarının ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusundaki tereddütleri gidermeyi amaçlayan kitapta, iş yerlerinde kurumsal kültür ve her bir çalışanın bireysel durumu ve talebine göre istihdama yönelik alınabilecek tedbirler konusunda çözüm önerileri ortaya konuluyor. Kitap, yazarın akademisyenliği öncesinde SGK’da Başmüfettiş olarak görev yapmasının da verdiği tecrübe ile uygulama ağırlıklı olarak ve soru cevap biçiminde hazırlanmış. Kitabın bu özelliği de uygulamacıların aradıkları cevaplara daha kolay ve hap bicinde ulaşmalarını sağlamış. Hukukçular ve mali müşavirlerin yanı sıra şirketlerin insan kaynakları birimlerinde çalışanlar açısından da bir temel başvuru kitabı olabilecek bu çalışmayı edinmek isteyenler Seçkin Yayınevi’ne (0312.4353030- 0212.2343477) müracaat edebilirler.

Duyurmak istediğim ikinci çalışma ise Doç. Dr. Özgür Biyan tarafından kaleme alınmış bulunan “Mali Hukukta Mücbir Sebep” başlıklı kitap. Son dönemin en çok tartışılan hukuk kavramı, her halde “mücbir sebep” kavramıdır. Kanun koyucunun pek fazla ilgilenip detaylı düzenlemeler yapmadığı, ancak doktrinde en çok tartışma konusu edilen, bu nedenle pek çok boşluğu barındıran mücbir sebep müessesesi, koronavirüs sürecinde giderek daha fazla önem taşımış ve pek çok ihtilafa da yol açacak boyuta gelmiştir. Yazar konuya, sadece vergi hukuku açısından yaklaşmamış, konuyu mali hukuk kapsamında değerlendirmiştir. Yazarın yaklaşımı geniş perspektifle olunca konu, vergi hukukunun yanı sıra gümrük hukuku ve kamu ihale hukuku açısından da ayrı bölümler halinde irdelenmiş. Tabii ki en geniş bölüm, vergi hukuku ile ilgili olan bölüm. Bu bölümde kavram ve kapsam, mücbir sebep halleri, ispatı ve etkileri ayrıntılı olarak irdelenmiş. Konular irdelenirken sadece doktrindeki görüşler aktarılmamış, konuya ilişkin yargı kararlarına da geniş yer verilmiştir. Kitabın, bence takdiri gereken bir diğer yönü de, maalesef pek çok eserde rastlanılmayan, kavram dizinine (endeksine) yer verilmiş olması. Bu sayede aranılan kavram veya müesseseye kolaylıkla ulaşılabiliyor. Belki güncel bir konu olması dolayısıyla bir çırpıda okuduğum bu kitabı da bütün ilgili hukukçu ve mali müşavirlere öneriyorum. Bu kitabı edinmek isteyenler de yayımcı kuruluş olan Legal Yayınevi’ne (0216.4490485) müracaat edebilirler.

Bahsetmeden geçemeyeceğim bir diğer eser ise hem güncel hem de güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyecek olan bir çalışma. Sözünü ettiğim eser, Faik Türkoğlu tarafından hazırlanan “Ansiklopedik Ekonomi & İş Hayatı Sözlüğü” adlı 776 sayfalık çalışma. Gazetecilik dışında okurlarını bilgilendirmeye yönelik kitaplarda yayımlayan DÜNYA gazetesi ekonomi konusunda ilk sözlüğünü 1987 yılında yayınlamıştır. Bu sözlüğün 2006 yılına kadar dokuz baskısı yapılmıştır. Ayrıca iki baskısı yapılan kambiyo sözlüğü de alanında önemli bir eserdir. 2019 yılında Ekonomi Sözlüğü’nün yeniden hazırlanarak basılması kararı ışığında hazırlanan bu ansiklopedik sözlükte ekonomi dışında ayrı bölümler halinde, demografi, yönetim ve işletmecilik, reklamcılık ve pazarlama, geleceğin teknolojisi ve ekonomisine ait kavramlara da yer verilmekte. Ayrıca kitaba ekonomi tarihi ile ilgilenenlere ışık tutması amacıyla 1700’den bu yana ekonomi kronolojisi de eklenmiş. Önsözünde, her ne kadar “İş dünyasına yönelik olarak hazırlanmış bu sözlüğü çeşitli mesleki sınavlara giren veya iş görüşmelerine hazırlanan gençlerinde kullanabileceği” yazıyorsa da, içeriği incelendiğinde, bu ansiklopedik sözlüğün, ekonomi ile ilgisi olsun olmasın hemen herkesin kütüphanesinde bulunması ve sık sık sayfalarının karıştırılması gereken bir başvuru kaynağı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu değerli eseri edinmek isteyenler de Dünya Gazetesine (0216.4442400) müracaat edebilirler.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar