Vergi borçlarının kredi kartı ile ödenmesi

Veysi SEVİĞ
Veysi SEVİĞ Bize Göre veysisevig@gmail.com

7326 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “(4) Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine bu Kanun kapsamında ödenecek alacakların 6189 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 41’inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarlarının, taksitler halinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler yapıldığını gösteren makbuz verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine veya Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanun’un 41’inci maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. Bu fıkra hükmüne göre taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi, katsayı uygulamasına engel teşkil etmez.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarının kredi kartı kullanmak suretiyle de ödenmesine imkan verilmektedir. Madde hükmüne göre kredi kartı kullanılarak ödeme yapılabilmesi için aracılık yapan bankalarla anlaşma yapılması gerekmektedir.
“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Genel Tebliğ Seri No:1”in yayımı tarihi itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine ödenecek alacakların tahsilatı amacıyla ödemeye aracılık yapacak bankalarla gerekli anlaşma sağlanmış olup, kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi olan (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir. Ancak, bankaların uygulama geliştirmeleri halinde, internet siteleri veya şubeleri üzerinden de kredi kartıyla tahsilat yapılması mümkündür.
Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya bir ya da birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir. Borçluların kredi kartına taksit şeklinde ödeme yapmak istemeleri halinde 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarı banka tarafından borçlunun hesaplarına kanunun öngördüğü taksit aylarında yansıtılacaktır. Bu bağlamda da borçlu tarafından yapılan ödeme tutarlarını gösterir alındı, kredi kartı ile ödeme işleminin yapıldığı tarih itibarıyla verilecek ve borç ödenmiş kabul edilecektir. 7326 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince kredi kartı kullanılmak ve borçlunun bankadaki kredi hesaplarına taksit aylarında borç olarak yansıtılmak suretiyle yapılan ödemeler ilgili taksit ayının son gününü izleyen günden itibaren 6138 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 41’inci maddesinde belirlenen sürede Hazine hesaplarına aktarılacaktır.
Örneğin borçlu tarafından kanun kapsamında taksitlendirilmiş alacağın ilk iki taksit tutarının kredi kartı ile aynı gün ödendiği varsayıldığında, banka tarafından taksitler ilgili taksit ayları olan Eylül 2021 ve Kasım 2021 aylarında borçlunun hesap ekstrelerine yansıtılacak ve bu suretle yapılan tahsilat tutarları taksit aylarının son gününü izleyen 20 gün içinde Hazine hesaplarına aktarılacaktır.
Kredi kartıyla yapılan taksitli ödemenin kanunun öngördüğü taksitli ödeme şekli olduğu dikkate alındığında, bu şekilde yapılan ödemelerde de katsayı uygulaması yapılacaktır.
Diğer yandan bilindiği üzere 7326 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin beşinci fıkrasında, Kanun hükümlerinden yararlanacak borçlarını yapılandıran mükellefl erin vergi dairelerinden olan alacaklarıyla yapılandırılan borçlarını ne şekilde ödeyebilecekleri hususu düzenlenmiştir.
Madde hükmüne göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak üzere, kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri zorunludur. Belgelere ek olarak mahsuben iadenin gerçekleştirilebilmesi için teminat, yeminli mali müşavir raporu veya vergi inceleme raporu da aranan durumlarda bunların da aynı süre içinde vergi dairesine intikal etmiş olması gerekmektedir.
7326 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin olarak konuya ilişkin olarak hazırlanmış bulunan tebliğin (V/C-5-b ve f) bölümünde yer alan açıklamalar saklıdır.
Bu bağlamda da ilgili mevzuatın borçlunun mahsup istemine esas aldığı tarih itibarıyla bu kanuna göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılacaktır. Mahsup istemine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması halinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen taksit tutarının bir ay içinde ödenmesi hususunda borçluya bildirimde bulunulması gerekmektedir.
Eksik ödenen taksit tutarının ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar geciken her ay ve kesri için 6138 sayılı Kanun’un 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte bir aylık ödeme süresi içinde ödenmesi halinde eksik ödenen tutar için bu kanunun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Vergi suçları ve cezaları 22 Ağustos 2022